Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при из­пъл­не­ние на днев­ни­те де­ла. През ра­бот­ния ден е въз­мож­но да зае­ме­те доб­ра по­зи­ция и на та­зи ос­но­ва да пос­тиг­не­те при­до­бив­ка. На мно­зи­на ще се на­ло­жи да проявят дип­ло­ма­тич­ност при раз­го­вор с ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

По­ло­жи­тел­ни­те въз­мож­нос­ти на Тел­ци­те в чет­вър­тък са из­вън ра­бо­та­та им, във вре­ме­то за сво­бод­ни кон­так­ти. Ще има­те ус­пеш­ни сре­щи и раз­го­во­ри по проб­ле­ми, от­нас­ящи се за бъ­де­ща­та ви дей­ност, а някои ве­роя­тно днес ще пла­ни­рат пъ­ту­ва­не с де­ло­ва на­со­че­ност.

БЛИЗНАЦИ

Днес при вас на­те­жа­ва съоб­ра­зи­тел­нос­тта и мно­зи­на ще бъ­дат по-наб­лю­да­тел­ни от друг път. В мно­го слу­чаи стре­ме­жът към изо­ла­ция е ярко из­ра­зен, но в съ­що­то вре­ме ви поз­вол­ява ма­ща­бен пог­лед вър­ху зао­би­кал­яща­та ви дей­стви­тел­ност. Ра­бот­ният ви ден ще про­те­че с голям ус­пех.

РАК

Днес трябва да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни, за­що­то гра­ни­ца­та меж­ду ус­пе­ха и неус­пе­ха е не­за­бе­ле­жи­ма. Във всич­ки слу­чаи ще ви се на­ло­жи да упо­тре­би­те мно­го по­ве­че уси­лия от оби­кно­ве­но­то, за да пос­тиг­не­те по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. В служ­ба­та си не да­вай­те глас­ност за на­ме­ре­ния­та си.

ЛЪВ

Из­клю­чи­тел­но ва­жен е чет­вър­тък за пред­ста­ви­те­ли­те на Лъв. Усъ­рдни и нас­той­чи­ви сте за из­пъл­не­ние на на­ме­ре­ния­та си, но вни­ма­ние­то ви трябва да бъ­де изо­стре­но се­га, тъй ка­то съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да ос­та­не­те из­ма­ме­ни в на­деж­ди­те си, осо­бе­но ако раз­чи­та­те на чуж­да по­мощ.

ДЕВА

За по­ве­че­то от Де­ва чет­вър­тък ще се ока­же мно­го дъ­лъг ден. Не ста­ва въп­рос за неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти, с кои­то ще се сблъс­ка­те, а за то­ва, че в по­ве­че­то слу­чаи дей­ствия­та ви трябва да бъ­дат съоб­ра­зе­ни с обе­ктив­ни­те въз­мож­нос­ти. То­ва изи­сква ма­нев­ре­ност и из­бягва­не на кон­фрон­та­ции.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък ще бъ­де дос­та ус­пе­шен ден за Вез­ни­те, но в поч­ти всич­ки слу­чаи е нуж­но да раз­чи­та­те пре­дим­но на се­бе си и да дей­ства­те твър­до по на­ме­ре­ния­та си. Необ­хо­ди­мо е с гол­яма точ­ност да от­че­те­те кон­крет­ни­те си въз­мож­нос­ти и да пред­ви­ди­те еве­нтуа­лен нео­чак­ван об­рат.

СКОРПИОН

Ус­пе­шен чет­вър­тък за Скор­пио­ни­те. Къс­ме­тът ви е голям, без ни­как­ви опа­се­ния мо­же­те да пред­яви­те свои­те ис­ка­ния в служ­ба­та си или пред съд­руж­ни­ци­те в биз­не­са. Ва­ши­те де­ло­ви въз­мож­нос­ти са мно­гок­рат­но уве­ли­че­ни и мно­зи­на ще про­ве­дат сре­щи и кон­так­ти за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък без­по­кой­ство­то е по­ви­ше­но при мно­зи­на от Стре­лец. То се ос­но­ва­ва на реал­ни пред­пос­тав­ки за за­гу­би, кои­то лес­но мо­же­те да пре­диз­ви­ка­те по­ра­ди неб­ла­го­ра­зу­мие. По­ра­ди не­дос­та­тъч­но об­мисл­яне ще до­пус­не­те греш­ки в об­щес­тве­ни­те кон­так­ти и фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния. Затегнете кесията, в най-скоро време ще ви трябват пари за по-големи проекти.

КОЗИРОГ

От глед­на точ­ка на ва­ши­те де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти чет­вър­тък се оче­рта­ва да бъ­де  ус­пе­шен. За мно­зи­на оба­че то­ва на­да­ли ще има съ­щес­тве­но зна­че­ние, тъй ка­то у вас се­га са сил­ни емо­цио­нал­нос­тта и стре­ме­жът към лю­бо­вен кон­такт. В то­ва от­но­ше­ние се прояв­ява по­ви­ше­но­то ви без­по­кой­ство. Не се отчайвайте по отношение на жена, която е обект на вашето внимание. Ще откликне на повика ви!

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те ще бъ­дат от­да­де­ни в чет­вър­тък в по­мощ на дру­ги­те. На пре­ден план са ва­шият ал­тер­на­ти­ви­зъм и спо­соб­нос­тта ви да по­ма­га­те. Денят из­цяло ще ан­га­жи­ра си­ли­те ви в то­ва нап­рав­ле­ние. Някои от вас ще се чувс­тват жер­тва на оп­ре­де­ле­на си­туа­ция.  В ра­бо­та­та ви денят но­си неу­добс­тва. Свързани с нечие обещание, което до този момент не е изпълнено.

РИБИ

За Ри­би­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен ден, но­сей­ки със се­бе си доб­ри въз­мож­нос­ти за лич­ни и про­фе­сио­нал­ни пос­ти­же­ния. Най-голям ус­пех се­га мо­же­те да има­те в кон­так­ти­те си с прия­те­ли или де­ло­ви съд­руж­ни­ци. При някои денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не, чий­то ус­пех ще бъ­де пъ­лен. Други са „закотвени” в службата си и ще са апатично настроени към работата си за деня.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *