ХОРОСКОП ЗА 14 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Неделя е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­те съп­ро­ти­ви­тел­ни си­ли и ду­хов­ни въз­мож­нос­ти. Ор­га­ни­зи­рай­те ду­шев­но­то си спо­кой­ствие и от та­зи по­зи­ция мо­же­те да дей­ства­те за кон­крет­на реа­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Ден на осъ­щест­вява­не на Тел­ци­те, кое­то за ед­ни от вас е про­фе­сио­нал­но, а при дру­ги има от­но­ше­ние към кон­так­ти­те, кои­то са доб­ра га­ран­ция за бъ­де­щи дей­ствия. Ва­шият шанс в неделя е в пред­прием­чи­вос­тта, а ус­пе­ха си ще пос­тиг­не­те чрез нап­ре­же­ние.

БЛИЗНАЦИ

За вас неделя не е лоша, но някои неизя­сне­ни си­туа­ции ви ка­рат да се при­тесн­ява­те. Про­фе­сио­нал­ният ден не ви из­правя пред неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти и до­ри ще пре­ми­не спо­кой­но, но някои ще ос­та­нат оби­де­ни от ше­фо­ве­те си, кои­то де­монс­три­рат пре­неб­ре­же­ние.

РАК

Сил­ни са раз­съ­ди­тел­ни­те ви спо­соб­нос­ти в неделя и то­ва оби­кно­ве­но е пътят на по­бе­ди­те­ли­те. Денят е ус­пе­шен, но при ед­но ус­ло­вие – че не прояв­ява­те чес­то­лю­бие­то си във ви­со­ка сте­пен. То мо­же да се ока­же “пре­пъ­ни­ка­мък”. Ус­пеш­ни ще са кон­так­ти­те ви.

ЛЪВ

Притежавате ог­ром­на ене­ргия за прео­дол­ява­не на препя­тствия­та, но някои от вас са ле­ни­ви. То­ва не е най-доб­рият на­чин за лич­на реа­ли­за­ция, а ра­бот­но­то място мо­же да ви до­не­се и неп­рия­тнос­ти. Съ­щес­тву­ват по­ло­жи­тел­ни тен­ден­ции за па­рич­ни пе­чал­би.

ДЕВА

Има­те доб­ри пос­ти­же­ния, вър­ху кои­то мо­же­те да гра­ди­те са­мо­чувс­твие­то си, но не заб­равяй­те да ана­ли­зи­ра­те свои­те дей­ствия, как­то и те­зи на дру­ги­те. По­ве­че­то от вас се­га са при­тес­не­ни по няка­къв де­ло­ви въп­рос, лип­сва ви кон­крет­на ин­фор­ма­ция.

ВЕЗНИ

Някои об­стоя­телс­тва го­ворят за пъ­ту­ва­не при Вез­ни­те, но не пред­прие­май­те та­ко­ва днес. Не са­мо че няма да свър­ши­те ра­бо­та­та, за коя­то пъ­ту­ва­те, но е въз­мож­но да пос­лед­ват нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. Някои от вас ще по­лу­чат слу­жеб­но съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

Днес Скор­пио­ни­те се раз­делят на два глав­ни по­то­ка и дей­ствия­та им в по­ве­че­то слу­чаи ще се ха­рак­те­ри­зи­рат ка­то про­ти­во­по­лож­ни. Ед­ни­те ще се под­чинят из­цяло на ин­туи­тив­ни­те си въз­мож­нос­ти, дру­ги­те ще имат нео­буз­да­ни реак­ции, плод на нер­вност.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ше­то нас­трое­ние е ка­то вет­ро­по­ка­за­тел. Днес по­ве­че­то от вас са в ло­шо нас­трое­ние. Мо­же би то­ва е следс­твие от из­вес­тен неус­пех, не би­ва да смята­те, че не­ща­та са раз­ре­ше­ни във ва­ша вре­да. Въз­мож­нос­ти­те ви про­дъл­жа­ват да съ­щес­тву­ват.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от вас са сил­но ан­га­жи­ра­ни с по­мощ­та на дру­ги хо­ра. То­ва е прек­рас­но, но се­га вие не го пра­ви­те по­ра­ди вро­де­ния ви ал­труи­зъм, а за за­пъл­ва­не на лич­ни ду­шев­ни праз­но­ти. Ор­га­ни­зи­рай­те на­чи­на си на мис­ле­не, кой­то днес е мно­го про­дук­ти­вен.

ВОДОЛЕЙ

Оче­вид­на е ва­ша­та ста­бил­ност. Тя се из­раз­ява ярко в об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти днес и при раз­лич­ни де­ло­ви пре­го­во­ри или раз­го­во­ри. В де­ло­ва­та сфе­ра трябва да проя­ви­те по­ве­че вни­ма­ние и да има­те пред­вид ви­на­ги кон­крет­на си­туа­ция. В неделя са на­ли­це проб­ле­ми.

РИБИ

Ин­те­ре­сен и ус­пе­шен ден е неделя за Ри­би­те. За някои той мо­же да се ока­же нео­чак­ва­но ус­пе­шен. Въз­мож­нос­ти­те ви днес за пос­ти­га­не на же­ла­ния­та са го­ле­ми, бъ­де­те ак­тив­ни. Про­фе­сио­нал­ният ден е тру­ден и някои от вас ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни по­ра­ди за­гу­ба.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *