Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Днес със­тоя­ние­то ви е зна­чи­тел­но ста­бил­но. Нап­ре­дъ­кът ще бъ­де твър­де из­ра­зи­те­лен, ако ус­пее­те да се раз­гра­ни­чи­те от емо­цио­нал­ния на­чин на мис­ле­не. Се­га той съз­да­ва са­мо из­лиш­но нер­вно пре­то­вар­ва­не, кое­то при мно­зи­на се из­раз­ява под фор­ма­та на без­по­кой­ство от­нос­но ан­га­жи­мен­ти­те ви. Не се при­тесн­явай­те, неп­рия­тнос­ти­те няма да ви из­не­на­дат.

ТЕЛЕЦ

Неделя е мно­го до­бър ден за вас. По­зи­тив­но се раз­ви­ват про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла. Ус­пе­хи­те имат от­но­ше­ние към кон­так­ти­те ви. При някои от Те­лец са ва­лид­ни фи­нан­со­ви­те при­тес­не­ния. За мно­зи­на от осо­бе­на важ­ност ще бъ­де ед­но про­фе­сио­нал­но пред­ло­же­ние, то е свър­за­но с ва­ша­та из­ява. Об­мис­ле­те доб­ре, пре­ди да прие­ме­те.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са обе­зпо­кое­ни в неделя, но то­ва е на­пъл­но неос­но­ва­тел­но със­тоя­ние. Денят е твър­де спо­луч­лив за вас. Шан­сът, кой­то при­те­жа­ва­те, е мно­го­по­со­чен. От ли­чен той пре­ми­на­ва към фи­нан­си­те, про­фе­сия­та и кон­так­ти­те ви. По­мощ­та на влия­тел­ни хо­ра е от­пра­ве­на към мно­зи­на. В служ­ба­та не вли­зай­те в кон­фликт.

РАК

Из­глеж­да ва­шият шанс през пос­лед­ни­те дни е неп­ре­къс­ваем, а то­ва ве­че е мно­го доб­ре и би трябва­ло от­но­во да ви под­ка­ни към ак­ти­вен на­чин на жи­вот. Ако някои все още са в със­тоя­ние на ине­ртнос­т, без да прояв­яват гняв или да се чувс­тват неу­дов­лет­во­ре­ни, е ху­ба­во да дей­стват по всич­ки важ­ни въп­ро­си за деня.

ЛЪВ

В неделя всич­ки­те ви по­ло­жи­тел­ни ка­чес­тва и въз­мож­нос­ти се фо­ку­си­рат еди­нстве­но в из­ра­зи­тел­на­та ви емо­цио­нал­на същ­ност. Ред­но е да не я до­пус­ка­те в ан­га­жи­мен­ти­те, ка­сае­щи де­ло­вия стил на жи­вот. Не об­ръ­щай­те гръб на цяла­та де­ло­ва дей­стви­тел­ност и ка­на­ли­зи­рай­те мис­ле­не­то и уси­лия­та си в та­зи на­со­ка.

ДЕВА

Ста­бил­ни са по­зи­ции­те на ро­де­ни­те под Де­ва, как­то, ес­тес­тве­но, и въз­мож­нос­ти­те им днес, но мно­зи­на все още жи­веят в сянка­та на без­по­кой­ство­то от­нос­но про­фе­сио­нал­ния си из­раз или пла­но­ве­те, кои­то въз­на­мер­яват да осъ­щест­вят. На­со­че­те уси­лия­та си към кон­так­ти­те за деня. Ще ви бъ­де пред­ло­же­на въз­мож­ност за реа­ли­за­ция.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те в неделя са цъфт­ящи и при­нос за то­ва със­тоя­ние на еу­фо­рич­ност имат лю­бов­ни­те кон­так­ти. Дру­ги са нап­ра­во влю­бе­ни. Денят е пъл­но­це­нен в поч­ти всич­ки нап­рав­ле­ния, кои­то би­ха мог­ли да ан­га­жи­рат съз­на­ние­то ви се­га. В де­ло­ва­та сфе­ра ус­пе­хи­те след­ват един след друг. Бъ­де­те ене­ргич­ни, ра­бо­те­те ак­тив­но.

СКОРПИОН

Ене­ргич­ни и бор­бе­ни са Скор­пио­ни­те. Из­ра­зи­тел­ни са въз­мож­нос­ти­те ви, но е необ­хо­ди­мо да дей­ства­те хлад­нок­ръв­но, осо­бе­но по де­ло­ви­те въп­ро­си е за­дъл­жи­тел­но да се раз­гра­ни­чи­те от емо­ции­те. Яр­ко из­пък­ват кон­так­ти­те ви и се­га те се ха­рак­те­ри­зи­рат с мно­гооб­ра­зие. Днес ще по­лу­чи­те но­ви пред­ло­же­ния за де­ло­ва из­ява.

СТРЕЛЕЦ

Със­тоя­ние­то на мно­го от вас е нес­та­бил­но, при­тес­не­ния­та ви са про­дик­ту­ва­ни от вън­шни съ­би­тия или от някои прия­те­ли, кои­то се опи­тват да ви вну­шат не­реа­лен мо­дел на раз­ви­тие. Ред­но е да раз­чи­та­те на се­бе си, за­що­то се­га сте в по­дем и ос­вен то­ва се ста­би­ли­зи­ра­те с все­ки из­ми­нат ден. По­ло­жи­тел­на из­ява ще на­мерят биз­нес от­но­ше­ния­та.

КОЗИРОГ

Ос­во­бо­де­ни сте от нап­ре­же­ние­то в неделя. При някои от вас е въз­мож­но то все още да съ­щес­тву­ва по от­но­ше­ние на ра­бо­та­та или някои де­ло­ви проб­ле­ми. Неделя го­во­ри за ка­те­го­ри­чен ус­пех при по­ве­че­то от вас как­то в лич­ния, та­ка и в про­фе­сио­нал­ния жи­вот. Ак­тив­нос­тта на някои се свър­зва с пъ­ту­ва­не, кое­то но­си при­до­бив­ки.

ВОДОЛЕЙ

Твър­де сен­зи­тив­ни са Во­до­леи­те в неделя и някои фак­ти от зао­би­кал­яща­та ви дей­стви­тел­ност ще бъ­дат при­чи­на за из­ра­зи­тел­но без­по­кой­ство. При дру­ги от вас то има от­но­ше­ние към лю­бов­ния стил и на­чин на жи­вот. Денят е мно­го до­бър във всич­ки де­ло­ви от­но­ше­ния за Во­до­леи­те – ра­бо­та, пъ­ту­ва­не, кон­так­ти, па­рич­ни при­до­бив­ки.

РИБИ

Неделя е по­ка­за­те­лен ден за ва­ши­те ма­те­риал­ни и фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Поч­ти всич­ки от Ри­би ще дей­стват твър­де ка­те­го­рич­но по де­ло­ви­те въп­ро­си. Днес ще бъ­де­те в със­тоя­ние на из­вес­тно без­по­кой­ство, кое­то се от­нася до до­ма или до ра­бо­та­та и про­фе­сио­нал­на­та из­ява. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на драз­ни­те­ли­те око­ло вас.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *