ХОРОСКОП ЗА 16 НОЕМВРИ

ОВЕН

Днес трябва да бъ­де­те кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни, въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция за па­ри. Не е из­клю­че­но пре­да­телс­тво от прия­тел или ра­зо­ча­ро­ва­ние от шеф, кой­то няма да спа­зи обе­ща­ние за уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та ви.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та сте съоб­ра­зи­тел­ни, а ин­те­ре­си­те ви – мно­гос­тран­ни. Къ­де­то и да на­со­чи­те уси­лия­та си, ре­зул­та­тът ще е твър­де за­до­во­ли­те­лен. Оча­кват ви ус­пе­хи във фи­нан­со­ви опе­ра­ции или пло­дот­вор­ни де­ло­ви сре­щи. Някои е въз­мож­но да пос­тиг­нат спо­ра­зу­ме­ние за съд­ру­жен биз­нес и пред­ло­же­ние за но­ва ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те, оче­рта­ват се доб­ри въз­мож­нос­ти в де­ло­вия жи­вот. Пред­паз­ли­во прие­май­те обе­ща­ния от стра­на на же­ни. Раз­чи­тай­те на лич­на­та си ак­тив­ност, тя мо­же да се проя­ви в някол­ко нап­рав­ле­ния: фи­нан­си, кон­так­ти, об­щес­тве­на ак­тив­ност, раз­го­во­ри с де­ло­ви парт­ньо­ри.

РАК

Бъ­де­те осо­бе­но вни­ма­тел­ни в дей­ствия­та си, въз­мож­но е да ви ра­зо­ча­ро­ват ва­ши про­фе­сио­нал­ни на­ме­ре­ния или са­ми да съз­да­де­те ус­ло­вия, про­ти­во­по­лож­ни на стре­ме­жи­те ви. Не се съг­лас­явай­те с но­во обе­ща­ние без под­пи­сан до­го­вор.

ЛЪВ

Съ­бо­та е мно­го ус­пе­шен ден за вас, кое­то се дъл­жи из­клю­чи­тел­но на ва­шия про­фе­сио­на­ли­зъм и тър­пе­ние при пре­циз­но­то из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та. По­ви­ше­но­то чувс­тво за от­го­вор­ност е ус­ло­вие за проя­ва на ис­тин­ска­та ви при­ро­да, гри­жей­ки се за прос­пе­ри­те­та и на дру­ги­те. Не до­пус­кай­те чуж­до вме­ша­телс­тво в ра­бо­та­та ви. Необ­хо­ди­ма е по-гол­яма гъв­ка­вост и ме­ко­та в от­но­ше­ния­та.

 
ДЕВА

Мно­зи­на пред­ста­ви­те­ли на Де­ва са пред­раз­по­ло­же­ни към рис­ко­ве днес. Шан­сът ви не е мно­го ви­сок и ако рис­ку­ва­те, ще е не са­мо без­по­лез­но, но и вред­но за вас. Склон­ни сте към при­бър­за­ни дей­ствия, кое­то няма да ви до­не­се ни­що доб­ро. В де­ло­вия жи­вот вла­гай­те по­ве­че тър­пе­ние и ана­ли­тич­нос­т. Оча­кват се пе­чал­би.


ВЕЗНИ

Ак­тив­ни сте по от­но­ше­ние на лич­ни­те си пла­но­ве в съ­бо­та. Днес мо­же да про­ве­де­те важ­ни сре­щи, свър­за­ни с ва­ша идея, но най-ве­че с под­го­тов­ка за реа­ли­за­ция­та й. Не е ден за на­ча­ло на но­ва дей­ност. Бла­гоп­рия­тно ще е раз­ви­тие­то на фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Не при­бър­зва­те и не дей­ства­те необ­мис­ле­но.

СКОРПИОН

Съ­бо­та оп­ре­деля фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Ус­пеш­ни ще са и кон­так­ти­те ви, кои­то при ед­ни се из­раз­яват в пре­го­во­ри и уто­чнява­не по де­ло­ви въп­ро­си, а при дру­ги в под­пис­ва­не на до­го­вор. На­ла­га се да при­ве­де­те в ред ан­га­жи­мен­ти­те си, кои­то чес­то са по някол­ко на­вед­нъж, няма да ви е труд­но, но трябва да под­хо­ди­те по нов на­чин.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте с по­ви­шен емо­цио­на­лен то­нус, кое­то се дъл­жи на по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на ин­тим­ни­те ви кон­так­ти или на доб­ра но­ви­на, свър­за­на с лю­бов­ния ви жи­вот. Как­во­то и да е, ще ви по­мог­не да пос­тиг­не­те всич­ко, кое­то е при­цел­на точ­ка на ва­ши­те уси­лия в мо­мен­та. Ус­пе­хът ви ще е още по-зна­чи­те­лен, ако се ан­га­жи­ра­те с не­що.  Днес лю­бов­ни­те флир­то­ве ще пре­рас­нат в кон­так­ти.

КОЗИРОГ

Ми­ро­лю­би­ви, тър­пе­ли­ви и с ви­сок про­фе­сио­на­лен прес­тиж, ро­де­ни­те под Ко­зи­рог и днес ще за­щитят ка­чес­тва­та си в при­съ­щия им стил. Има­те въз­мож­нос­ти за сил­на де­ло­ва реа­ли­за­ция, но мал­ци­на ще се въз­пол­зват от тях, за­що­то съд­ба­та чес­то ви ги пре­дос­тавя и прие­ма­те шан­са си за не­що нор­мал­но.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте фи­ло­соф­ски нас­трое­ни и при то­ва с необ­хо­ди­ма­та за­дъл­бо­че­ност. За всич­ки е ва­лид­но бла­го­ра­зу­мие­то и пред­паз­ли­вос­тта в де­ло­ви­те от­но­ше­ния и об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Въз­мож­но е ва­ше на­ме­ре­ние във фи­нан­со­ва­та сфе­ра да про­пад­не, не се за­ни­ма­вай­те с не­го. Някои ще имат въз­мож­ност за де­ло­ва реа­ли­за­ция.

РИБИ

По­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те влия­ния при Ри­би днес са ед­нак­ви, ще се ре­ду­ват ту ус­пе­хи, ту труд­нос­ти. Има ве­роя­тност ва­ше на­ме­ре­ние да про­пад­не, не за­ла­гай­те на дей­ност, в чий­то ус­пе­шен за­вър­шек не сте убе­де­ни. От дру­га стра­на, има­те де­ло­ви шанс и въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, някои ще по­лу­чат доб­ри но­ви­ни. Не се кон­фрон­ти­рай­те. До­бър ден за пос­тав­яне на но­во на­ча­ло. При­до­бив­ки в служ­ба­та. Днес са въз­мож­ни де­ло­ви кон­так­ти, от кои­то ще има­те някак­ва реа­ли­за­ция или при­до­бив­ка, но тя ще е вре­мен­на.  В съ­бо­та ще по­лу­чи­те ху­ба­ви но­ви­ни, прия­тни съоб­ще­ния.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *