Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

ОВЕН

Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз, осо­бе­но ва­лид­но за де­ла­та ви в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Има­те зат­руд­нен слу­же­бен ден. Въп­ре­ки че някои от вас имат здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, тo и вяра­та в собс­тве­ни­те въз­мож­нос­ти ще ви до­ве­дат до же­ла­на­та цел.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци, в по­не­дел­ник бъ­де­те по-на­ход­чи­ви и пред­прием­чи­ви. Труд­нос­ти­те мо­же да прео­до­лее­те с под­кре­па­та на влия­тел­на же­на. По­не­дел­ник би мо­гъл да ви на­со­чи към кон­так­ти, кои­то са по­лез­ни за вас. Пред­стоят ви ус­пеш­ни раз­го­во­ри с ли­ца във връз­ка с изи­сква­ния­та ви за но­ва служ­ба или по­добр­ява­не ус­ло­вия­та на труд и зап­ла­ща­не.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пеш­но Близ­на­ци­те ще за­поч­нат но­ва­та сед­ми­ца, ако са нас­той­чи­ви в на­ме­ре­ния­та си и сме­ло се зах­ва­нат с де­ла­та си. Ка­то ра­бо­тен ден по­не­дел­ник се оче­рта­ва тру­ден и нап­рег­нат, но пер­спек­ти­ви­те са пол­зот­вор­ни за вас, ако ра­бо­ти­те в съд­ру­жие. Денят е тру­ден за някои биз­нес­ме­ни и неп­рия­тнос­ти­те произ­ли­зат от съд­руж­ни­ци­те.

РАК

Някои от Рак имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не и в по­не­дел­ник по­зи­ции­те ви в се­мей­ство­то са важ­ни и зна­чи­ми. То­ва оба­че ед­ва ли дей­ства лас­ка­тел­но за са­мо­чувс­твие­то ви, тъй ка­то има­те лич­ни проб­ле­ми и до­ри на­ли­це са някои оби­ди и ого­рче­ния. В слу­же­бен ас­пект има­те пер­спек­ти­ви за доб­ра про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те имат пред се­бе си до­бър ден, из­пъл­нен с мно­го оп­ти­ми­зъм. Някои от вас са си из­вою­ва­ли слу­жеб­но място, ка­то ра­бо­та­та ви в тан­дем с ед­на же­на ще да­де нео­чак­ва­но доб­ри ре­зул­та­ти. Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на сре­щи и раз­го­во­ри с ко­ле­ги и прия­те­ли. Тяхна­та на­ход­чи­вост мо­же да се ока­же по­лез­на и за вас.

ДЕВА

По­ве­че­то от Де­ви­те имат тру­ден по­не­дел­ник. Лю­бов­на­та връз­ка или пар­тни­ра­не­то с няко­го би мог­ло да об­лек­чи деня ви. Ос­вен то­ва, ако спо­де­ли­те слу­жеб­ни­те си проб­ле­ми с няко­го от прия­тел­ско­то об­щес­тво, мо­же да се из­не­на­да­те прия­тно от аде­кват­на и нав­ре­мен­на под­кре­па. Мно­го по­лез­ни са сре­щи­те ви и по­се­ще­ния­та от прия­те­ли.

ВЕЗНИ

Вез­ни, въп­ро­си­те, по кои­то сте пре­тър­пе­ли час­ти­чен неус­пех, сте твър­до ре­ше­ни днес да раз­ре­ши­те. И ще ви се от­да­де, сти­га да не са с фи­нан­сов ха­рак­тер. За­бе­ле­жи­тел­но е из­лъч­ва­не­то ви в по­не­дел­ник и ка­то че ли всич­ки са го­то­ви да ви по­мог­нат. Мо­же да се рад­ва­те на ус­пе­шен слу­же­бен ден,неочакван късмет.

СКОРПИОН

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Скор­пион из­жив­яват лю­бов­на мъ­ка, ве­роя­тно по­ра­ди пре­къс­ва­не на връз­ка­та. Чувс­тва­та са ог­ра­бе­ни и сте склон­ни да го проя­ви­те по няка­къв по­вод спрямо хо­ра­та от се­мей­ство­то ви. Ху­ба­во е да се ог­ле­да­те и да оце­ни­те ра­дос­ти­те в жи­во­та си. Мно­го ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден при по­ве­че ак­тив­ност от вас.

СТРЕЛЕЦ

С твър­да вяра в лич­ни­те спо­соб­нос­ти и въз­мож­нос­ти за са­мос­тоя­тел­но справ­яне мно­зи­на Стрел­ци се от­правят на път за чуж­би­на в по­не­дел­ник. За­беля­зва се неот­лъч­на под­кре­па на бли­зък чо­век до вас. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, ще имат труд­нос­ти, пре­диз­ви­ка­ни от проб­ле­ми на на­чал­ни­ци­те. Неочаквана любовна авантюра ще ви окрили.

КОЗИРОГ

За­бе­ле­жи­тел­на пред­прием­чи­вост прояв­яват да­ми­те Ко­зи­ро­зи. По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден и въп­ре­ки някои неу­дов­лет­во­ри­тел­ни ас­пек­ти от фи­нан­со­во ес­тес­тво, ще се рад­ва­те на пос­ти­же­ния­та си. В служ­ба­та ще дей­ства­те в съд­ру­жие и ще пос­тиг­не­те ре­зул­та­ти, кои­то на­пъл­но ще ви за­до­волят. Па­зе­те се от мо­ше­ни­чес­тво, ще бъде направен опит за измама с пари.

ВОДОЛЕЙ

По няка­къв по­вод в по­не­дел­ник Во­до­леи­те са с чувс­тво за ущърб. Обе­ди­не­те уси­лия­та си с няко­го, за да под­по­мог­не­те за раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми. Вни­ма­вай­те на ра­бот­но­то си място, въз­ник­ват опа­сни за вас об­стоя­телс­тва и ако не кон­тро­ли­ра­те по­ве­де­ние­то си, ще пре­тър­пи­те “ка­тас­тро­фа”. Ху­бав ден за до­го­во­ри­ра­не в биз­не­са с поемане на нови ангажименти.

РИБИ

По­ве­че­то от ро­де­ни­те под Ри­би са влю­бе­ни. Нас­трое­ние­то ви оба­че мо­же да се вло­ши, ако ста­не­те по­вод за раз­трог­ва­не на връз­ка­та. Има­те тен­ден­ции за са­мо­на­ла­га­не в от­но­ше­ния­та и твър­де без­ком­про­мис­но по­ве­де­ние. Ува­жа­вай­те изи­сква­ния­та и на дру­га­та стра­на и не пре­диз­вик­вай­те кон­флик­ти. Бъ­де­те бди­тел­ни за из­ма­ми и не влизайте в спорове.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *