HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 14 МАРТ

ОВЕН

Сряда е кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред тях. Някои от вас са здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ни. Ло­ши­те но­ви­ни, сил­ни спън­ки или ого­рче­ния дос­та ви влияят, но то­ва не мо­же да ста­не при­чи­на да из­пус­не­те прек­рас­на­та си реа­ли­за­ция днес. Мо­би­ли­зи­рай­те се де­ло­во.

ТЕЛЕЦ

Въп­ре­ки при­тес­не­ния­та на вът­реш­но ни­во Тел­ци­те съум­яват да проявят ча­ра и спо­соб­нос­ти­те си. Сряда е бла­гоп­рия­тна и до­ри щас­тли­ва. Мно­го доб­ре уп­равл­ява­те фи­нан­со­ви­те въп­ро­си и справ­яне­то ви е твър­до. Убе­ди­тел­ни сте и на ра­бот­но­то място, къ­де­то уме­ния­та ви не ос­та­ват не­за­бел­яза­ни.

БЛИЗНАЦИ

Ху­ба­ва сряда за Близ­на­ци­те. За­си­ле­ни са ин­те­лек­туал­ни­те ви спо­соб­нос­ти, а ин­те­ре­си­те ви са мно­го. Бъ­де­те це­ле­на­со­че­ни и при­леж­ни към де­ла­та си. В де­ло­ви сми­съл сте на­пъл­но ус­по­кое­ни, еди­нстве­ния­т проб­лем за деня ви е до­мът и взаи­моот­но­ше­ния­та тук. Не ви лип­сват кон­так­ти и ху­ба­ви из­вес­тия.

РАК

Щас­тлив ден за Ра­ци­те. Има­те вне­зап­ни ус­пе­хи, кои­то са свър­за­ни с ха­зар­тни иг­ри или ло­та­рия. Про­зор­ли­ви сте спрямо шан­са си днес и е доб­ре да да­де­те на­ча­ло на не­що но­во. На­чи­на­ния­та ви ще да­дат за­до­вол­ява­щи ре­зул­та­ти. Сме­ло дей­ства­йте по фи­нан­со­ви въп­ро­си и къс­ме­тът няма да ви из­не­ве­ри.

ЛЪВ

Сряда е прек­рас­на за Лъ­во­ве­те. Мо­же и да има­те някак­ви проб­ле­ми, но то­ва ед­ва ли ще ви въл­ну­ва. Ще при­със­тва­те на це­ре­мо­ния, коя­то изи­сква пла­ща­не на оп­ре­де­ле­на су­ма. Про­фе­сио­нал­но­то ви раз­ви­тие дръп­ва нап­ред, а въз­мож­нос­ти­те за из­ява са реал­ни. В до­ма об­ста­нов­ка­та се ста­би­ли­зи­ра.

ДЕВА

Де­ви­те са под впе­чат­ле­ние­то на спън­ки от­нос­но же­ла­ние­то им за път в чуж­би­на. То­ва мо­же да ви обе­зку­ра­жи, но вмес­то да се от­чай­ва­те, бъ­де­те по-ак­тив­ни и за­дей­ствай­те кон­так­ти­те. Име­нно при сре­щи и раз­го­во­ри ще на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние на проб­ле­ма си. Не раз­чи­тай­те на род­ни­ни.

ВЕЗНИ

Сряда е бла­гоп­рия­тна за Вез­ни­те и най-ве­че мъ­же­те – ме­ди­ци, ад­во­ка­ти, юри­сти. Ра­дос­тни­те съ­би­тия не ще под­ми­нат и да­ми­те от зна­ка. Ус­пе­хи­те и вас ви след­ват навс­якъ­де и мно­зи­на ще от­че­тат своя нап­ре­дък. В служ­ба­та ви оча­ква мно­го ра­бо­та, но ще се спра­ви­те. Ще по­лу­чи­те под­кре­па от ше­фо­ве­те.

СКОРПИОН

Вни­ма­вай­те, Скор­пио­ни, склон­ни сте към ин­три­ги и спе­ку­ла­тив­ни дей­ствия. Ще има­те чу­дес­на въз­мож­ност за реа­ли­за­ция и раз­гръ­ща­не на си­ли­те, но не се на­соч­вай­те към при­мам­ли­ви опе­ра­ции и рис­ко­ва­ни дей­ствия. Па­рич­ни­те въп­ро­си при мно­зи­на на­ми­рат свое­то бла­гоп­рия­тно раз­ре­ше­ние.

СТРЕЛЕЦ

Сряда но­си ус­по­кое­ние по до­маш­ни проб­ле­ми. Някои Стрел­ци ще за­ми­нат за чуж­би­на, най-ве­роя­тно по фи­нан­со­ви при­чи­ни. За вас от осо­бе­но зна­че­ние са кон­так­ти­те и ако бъ­де­те по-нас­той­чи­ви за раз­го­во­ри с прия­те­ли, ще се ос­вет­ли­те по ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. Си­туа­ция­та ще e във ва­ша пол­за. Днес ще се изясни някакво недоразумение и ще бъдете компенсирани.

КОЗИРОГ

Мно­го щас­тлив ден за Ко­зи­ро­зи­те. Със своя­та по­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка сряда вли­яе из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тно и вър­ху дей­нос­тта на биз­нес­ме­ни­те. Ус­пе­хи­те след­ват един след друг, ще пос­тиг­не­те до­го­во­ре­нос­ти с чуж­би­на. За фи­нан­сов проб­лем се на­ла­га кон­султация с ад­во­кат или юри­ди­чес­ко ли­це. Не предприемайте крайни стъпки в разрешаването му.

ВОДОЛЕЙ

Днес Во­до­леи­те са мно­го при­леж­ни и стрик­тни в ра­бо­та­та си, но ще се дразнят от от­но­ше­ние­то на око­лни­те към ан­га­жи­мен­ти­те си. Не ги съ­де­те стро­го и до­ри не ко­мен­ти­рай­те по­ве­де­ние­то им. Не споделяйте плановете си, за да не давате преднина на други хора. Те не зас­лу­жа­ват вни­ма­ние­то ви. Ос­та­ве­те се на ес­тес­тве­ния ход на раз­ви­тие­то на деня.

РИБИ

Ри­би­те няма да бъ­дат под­ми­на­ти от щас­тли­ви­те ас­пек­ти в сряда. Има кри­за са­мо във фи­нан­си­те ви, но ако се въз­пол­зва­те от тен­ден­ции­те, кои­то ви се пре­дос­тавят, ско­ро ще раз­ре­ши­те и то­зи проб­лем. Мно­го ра­бо­та ви пред­стои у до­ма, от­дай­те пред­по­чи­та­ния­та си на сре­щи и кон­так­ти. Художниците между вас ще успеят да спечелят някакъв проект с голямо заплащане.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *