ХОРОСКОП ЗА 15 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Днес е прек­ра­сен ден за всич­ки от Овен. Все­ки, кой­то има нуж­да от по­мощ, ще я по­лу­чи без­ре­зер­вно. Сре­щи­те ви ще пре­ми­нат мно­го доб­ре, мо­же­те да осъ­щес­тви­те и па­рич­ни сдел­ки. В служ­ба­та са въз­мож­ни мал­ки ядо­ве, свър­за­ни с клю­ки и сплет­ни по ваш ад­рес от не­доб­ро­же­ла­те­ли.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са нас­трое­ни днес да свър­шат всич­ко, кое­то им пред­стои. Де­ла­та на някои от вас за­висят от кон­так­ти­те днес. Мно­го прив­ле­ка­тел­на е но­ва­та слу­жеб­на ал­тер­на­ти­ва, коя­то има свое­то раз­ви­тие и бе­ле­жи но­ви от­но­ше­ния, раз­рас­тва­не на лич­но­то ви влия­ние и  про­фе­сио­на­лен ав­то­ри­тет.

БЛИЗНАЦИ

Втор­ник се раз­ви­ва нор­мал­но и по всич­ко ли­чи, че няма да има­те неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та или из­вън нея. Там, къ­де­то ра­бо­ти­те, ще нап­ра­ви­те по оп­ре­де­лен по­вод тър­жес­тве­на  сбир­ка. Ще срещ­не­те свой прия­тел и та­зи сре­ща ще бъ­де па­мет­на. Оча­кват ви прия­тни из­не­на­ди.

РАК

По­ве­че­то от Ра­ци­те са по­тис­на­ти и мрач­ни. То­ва е ва­шият пръв до­сег с деня, но ско­ро ще се раз­сее и всич­ко ще тръг­не в оби­чай­ния ред. Пол­за мо­же­те да оча­ква­те и от об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Не се ан­га­жи­рай­те с ра­бо­та, коя­то трябва да свър­ши­те в срок, за­що­то няма да ус­пее­те.

ЛЪВ

Втор­ник е из­цяло по­ло­жи­те­лен ден за Лъ­во­ве­те и без­препя­тстве­но ще пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си. Из­клю­че­ние от то­ва пра­ви са­мо лю­бов­ният ви жи­вот, къ­де­то ус­пе­хи­те са мно­го съм­ни­тел­ни. Мо­же­те да проб­ва­те, но трябва да въз­дър­жа­те на­по­рис­та­та си при­ро­да. Нео-чаквани новини.

ДЕВА

Ако сте ба­лан­си­ра­ни днес в дей­ствия и кон­так­ти, втор­ник ще бъ­де ус­пе­шен за вас. В про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра то­ва твър­до ще бъ­де та­ка. Раз­чи­тай­те на доб­рия шанс и от­го­вор­ния под­ход към де­ла­та, кои­то при вас са пос­тоя­нна ве­ли­чи­на. Под­хож­дай­те дип­ло­ма­тич­но и ще имате успех.

ВЕЗНИ

Нер­вни и при­бър­за­ни сте, но ед­ва ли то­ва ще ви по­мог­не да осъ­щес­тви­те деня спо­ред на­ме­ре­ния­та си. Въз­мож­нос­ти има­те. И шанс не ви лип­сва. Са­мо трябва да се убе­ди­те, че пос­ле­до­ва­тел­ни­те дей­ствия водят до доб­ри ре­зул­та­ти. В служ­ба­та ви трябва да свър­ши­те мно­го ра­бо­та.

СКОРПИОН

Мно­го от вас ще имат фи­нан­со­ви спо­ро­ве днес и най-ве­роя­тният из­ход е ус­пе­хът ви. Във все­ки слу­чай ос­та­ве­те дру­га­та стра­на да во­ди спо­ра и да из­ла­га ар­гу­мен­ти­те си, а вие за­щи­та­вай­те по­зи­ция­та си след то­ва. Втор­ник е мно­го до­бър ден за сре­щи или раз­го­во­ри с ко­ле­ги от ва­шия бранш.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е мно­го до­бър ден за Стрел­ци­те и вие ще бъ­де­те на­пъл­но удо­влет­во­ре­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та, кон­так­ти­те, фи­нан­со­вия жи­вот и дей­ствия­та си. Къс­ме­тът ви е мно­го голям и ще пос­тиг­не­те за­до­вол­ява­щи ре­зул­та­ти. В служ­ба­та си ще поп­ра­ви­те не­рав­нос­той­но­то си по­ло­же­ние. Не без компромиси от ваша страна страстите у дома няма да се успокоят.

КОЗИРОГ

Във втор­ник ва­ши­те дей­ствия са ре­ши­тел­ни и це­ле­на­со­че­ни. Но не са­мо то­ва ще бъ­де при­чи­на за ус­пе­хи­те ви. Се­га шан­сът при­със­тва ярко у вас. При­те­жа­ва­щи­те па­ри би­ха мог­ли днес из­год­но да ин­вес­ти­рат в нед­ви­жи­ми имо­ти или в някак­ва дей­ност. Въоб­ще ще ви вър­ви фи­нан­со­во. Не се увличайте в харчове, правите импулсивни покупки и влизате в преразход на бюджета си.

ВОДОЛЕЙ

Има­те от­го­вор­ни де­ла днес за осъ­щест­вява­не и кое­то е по-важ­но – втор­ник е не­ве­роя­тно ус­пе­шен. Се­га на­пъл­но мо­же­те да се ос­лан­яте на къс­ме­та си. В мно­го от­но­ше­ния то­зи ден е под­ходящ за вас и ни­що не мо­же да ви от­не­ме доб­рия шанс. В слу­жеб­но от­но­ше­ние мо­же­те да осъ­щес­тви­те же­ла­ния­та си и материално те ще са подпратени подобаващо.

РИБИ

За Ри­би­те денят не е по-мал­ко ус­пе­шен. Въз­мож­нос­ти­те ви са мно­го доб­ри и лес­но мо­же­те да да­де­те ус­пеш­но нап­рав­ле­ние на де­ла­та си. Без­проб­лем­но ще склю­чи­те до­го­вор, ако та­къв ви ин­те­ре­су­ва. Тясно свър­за­ни с ус­пе­ха ви са и кон­так­ти­те, къ­де­то ще по­лу­чи­те но­ви пред­ло­же­ния, които са повече от примамливи, но ги обмислете, преди да приемете каквото и да било.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *