ХОРОСКОП ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Раз­лич­ни са при­чи­ни­те за без­по­кой­ство­то при Ов­ни­те, от чис­то лич­ни и лю­бов­ни, проб­ле­ми­те дос­ти­гат до фи­нан­со­ви. То­ва ха­рак­те­ри­зи­ра и ши­ро­ка­та га­ма от нас­трое­ния, кои­то чес­то ока­зват сил­но влия­ние вър­ху вас и ви пре­чат да дей­ства­те ло­гич­но. За мно­зи­на съ­бо­та но­си но­во пред­ло­же­ние за прак­ти­чес­ка из­ява. Въз­пол­звай­те се.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те твър­до са ре­ши­ли да сменят все­кид­нев­на­та об­ста­нов­ка, от­правяй­ки се на път. Мно­го е ве­роя­тно по та­зи при­чи­на при някои от вас да нас­тъпят слу­жеб­ни кон­флик­ти. Ос­вен със собс­тве­ни­те си на­ме­ре­ния е необ­хо­ди­мо да се съоб­ра­зи­те и с де­ло­ви­те изи­сква­ния, за да не си нав­ре­ди­те впос­ледс­твие.

БЛИЗНАЦИ

Някои от вас са дос­та при­тес­не­ни по­ра­ди фи­нан­со­ви при­чи­ни, а нас­трое­ние­то им спа­да ед­ва ли не с всяка ми­ну­та. За мал­ци­на Близ­на­ци има и друг по­вод за нер­вност и той се от­нася към ра­бо­та­та, къ­де­то са нас­тъ­пи­ли не­га­тив­ни про­ме­ни. Има из­ход и не би­ва да прие­ма­те раз­воя на съ­би­тия­та ка­то фа­та­лен. Кон­тро­ли­рай­те се.

РАК

Днес Ра­ци­те са го­то­ви да се при­те­кат на по­мощ, въп­ре­ки не­по­сил­ния то­вар от проб­ле­ми, кои­то но­си­те вър­ху пле­щи­те си и кой­то ви пос­тавя в край­но неб­ла­гоп­рия­тно по­ло­же­ние. За някои та­зи неп­рия­тна об­ста­нов­ка трай­но се е нас­та­ни­ла вкъ­щи и ви дър­жи в пос­тоя­нно стре­со­во със­тоя­ние. В съ­бо­та ще има­те сре­ща с под­чер­тан де­ло­ви ха­рак­тер.

ЛЪВ

Не нас­тоя­вай­те неп­ре­мен­но да осъ­щес­тви­те лич­ни­те си на­ме­ре­ния око­ло праз­ни­ци­те. В мно­го слу­чаи то­ва мо­же да пре­диз­ви­ка се­мей­ни про­ти­во­ре­чия, кои­то га­ран­ти­ра­но ще раз­валят праз­нич­но­то нас­трое­ние. При кон­так­ти­те си ще по­лу­чи­те оп­ре­де­ле­но фи­нан­со­во пре­димс­тво, но не би­ва да при­бър­зва­те. Вни­ма­вай­те с по­куп­ки­те.

ДЕВА

Де­ло­вият ри­тъм пос­те­пен­но от­стъп­ва място на праз­нич­на­та ат­мос­фе­ра, но при Де­ви­те сякаш точ­но се­га той прие­ма но­ви из­ме­ре­ния. Го­то­ви сте да дей­ства­те ре­ши­тел­но за прак­ти­чес­ко осъ­щест­вява­не на свои­те на­ме­ре­ния. Мал­ко не­под­ходящ е мо­мен­тът и е въз­мож­но да не се със­тои уго­во­ре­на сре­ща, на коя­то сте раз­чи­та­ли.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на са под въз­дей­ствие­то на емо­цио­нал­но нап­ре­же­ние и усе­ща­не за някак­ва за­гу­ба днес. В то­ва чис­ло вли­зат фи­нан­со­ви­те проб­ле­ми при някои пред­ста­ви­те­ли на зна­ка. Мно­зи­на ще се ос­тавят на слу­чай­нос­тта или ще дей­стват ине­ртно. Пред­по­чи­та­ние към де­ло­ва об­вър­за­ност е ха­рак­тер­но за дос­та Вез­ни, но бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

СКОРПИОН

Съ­бо­та но­си по­ве­че неп­рия­тнос­ти за вас, от­кол­ко­то доб­ро нас­трое­ние, съ­пътс­тва­що ат­мос­фе­ра­та на праз­ни­ци­те. Нер­вно­то ви нап­ре­же­ние е по-ско­ро плод на от­ми­на­ли съ­би­тия, чии­то пос­ле­ди­ци ви дей­стват тягос­тно, от­кол­ко­то об­кръ­жа­ва­ща­та ви дей­стви­тел­ност. Вни­ма­вай­те със здра­ве­то си днес. Не се преу­мор­явай­те, по­чи­вай­те по­ве­че.

СТРЕЛЕЦ

Денят ще пре­ми­не спо­кой­но и вре­ме­то на по­ве­че­то от Стре­лец ще бъ­де ан­га­жи­ра­но до ко­лед­на­та нощ. Във всич­ки слу­чаи при вас стре­ме­жът за пъл­но­це­нен кон­такт с лю­би­мия чо­век е най-ярко из­ра­зен и без съм­не­ние уси­лия­та ви ще бъ­дат на­со­че­ни по та­зи ли­ния на осъ­щест­вява­не. Днес някои ще имат сре­ща за уто­чнява­не на под­роб­нос­ти по някакъв проект.

КОЗИРОГ

Спо­кой­но и до­ри с по­ви­ше­но нас­трое­ние сте се­га, а за някои вре­ме­то ще бъ­де из­пъл­не­но с ра­дос­ти, няма да лип­сват бла­го­по­же­ла­ния и по­да­ръ­ци. Об­що­то влия­ние в съ­бо­та е доб­ро. Еди­нствен проб­лем мо­же да бъ­де сре­ща с прия­те­ли. На нея е въз­мож­но да се раз­ми­нат на­ме­ре­ния­та ви и да въз­ник­нат някак­ви нап­ре­же­ния в об­щу­ва­не­то. Спазвайте дистанция!

ВОДОЛЕЙ

Съ­бо­та е ва­жен за вас не тол­ко­ва, че ще се слу­чи не­що из­клю­чи­тел­но, кол­ко­то, че сте от­го­вор­ни за съ­би­ра­не с прия­те­ли. Ор­га­ни­за­ция­та е във ва­ши­те ръ­це, а и по-гол­яма­та част от “те­жес­тта” за праз­ни­ка. Днес все­ки от вас мо­же да да­де пре­димс­тво на пред­по­чи­та­ния­та си и да се съоб­ра­зи с же­ла­ния­та си. Нап­ра­ве­те раз­то­вар­ва­ща дие­та.

РИБИ

Ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то мо­же би е и по­ка­на за ко­лед­на­та нощ. Ве­роя­тно дос­та Ри­би ще от­ка­жат, за­що­то ми­съл­та ви е ан­га­жи­ра­на по­ве­че с де­ло­ви проб­ле­ми и мал­ци­на са те­зи, кои­то от­да­ват пре­димс­тво на наб­ли­жа­ва­щия праз­ник. Някои от вас ще пред­по­четат се­га да за­вър­шат прак­ти­чес­ки за­ни­ма­ния във връз­ка с фи­нан­со­ви опе­ра­ции, при които бележите успех.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *