ХОРОСКОП ЗА 18 МАЙ

ОВЕН

Пе­тък е раз­нооб­ра­зен със свои­те влия­ния за Ов­ни­те. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние се явява те­жък ден. Неп­рия­тнос­ти­те на мно­зи­на произ­ли­зат от про­ти­во­ре­чия с на­чал­ни­ци­те, дру­ги ще имат го­ле­ми преч­ки при пъ­ту­ва­не, а в сре­ди­те на биз­не­са съ­щес­тву­ват го­ле­ми кон­фрон­та­ции. Въз­мо­жен е скан­дал с лю­бов­ния парт­ньор.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те най-ярко из­ра­зе­ни са про­фе­сио­нал­ни­те проб­ле­ми в пе­тък. Ре­ша­ва­не­то им ще от­не­ме мно­го нер­ви и ене­ргия, но край­ният ус­пех оп­рав­да­ва всич­ко. В не по-мал­ка сте­пен кон­флик­тно стоят и от­но­ше­ния­та в до­ма ви.  Всич­ки опи­ти да тлас­не­те де­ла­та си в по­ло­жи­тел­на на­со­ка са об­ре­че­ни на неус­пех.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са дос­та мрач­ни по­ра­ди не­дос­та­тъч­но доб­ро здра­вос­лов­но със­тоя­ние и важ­ни проб­ле­ми, кои­то се на­ла­га да раз­ре­ша­ват. На­ли­це са и неп­рия­тнос­ти, свър­за­ни с па­ри, кои­то някои от вас се над­яват да по­лу­чат. В же­ла­ние­то си да бъ­де­те по­лез­ни на прия­тел или ко­ле­га част от вас ще изо­ставя­т собс­тве­ни­те си де­ла.

РАК

Ра­ци­те ще бъ­дат оби­де­ни през то­зи ден от от­но­ше­ния­та на раз­лич­ни хо­ра към тях, вклю­чи­тел­но и ва­ши прия­те­ли. Няма да се раз­ми­не­те със скан­да­ли­те и те ще ви при­чинят още по-гол­яма бол­ка. Труд­но мо­гат да се на­мерят доб­ри въз­мож­нос­ти днес, с из­клю­че­ние в де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те, но те са час­тич­ни. Проб­ле­мът е не­раз­ре­шим.

ЛЪВ

Проб­ле­ми­те не стих­ват и за Лъ­во­ве­те, но ка­то че ли те днес зас­ягат по­ве­че биз­нес­ме­ни­те. Необ­хо­ди­ми са ви па­ри във връз­ка с ра­бо­та­та, но те или ви лип­сват, или ще се сблъс­ка­те с труд­нос­ти от стра­на на бан­ко­ви ад­ми­нис­тра­ции. Съ­щес­тву­ват и де­ло­ви проб­ле­ми, някои се над­яват на под­кре­па от влия­тел­на же­на.

ДЕВА

Де­ви­те ще объ­рнат мно­го ра­бо­та в пе­тък, но тя пък не е та­ка­ва, че да раз­ре­ши съ­щес­тву­ва­щи­те проб­ле­ми. В по­ве­че­то слу­чаи те са лич­ни и трябва да тър­си­те дру­ги на­чи­ни за справ­яне. Ве­роя­тнос­тта за пос­ти­га­не на ус­пех не се из­ключ­ва на­пъл­но и днес за то­ва ще ви по­мог­нат об­щес­тве­ни­те кон­так­ти.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те ус­пяват да на­мерят рав­но­ве­сие в съ­щес­тву­ва­щи­те за тях об­стоя­телс­тва и до­ри пе­тък мо­же да се ока­же пе­че­ливш ден. Някои ще се опи­тат да при­до­бият па­ри чрез не­чес­тни средс­тва, ще сгре­ши­те. Проб­ле­ми съ­щес­тву­ват и у до­ма мо­же би по­ра­ди рев­ност. По­ло­жи­те­лен е ра­бот­ният ден за мно­зи­на.

СКОРПИОН

Има тен­ден­ция Скор­пио­ни­те да пос­тиг­нат някак­ви при­до­бив­ки днес и до­ри мо­же да се ка­же, че тя е из­ра­зи­тел­на, но ще се сблъс­ка­те с го­ле­ми труд­нос­ти. Най-пре­кият път за пос­ти­га­не­то на же­ла­ния ре­зул­тат е ка­то обе­ди­ни­те дей­ствия­та си с хо­ра от прия­тел­ския кръг. В пе­тък някои ва­ши кон­так­ти ще съз­да­дат но­ви де­ло­ви ус­ло­вия.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те ще се от­правят на път в пе­тък. На ра­бот­но­то място ще се сблъс­кат с мно­го проб­ле­ми. При­чи­на­та за тях най-чес­то сте вие, тъй ка­то не крие­те аг­ре­сия­та си към няко­го от при­със­тва­щи­те или към фак­та, че ще ви на­ло­жат да из­вър­ши­те някак­ва ра­бо­та. Опитайте се да избягвате тази персона. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви пе­чал­би.

КОЗИРОГ

Ще има­те труд­нос­ти през ра­бот­ния ден, но съум­ява­те да се спра­ви­те с де­ла­та си. Най-неп­рия­тно­то за по­ве­че­то от Ко­зи­ро­зи­те са се­мей­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния, кои­то чес­то пре­ми­на­ват в скан­да­ли. С та­ко­ва не­га­тив­но раз­ви­тие се ха­рак­те­ри­зи­ра денят. Нап­ра­ве­те опит да ов­ла­дее­те си­туа­ция­та, но не с цената на поредица безсънни нощи, а с разговори.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те пер­спек­ти­ви­те са свър­за­ни с въз­мож­нос­ти­те за пе­чал­ба, кои­то ще дой­дат не тол­ко­ва от ра­бо­та, кол­ко­то от де­ла в биз­не­са. Под­чер­тан е и къс­ме­тът ви за пе­чал­би. Дей­нос­тта ви е свър­за­на и с пъ­ту­ва­не, кое­то ще бъ­де свър­за­но с някак­ва до­го­во­ре­ност. Къс­ме­тът ви днес преоб­ръ­ща не­ща­та във ва­ша пол­за, така че можете да се заемете и отложените си задачи.

РИБИ

Тру­ден ден, но за мно­го от вас ще до­не­се пе­чал­би. Опи­тът на някои от Ри­би да пос­тиг­нат съг­ла­сие с парт­ньо­ри­те си от биз­не­са или в слу­жеб­на­та сре­да ще до­ве­де до ус­пех. Дос­та­тъч­но е са­мо да не се под­да­ва­те на емо­ции. Реал­но и ре­зул­тат­но е мис­ле­не­то на по­ве­че­то от вас и име­нно за­то­ва не трябва да се под­веж­да­те по про­во­ка­ции.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *