ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

ОВЕН

Във втор­ник проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. За някои денят пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би, как­то и за из­год­ни до­маш­ни при­до­бив­ки. Се­га е ден за про­ме­ни в служ­ба­та ви.

ТЕЛЕЦ

Труд­на бор­ба водят Тел­ци­те, за да пос­тиг­нат ус­пе­хи­те, кои­то ще ги за­до­волят. В па­рич­ни­те де­ла ре­зул­та­ти­те са по­ло­жи­тел­ни за сре­щи с парт­ньо­ри от биз­не­са и за ус­та­нов­ява­не на кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра или за на­чал­на реа­ли­за­ция на на­деж­дна идея. Пос­ти­же­ния­та ви са свър­за­ни с прео­дол­ява­не на труд­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те са дос­та из­нер­ве­ни. Ра­бо­ти­те им не вървят доб­ре и сякаш не­чия зла воля ги тлас­ка към про­вал. В мо­мен­та ва­шият де­ло­ви жи­вот е точ­но ко­пие на об­ста­нов­ка­та в до­ма ви. Бъ­де­те то­ле­ран­тни не са­мо в до­ма, но и в служба­та. Съ­би­тия­та в до­ма и служ­ба­та са за­поч­на­ли да ви про­менят в по­ло­жи­тел­на по­со­ка.

РАК

Ва­ши­те дей­ствия са точ­но раз­че­те­ни във втор­ник и ос­та­ва да ги при­ло­жи­те на прак­ти­ка. При някои от Рак не­га­ти­вен раз­вой мо­же да има в служ­ба­та, а при биз­нес­ме­ни­те днес са ва­лид­ни про­мен­ли­ви ус­ло­вия за дей­нос­тта им. По­ло­жи­тел­но ще про­те­че денят ви при сре­щи и дей­ствия по въп­ро­си, от­нас­ящи се до сключ­ва­не на до­го­во­ри.

ЛЪВ

От днес за­поч­ва ци­къл на про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие с под­чер­та­ни по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки. В служ­ба­та нас­тъп­ват бър­зи про­ме­ни и вие оча­ква­те с го­тов­ност по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на въп­ро­са. Но бъ­де­те нащ­рек, хо­ра­та, от кои­то за­висят те­зи про­ме­ни, зор­ко следят по­ве­де­ние­то ви и в мо­мент на сла­бост ще ви ата­ку­ват.

ДЕВА

Доб­ре е, че днес Де­ви­те са тър­пе­ли­ви и мно­зи­на вярват, че то­ва е пътят към ус­пе­ха. Втор­ник е неу­до­бен ден и из­ди­га пред вас прег­ра­ди. Те имат по-гол­ямо лич­но зна­че­ние, от­кол­ко­то да съз­да­ват де­ло­ви зат­руд­не­ния. Се­га трябва да се съоб­раз­ява­те с не­въз­мож­нос­ти­те, кои­то ви препя­тстват, и да бъ­де­те гъв­ка­ви.

ВЕЗНИ

Днес вър­ху лич­но­то ви са­мо­чувс­твие и жиз­не­ния то­нус влия­ние­то е бла­гоп­рия­тно, кое­то ви пра­ви слън­че­ви, а оне­зи от вас, кои­то са не­раз­по­ло­же­ни в мо­мен­та, бър­зо ще за­поч­нат да се въз­ста­нов­яват. Ус­пе­шен ра­бо­тен ден, ед­на же­на ви­на­ги е го­то­ва да ви по­мог­не в тру­ден мо­мент. Неп­рия­тнос­ти­те са свър­за­ни с до­ма ви.

СКОРПИОН

Във втор­ник Скор­пио­ни­те са спо­кой­ни, из­лъч­ва­щи ене­ргия и кра­со­та, кои­то са ед­нак­во зас­тъ­пе­ни във фи­зи­чес­ки и ду­ше­вен план. Днес ще се срещ­не­те с но­ви хо­ра и ще ус­та­но­ви­те трай­ни прия­тел­ски от­но­ше­ния. Про­ме­ни­те в прия­тел­ския кръг са ва­лид­ни и за кон­так­ти от всяка­къв вид – лич­ни, де­ло­ви, об­щес­тве­ни.

СТРЕЛЕЦ

Не би­ва да уни­ва­те и да пре­жив­ява­те всич­ки неп­рия­тни мо­мен­ти по фа­та­лен на­чин. Ед­на част от вас са не­пок­ла­ти­ми, ка­то за по-емо­цио­нал­ни­те от Стре­лец са на­ли­це лю­бов­ни стра­да­ния, дос­ти­га­щи връх през деня. За ста­бил­ни­те меж­ду вас ус­пе­хи­те про­дъл­жа­ват, но има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то ще раз­ре­ши­те не бе зпомощта на колегите си.

КОЗИРОГ

Днес у мно­зи­на от Ко­зи­рог е по­ви­ше­на чувс­тве­нос­тта и не са да­леч от иде­ята за из­вън­брач­на връз­ка. Нео­чак­ва­ни про­ме­ни в служ­ба­та ви ка­рат да под­дър­жа­те със­тоя­ние на бди­тел­ност, за­що­то ни­кой ни­ко­му ни­що не каз­ва. Наб­ли­жа­ва вре­ме за ка­чес­твен скок при вас, за кой­то се­га трябва да се под­гот­ви­те, най-вече съберете достоверна информация. Проя­ве­те тър­пе­ние!

ВОДОЛЕЙ

Във втор­ник ва­шият ус­пех е га­ран­ти­ран и ни­що не ви спи­ра да го за­вою­ва­те. Но пред­паз­ли­вос­тта не е из­лиш­на, в служ­ба­та няма да лип­сват прия­тни но­ви­ни, кои­то ще да­дат но­ви въз­мож­нос­ти на някои, или ще бъ­де от­пра­ве­на по­ка­на за но­ва реа­ли­за­ция. Дей­ствай­те бър­зо и не про­пус­кай­те шан­со­ве­те си. Така ще успеете да се задържите на върха и ще ви оценят подобаващо.

РИБИ

Днес на слу­жеб­но ни­во са въз­мож­ни някои про­ти­во­ре­чия и кон­фрон­ти­ра­не с ко­ле­ги или на­чал­ни­ци, но те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в мо­мен­та и нямат неп­рия­тни пос­ледс­твия. През ос­та­на­ло­то вре­ме ще има­те под­кре­па в дей­нос­тта си и ще пос­тиг­не­те за­бе­ле­жи­те­лен нап­ре­дък. Днес ще из­вър­ши­те ус­пеш­ни пъ­ту­ва­ния, свързани с реализация на ваш финансов замисъл.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *