ХОРОСКОП ЗА 18 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН
Ко­га­то ос­мис­ли­те един проб­лем, той не из­глеж­да ве­че та­ка стра­шен и бо­лез­нен. Пе­тък ще до­не­се нео­чак­ва­ни из­не­на­ди в еже­дне­вие­то на някои от Ов­ни­те. Не про­веж­дай­те раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци­те си за уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та. Ще ви бъ­де от­ка­за­но. В служ­ба­та си бъ­де­те дис­крет­ни.

ТЕЛЕЦ
Без­по­кой­ство­то на Тел­ци­те в пе­тък се дъл­жи на неизя­сне­ни си­туа­ции от­нос­но някои не­ща в ра­бо­та­та, трябва да из­ча­ка­те. Те­зи, кои­то имат съ­деб­но де­ло, кое­то ще се раз­глеж­да днес, ще бъ­дат нап­рег­на­ти от съз­да­ла­та се си­туа­ция. Не е из­клю­че­но да по­пад­не­те в клоп­ка на лъ­жес­ви­де­телс­тво.

БЛИЗНАЦИ
В пе­тък къс­ме­тът е с вас и мо­же­те да се зае­ме­те с въп­ро­си, кои­то ви при­тесн­яват или се прид­виж­ват бав­но и труд­но. За на­чи­ни­те на дей­ствие ще ви по­мог­не па­мет­та, коя­то ус­луж­ли­во ще ви при­пом­ни раз­го­во­ри с прия­те­ли и съ­ве­ти, кои­то са ви да­ли. Ус­пех при уре­жда­не на де­ло­ви въп­ро­си.

РАК
Днес Ра­ци­те имат къс­мет в служ­ба­та и на ба­за­та на лич­ни­те си уме­ния и лов­кост ще бъ­дат в със­тоя­ние да пос­тиг­нат по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ла, кои­то ги ин­те­ре­су­ват жи­во. Пос­та­рай­те се да не се до­вер­ява­те на же­ни, за­що­то ще се опи­тат да из­диг­нат препя­тствия пред вас.

ЛЪВ
Пе­тък е най-ус­пеш­ният ден за вас през та­зи сед­ми­ца. Не­за­ви­си­мо от някои неп­рия­тни мо­мен­ти – слу­же­бен раз­го­вор, кой­то мо­же да пре­рас­не в кон­фрон­та­ция, денят се ха­рак­те­ри­зи­ра ка­то ус­пе­шен във всич­ко, с кое­то ще се за­ло­ви­те. Днес се оче­рта­ва пъ­ту­ва­не по де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти.

ДЕВА
Де­ви, ве­роя­тнос­тта за ус­пеш­но свър­ше­на ра­бо­та при оче­рта­ва­що­то се пъ­ту­ва­не днес не във всич­ки слу­чаи е на­ли­це. Трябва мно­го да вни­ма­ва­те по въп­ро­си, свър­за­ни с па­рич­ни пла­ща­ния. За някои денят мо­же да до­не­се ло­ша ше­га. Доб­ри въз­мож­нос­ти има­те за про­веж­да­не на пре­го­во­ри.

ВЕЗНИ
За Вез­ни­те пе­тък се из­явява като дву­по­лю­сен ден. Мно­зи­на би­ха мог­ли без­препя­тстве­но да пред­виж­дат де­ла­та си ус­пеш­но нап­ред, дру­ги от вас оба­че са лич­но ам­би­ци­ра­ни да на­мерят приз­на­ние в очи­те на око­лни­те и то­ва ще ги до­ве­де до не ед­на греш­ка. Бъ­де­те по-съоб­ра­зи­тел­ни в дей­ствия­та си.

СКОРПИОН
В пе­тък на­рас­тва же­ла­ние­то ви за от­пус­ка­не и от­дих. Мал­ко при­бър­за­но е та­ко­ва мис­ле­не  и трябва да се мо­би­ли­зи­ра­те за дей­ствия. Зна­чи­те­лен фи­нан­сов ус­пех ще имат някои от вас във връз­ка с из­готв­яне на до­го­вор за сът­руд­ни­чес­тво или по де­ла, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не.

СТРЕЛЕЦ
Мно­го до­бър пе­тък, но мно­зи­на от вас имат не­реа­лис­ти­чен пог­лед вър­ху не­ща­та и се от­да­ват на фан­та­зия. Има­те пъл­на въз­мож­ност да дей­ства­те пряко по свои­те де­ло­ви проб­ле­ми и да пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех. Потърсете помощ, ако виждате, че буксувате в делата си. Мо­же­те да раз­чи­та­те на фи­нан­сов ус­пех. Към пре­го­во­ри­те се от­не­се­те с вни­ма­ние.

КОЗИРОГ
В пе­тък ли­чи гол­ямо ста­ра­ние у Ко­зи­ро­зи­те. Ако след­ва­те та­зи ли­ния, денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с ус­пе­хи. Из­вес­тни опа­се­ния трябва да има­те във връз­ка с фи­нан­со­ви­те си де­ла и ако не е на­ле­жа­що днес, да не се за­ни­ма­ва­те с та­ки­ва. Не се опитвайте да решавате сами въпроси, които касаят повече хора. Някои от вас имат до­маш­ни при­тес­не­ния, кои­то ре­ше­те още се­га.

ВОДОЛЕЙ
Пе­тък но­си из­вес­тни неп­рия­тнос­ти за Во­до­леи­те. Въз­мож­но е те да са на здра­вос­лов­на ос­но­ва или някои от вас да нямат въз­мож­ност за дей­ствия по оп­ре­де­ле­на­та за деня прог­ра­ма. Дей­ствай­те вни­ма­тел­но, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за лич­ни или слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти. Роднинско семейни въпроси ще разрешавате днес, ще постигнете съгласие.

РИБИ
Ще ви бъ­де труд­но да бъ­де­те ак­тив­ни се­га, но то­ва е еди­нстве­ния­т на­чин да пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех. От­пус­ка­те се и ре­ша­ва­те, че няма как­во да се пра­ви ве­че, но то­ва е пог­реш­но. Слу­жеб­на­та по­зи­ция на Ри­би­те е мно­го доб­ра днес, из­ло­же­те стре­ме­жи­те пред ше­фо­ве­те си. Поискайте им полагащото се увеличение, заслужили сте си го.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *