ХОРОСКОП ЗА 14 ЯНУАРИ

ОВЕН

Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос ви пос­тавят в си­туа­ция на па­си­вен зри­тел. Сил­но­то ви чувс­тво за от­го­вор­ност за­сил­ва без­по­кой­ство­то ви. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та, из­бягвай­те кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

Сил­но из­ра­зе­ни са ва­ши­те прак­ти­чес­ки стре­ме­жи и въз­мож­нос­ти в по­не­дел­ник. Ос­вен то­ва не сте да­леч от реа­ли­зи­ра­не­то. Днес ще има­те въз­мож­ност да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си, но бъ­де­те бди­тел­ни към ду­ми­те и де­ла­та на оне­зи, с кои­то ра­бо­ти­те. В ма­те­риал­но от­но­ше­ние са въз­мож­ни зат­руд­не­ния, но ще на­ме­ри­те ре­ше­ние.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци, ма­кар и ста­ра­тел­ни в за­дъл­же­ния­та си днес, няма да ус­пее­те да спре­те без­по­кой­ство­то си, по­ро­де­но от нея­сно­та­та око­ло вас. То е ви­ди­мо из­ра­зе­но в де­ло­вия жи­вот, но и до­мът доп­ри­нася за то­ва със­тоя­ние. Нер­внос­тта у някои ще бъ­де дос­та ви­со­ка и не е из­клю­че­но ед­на неп­рия­тна но­ви­на да я за­си­ли още по­ве­че.

РАК

Бла­гоп­рия­тен е по­не­дел­ник за Ра­ци­те. Мо­же би не в сми­съ­ла, кой­то ви ин­те­ре­су­ва, а във въз­мож­нос­ти­те за лич­на ини­циа­ти­ва и са­мос­тоя­тел­ни дей­ствия. В про­фе­сио­на­лен ас­пект се за­да­ват тран­сфор­ма­ции, за кои­то се на­ла­га да бъ­де­те доб­ре ос­ве­до­ме­ни. Ако има­те уре­де­ни лич­ни или де­ло­ви сре­щи, ве­роя­тно е да не се със­тоят.

ЛЪВ

Твор­чес­кият ви им­пулс е за­си­лен и по­ве­че­то от Лъв ще бъ­дат из­клю­чи­тел­но ак­тив­ни днес. Не са из­клю­че­ни не­съг­ла­сия­та на някои от ко­ле­ги­те за на­чи­на ви на ра­бо­та при ре­ша­ва­не на някои от те­ку­щи­те проб­ле­ми. Ще по­лу­чи­те доб­ра слу­жеб­на но­ви­на и във връз­ка с нея ще трябва да оп­ре­де­ли­те как ще дей­ства­те в бъ­де­ще.

ДЕВА

Днес е въз­мож­но да до­пус­не­те греш­ка в от­но­ше­ния­та си с ва­ши де­ло­ви парт­ньо­ри. За­то­ва не при­бър­звай­те в дей­ствия­та си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­ча­кай­те, ре­ше­ние­то са­мо ще дой­де. Как­во­то и да нау­чи­те днес, свър­за­но с ва­шия де­ло­ви или ли­чен жи­вот, вре­мен­но не пред­прие­май­те ни­как­ви дей­ствия. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за Вез­ни­те и ви пред­ставя доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ва реа­ли­за­ция, ка­то тя има от­но­ше­ние към ва­ши­те кон­так­ти и фи­нан­со­ва дей­ност. При някои е въз­мож­но осъ­щест­вява­не на важ­на сдел­ка. Не са из­клю­че­ни из­вън­ред­ни об­стоя­телс­тва, кои­то ще от­ло­жат из­пъл­не­ние­то й. Въз­мож­но е да ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни, днес сте за­вид­но дип­ло­ма­тич­ни и вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те и навя­рно има­те пъл­но пра­во за то­ва. То е плод на ва­ше­то ин­туи­тив­но схва­ща­не за об­стоя­телс­тва­та, стек­ли се се­га око­ло вас. Ще бъ­де за­до­во­ле­но же­ла­ние­то ви за по­лу­ча­ва­не на до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция, но сте зас­тра­ше­ни от из­ма­ми и под­веж­да­не.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Стре­лец ги оча­ква пром­яна, коя­то прин­цип­но е по­зи­тив­на, но пър­во­на­чал­но ще ви кос­тва неп­рия­тнос­ти. Ов­лад­явай­те емо­ции­те си, склон­ни сте да преу­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ние­то на проб­ле­ми­те си. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти оча­кват в ра­бо­та­та оне­зи от вас, кои­то ще дей­стват при­бър­за­но в ре­ше­ния­та си. Пътуващите да се пазят от злополуки.

КОЗИРОГДнес ще има въз­мож­ност за по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та ви. Мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с от­кри­та неп­рия­зън от стра­на на някои от око­лни­те. Фак­тът не е та­ка неп­рия­тен, за­що­то все­ки има про­тив­ни­ци, но по-ло­шо ще ви се от­ра­зи опи­тът на ли­це от та­зи сре­да да ви под­ве­де с дей­ност, коя­то из­глеж­да съб­лаз­ни­тел­на. Днес от вас ще очаква да вземете някакво решение.

ВОДОЛЕЙ

Ак­тив­ни ще сте днес и мно­зи­на ще се до­бе­рат до осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та. Всич­ки, кои­то имат на­ме­ре­ние да из­вър­шат дей­ствия, има­щи оп­ре­де­ле­но от­но­ше­ние към де­ло­вия нап­ре­дък, ще бъ­дат зат­руд­не­ни. Труд­но и до­сад­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки при из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те си.

РИБИ

Днес ва­шият гняв мо­же да из­бух­не със страш­на си­ла след по­лу­ча­ва­не­то на някак­ва ин­фор­ма­ция за хо­ра, кои­то ще се опи­тат да ви из­мамят. Ве­роя­тно ста­ва ду­ма за “прия­те­ли”, с кои­то има­те фи­нан­со­ви от­но­ше­ния. Не допускайте нещата да излязът извън контрол. Про­фе­сио­нал­ният ден ще е ак­ти­вен, но по-важ­но­то е, че мо­же­те да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си за но­ва ра­бо­та.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *