ХОРОСКОП ЗА 16 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

През то­зи ден мно­го ще ви се ис­ка да нап­ра­ви­те за­бе­леж­ка на своя лю­бим чо­век, да го на­со­чи­те в пра­вия път и въоб­ще да му об­ясни­те, че не е прав. Ве­роя­тнос­тта да бъ­де­те раз­бра­ни е мно­го мал­ка, за­що­то ду­ми­те ви няма да се въз­прие­мат аде­кват­но. Съ­бо­та е добра за пъ­ту­ва­не и ек­скур­зии, а съ­що и за всякак­ви дру­ги за­ни­ма­ния.

ТЕЛЕЦ

Днес не е пре­по­ръ­чи­тел­но да спо­ри­те с хо­ра от ва­шия слу­же­бен кръг, дай­те им въз­мож­ност, ма­кар и за мал­ко, да по­чувс­тват свое­то пре­въз­ходс­тво пред вас. Са­мо та­ка ще за­па­зи­те някак­ви доб­ри взаи­моот­но­ше­ния. За някои фи­зи­чес­ки­те на­то­вар­ва­ния ще се от­разят не­га­тив­но на здра­ве­то им, не се прес­та­ра­вай­те да свър­ши­те всич­ко днес.

БЛИЗНАЦИ

Ни­кой не е каз­вал, че лю­бов­та е оц­ве­те­на в ро­зо­во­. По пътя си мо­же да срещ­не­те и гол­ямо не­раз­би­ра­не по да­ден въп­рос, кое­то ще уве­ли­чи ра­зо­ча­ро­ва­ние­то ви от чо­ве­ка до вас. Би би­ло доб­ре днес да не вли­за­те в из­лиш­ни спо­ро­ве да до­каз­ва­те пра­во­та­та си. Няма да бъ­де­те раз­бра­ни пра­вил­но. Ос­та­ве­те се­риоз­ни­те раз­го­во­ри за друг ден.

РАК

Го­то­ви сте да се впус­не­те в ро­ман­тич­но прик­лю­че­ние. Вре­ме е да про­ме­ни­те не­що в еже­дне­вие­то си и тък­мо се­га е мо­мен­тът да на­чер­тае­те прио­ри­те­ти­те си и да си нап­ра­ви­те пла­но­ве за бъ­де­ще­то и как да дос­тиг­не­те пъл­на хар­мо­ния в от­но­ше­ния­та с лю­би­мия си. Някои ще пъ­ту­ват зад гра­ни­ца на гос­ти при прия­те­ли или биз­нес де­ла.

ЛЪВ

Пре­ка­рай­те в се­меен кръг та­зи съ­бо­та. Ук­ро­те­те ен­ту­сиаз­ма си, заб­ра­ве­те ста­ри­те оби­ди и от­дай­те цяло­то си вни­ма­ние на лю­би­ми­те си хо­ра. Пог­ле­дай­те заед­но няка­къв филм, но у до­ма, за­що­то ина­че са въз­мож­ни ра­зо­ча­ро­ва­ния, кое­то пък ще пре­диз­ви­ка нов кон­фликт. При дру­ги ди­на­ми­ка­та на деня ще оп­ре­де­ли тяхна­та ак­тив­ност и ус­пех в де­ла­та.

ДЕВА

Де­ви­те ще пред­прие­мат ре­ши­тел­ни дей­ствия за кар­ди­нал­ни про­ме­ни във всяка сфе­ра. До­кол­ко­то де­ло­ва­та ак­тив­ност по поня­тни при­чи­ни днес не е ви­со­ка, бол­шинс­тво­то пред­ста­ви­те­ли на зна­ка ще се със­ре­до­то­чат вър­ху лич­ния си жи­вот. Близ­ки­те ви хо­ра не раз­би­рат ва­ши­те стре­ме­жи, а вие няма­те же­ла­ние да им об­яснява­те днес за тях.

ВЕЗНИ

В съ­бо­та на Вез­ни­те ще им е все ед­но кой как­во мис­ли за тях, еди­нстве­но ще ги ин­те­ре­су­ва лю­бим чо­век – не­го­во­то щас­тие, а всич­ко ос­та­на­ло ще се ока­же прос­то някак­ва дре­бо­лия, за коя­то няма до­ри да ис­ка­те да мис­ли­те. Нап­раз­ни ще са опи­ти­те ви да об­ясни­те да­де­но ва­ше ре­ше­ние, за­що сте го взе­ли и т.н., тъй ка­то ще ос­та­не­те не­раз­бра­ни.

СКОРПИОН

Об­щу­ва­не­то с прия­те­ли или с бив­ши съ­миш­ле­ни­ци мо­же да ста­не важ­на със­тавл­ява­ща част на пла­но­ве­те ви за деня. Някои от Скор­пио­ни­те ще се от­да­дат на от­дав­наш­ни ув­ле­че­ния и ще им на­мерят ори­ги­нал­но при­ло­же­ние. Це­леус­тре­ме­ност, ори­ги­нал­нос­т, как­то и опо­ра на ав­то­ри­тет­ни връз­ки, мо­гат да бъ­дат мно­го ефе­ктив­ни за Вас.

СТРЕЛЕЦ

Раз­драз­ни­тел­ни са по­ве­че­то от Стре­лец по­ра­ди нес­та­бил­ност на емо­цио­нал­ния фон. Прак­ти­чес­ки е не­въз­мож­но да ви се уго­ди, ма­кар че близ­ки­те ви чес­то се опи­тват да нап­равят то­ва. Пос­та­рай­те се да от­де­ли­те важ­но­то от вто­рос­те­пен­но­то и да зат­во­ри­те очи за неп­рия­тни­те дре­бо­лии. Та­ка ще об­лек­чи­те не са­мо своя жи­вот, но и на око­лни­те, не бъдете прекалено придирчиви.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, нап­ра­ве­те всич­ко, кое­то е по си­ли­те Ви, за да реа­ли­зи­ра­те свои­те ид­еи. Съ­бо­та е бла­гоп­рия­тна за раз­го­во­ри с хо­ра, на кои­то да ги из­ло­жи­те. Те ще са нат­рое­ни по­ло­жи­тел­но към вас и по-лес­но ще ги убе­ди­те в ис­кре­ни­те си на­ме­ре­ния. Дру­ги от вас в съ­бо­та да се зае­мат с хо­би­то си, кое­то са изо­ста­ви­ли по­ра­ди ан­га­жи­мен­ти. Това занимание ще ви успокои и отпусне.

ВОДОЛЕЙ

Съ­бо­та за мъ­же­те Во­до­леи е на­си­те­на с мно­го лю­бов и ро­ман­ти­ка. Ще се от­да­де­те на лю­би­мия си чо­век, ко­го­то ще об­гра­ди­те с цяло­то си вни­ма­ние. С близ­ки­те са въз­мож­ни мал­ки раз­ног­ла­сия, кои­то ще по­родят кон­флик­ти. Ста­рай­те се да не до­пус­ка­те на­же­жа­ва­не на страс­ти­те и ло­шият мир е за пред­по­чи­та­не пред кав­гата. Застой при онези, които се занимават със строителство.

РИБИ

За Ри­би­те съ­бо­та ще е емо­цио­нал­на и въл­не­ния­та ще зат­руднят със­ре­до­то­ча­ва­не­то ви вър­ху дей­нос­ти, изи­сква­щи вни­ма­ние. Оче­рта­ва се сло­жен и нап­рег­нат ден. Не са из­клю­че­ни раз­ног­ла­сия с ко­ле­ги и прия­те­ли, как­то и кон­флик­ти с ше­фо­ве­те. Об­стоя­телс­тва­та ще ви на­ка­рат да под­хо­ди­те спо­ред слу­чая. Не зае­май­те емо­цио­нал­но об­вър­за­ни по­зи­ции.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *