ХОРОСКОП ЗА 17 АВГУСТ

ОВЕН

Днес проб­ле­ми­те за со­циал­на­та и про­фе­сио­нал­на­та ста­бил­ност са ярко от­крое­ни във ва­ше­то съз­на­ние. Не­съм­не­но при­чи­ни за по­доб­но без­по­кой­ство има, но те са вре­мен­ни и ва­ша­та по­зи­ция се­га трябва да е на бе­зуп­ре­чен про­фе­сио­на­лист, чия­то оси­гу­ре­нос­т е из­вън всяко съм­не­ние. Ва­ши­те вра­го­ве са нес­дър­жа­нос­тта и свое­во­лие­то.

ТЕЛЕЦ

В пе­тък без­по­кой­ство­то е зав­лад­яло и Тел­ци­те. Вие днес сте склон­ни към дру­га греш­ка в от­но­ше­ния­та – да гла­су­ва­те до­ве­рие на ли­це, не­зас­лу­жа­ва­що то­ва. Със съ­що­то до­ве­рие някои от вас ще се от­не­сат във връз­ка с оп­ре­де­ле­на су­ма па­ри и то­зи факт ще ста­не глав­на при­чи­на за без­по­кой­ство­то. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни!

БЛИЗНАЦИ

Днес при Близ­на­ци­те про­ли­ча­ва стре­ме­жът да по­лу­чат приз­на­ние от стра­на на око­лни­те. В по­ве­че­то слу­чаи дей­ствия­та и ста­ра­ние­то ви няма да бъ­дат за­бел­яза­ни, кое­то ще ста­не при­чи­на мно­го от вас да са неу­дов­лет­во­ре­ни. В някои слу­чаи кон­крет­на­та при­чи­на за раз­драз­не­ние­то ви ще бъ­де свър­за­но с пре­неб­рег­ва­не на мне­ние­то ви.

РАК

Пе­тък не е от без­проб­лем­ни­те дни, за някои ще бъ­де не­въз­мож­но да сторят как­во­то и да би­ло по­ра­ди за­бол­ява­не­то си. Оне­зи, кои­то въз­на­мер­яват да пъ­ту­ват, е по-доб­ре, ако е въз­мож­но, да го от­ло­жат. Труд­нос­ти­те за Ра­ци­те са про­фе­сио­нал­ни и до­маш­ни, а оне­зи, кои­то раз­чи­тат на чуж­да под­кре­па, ще ос­та­нат из­лъ­га­ни.

ЛЪВ

В пе­тък про­дъл­жа­ват нас­тъ­пи­ли­те про­ме­ни при Лъ­во­ве­те. За съ­жа­ле­ние той не пред­ла­га осо­бе­ни въз­мож­нос­ти. В из­вес­тен сми­съл няма да ви лип­сва къс­мет, но той не е ка­те­го­ри­чен. На доб­ро ни­во ще бъ­дат някои от кон­так­ти­те ви, но не раз­чи­тай­те пре­ка­ле­но на тях. Биз­нес­ме­ни­те ще имат ус­пе­шен ден.

ДЕВА

На­рас­тва ва­ша­та ене­ргич­нос­т, но ед­нов­ре­мен­но с нея и чувс­тво­то ви за без­по­кой­ство, кое­то оби­кно­ве­но ви дик­ту­ва при­бър­за­ни дей­ствия. Па­зе­те се от необ­мис­ле­ни и приб­ър­за­ни дей­ствия, въз­мож­ни са мно­го нер­ви, за­гу­ба на вре­ме и па­ри. Под на­по­ра на съ­би­тия­та пос­тав­яте на­ча­ло­то на пром­яна в на­чи­ни­те на кон­так­ту­ва­не.

ВЕЗНИ

Де­ло­вият пе­тък ед­ва ли ще ви впе­чат­ли ка­то ус­пе­шен или неус­пе­шен. Се­га неу­добс­тва­та са пре­дим­но на емо­цио­нал­на ос­но­ва и сте при­тес­не­ни във връз­ка с брач­ния парт­ньор. Дей­стви­тел­но денят има та­къв не­га­ти­вен заряд, но и ва­ша­та тен­ден­циоз­ност не е ма­ло­важ­на при­чи­на за неб­ла­гоп­рия­тно­то раз­ви­тие на от­но­ше­ния­та.

СКОРПИОН

Те­жък и нер­вен ден е пе­тък при Скор­пио­ни­те, а при по-спон­тан­но реа­ги­ра­щи­те не са из­клю­че­ни за­гу­би в де­ло­ва­та сфе­ра и  труд­нос­ти при ра­бо­та с ад­ми­нис­тра­ция. Те мо­гат да бъ­дат свър­за­ни с про­фе­сия­та, фи­нан­си или де­зо­риен­та­ция. Днес не пред­прие­май­те дей­ност или как­ви­то и да би­ло опе­ра­ции, свър­за­ни с па­ри, рис­ку­ва­те мно­го.

СТРЕЛЕЦ

Пе­тък не е ус­пе­шен въп­ре­ки го­тов­нос­тта ви за ене­ргич­ни дей­ствия. По­ви­ше­но е и нер­вно­то ви нап­ре­же­ние, от кое­то някои от вас ще ре­шат да се ос­во­бодят в най-не­под­ход­ящия мо­мент на ра­бот­ния ден, рис­ку­вай­ки с та­зи не­въз­дър­жа­ност да си нав­редят. Не об­съж­дай­те ра­бо­та­та на ко­ле­ги­те си и из­бягвай­те гнев­ни­те им­пул­си при кон­так­ту­ва­не.

КОЗИРАГ

Аг­ре­сив­ният им­пулс и вас не от­ми­на­ва днес, а влия­ние­то му е осо­бе­но вред­но и на­пъл­но раз­кон­цен­три­ра­що, ка­то в мно­го слу­чаи мо­же да при­чи­ни не­ло­гич­ни дей­ствия и пос­лед­ва­ли­те от тях вре­ди и за­гу­би. Та­ки­ва мо­гат да нас­тъпят в слу­жеб­ни­те от­но­ше­ния, с парт­ньо­ри­те и съд­руж­ни­ци­те в биз­не­са или във фи­нан­со­ви­те ви кон­так­ти. Не се оставяйте тази тенденция да е водеща за деня.

ВОДОЛЕЙ

Чувс­тво­то за са­мо­та, а мо­же би и за изо­ста­ве­нос­т, днес зап­лаш­ва да ви по­гъл­не, а мрач­ни­те взе­мат не­по­до­зи­ра­но го­ле­ми раз­ме­ри. В ни­ка­къв слу­чай се­га не трябва да пред­прие­ма­те дей­ствия за пре­къс­ва­не на лич­ни или лю­бов­ни кон­так­ти. Ще сгре­ши­те! Склон­ни сте към пре­зас­тра­хо­ва­не, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва сте не­ре­ши­тел­ни и съз­на­тел­но се ба­ви­те.

РИБИ

Все още не на­ми­ра­те пра­вил­ния на­чин за дей­ствие и се уве­ли­ча­ва не­до­волс­тво­то ви. Днес няма да на­ме­ри­те ре­ше­ние­то на проб­ле­ми­те, кои­то ви из­мъч­ват през пос­лед­ни­те дни. Но то­ва не е по­вод за не­га­ти­ви­зъм. Вярно е, че нер­вно­то ви нап­ре­же­ние е мно­го ви­со­ко и се стре­ми­те да се ос­во­бо­ди­те от не­го. Ще ус­пее­те, но пос­те­пен­но и настоятелно.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *