ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

ОВЕН

Оп­ре­де­ле­ние­то за сряда е свър­за­но с проек­ти за пе­чал­ба. Ов­ни­те ще имат по­вод как­то за сме­се­на ра­дост, та­ка и за раз­ми­съл по въп­ро­си, ка­сае­щи со­циал­но­то ви по­ло­же­ние. За де­ло­ви жи­вот сте в мно­го сил­ни по­зи­ции и “зе­мни­те си­ли” са на ва­ша стра­на. Със слу­же­бен проб­лем се справ­яте блест­ящо и до­вър­шва­те док­рай пла­ни­ра­но­то за деня.

ТЕЛЕЦ

Ма­кар че сте със ста­бил­но из­лъч­ва­не и в из­год­но по­ло­же­ние за деня, вие сте пред­раз­по­ло­же­ни да пре­диз­вик­ва­те са­ми неп­рия­тнос­ти­те си. При­тес­не­ния­та за па­ри ще са ос­нов­на те­ма за деня и няма доб­ри пред­пос­тав­ки за бла­гоп­рия­тен биз­нес и об­щес­тве­на из­ява. В служ­ба­та трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни, за­що­то е на­ли­це разс­трой­ство на пла­но­ве­те ви.

БЛИЗНАЦИ

Те­жък ден за Близ­на­ци е сряда и ще се на­ло­жи да се справ­яте с кри­за в до­ма и фи­нан­со­ви проб­ле­ми. По­зи­ции­те за то­зи ден со­чат мно­го скан­да­ли, най-ве­че в служ­ба­та ви, къ­де­то има опа­снос­т да не одобрят ра­бо­та­та ви. Ком­пли­ци­ра­на об­ста­нов­ка за лич­ни и об­щес­тве­ни кон­так­ти.

РАК

Оп­ти­мис­тич­но нас­трое­ни сте за то­зи ден и точ­но то­ва нас­трое­ние мо­же мно­го да ви по­мог­не за лич­на­та ви реа­ли­за­ция. И при Ра­ци­те се наб­лю­да­ва скан­дал­на пред­раз­по­ло­же­ност и ако не да­ват из­раз на по­доб­ни вре­мен­ни със­тоя­ния, мо­же мно­го да об­лек­чат се­бе си в сряда.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са без­ком­про­мис­ни днес в осъ­щест­вява­не­то си и при­до­би­ва­не­то на па­ри. Денят оба­че не е с фи­нан­со­ва оп­ре­де­ле­ност, тъй че е по-доб­ре да се със­ре­до­то­чи­те в дру­га дей­ност. Наб­лег­не­те на ра­бо­та­та и свър­ше­те всич­ко за днес, ще ос­та­ви­те доб­ро впе­чат­ле­ние и ще зат­вър­ди­те по­зи­ции­те си в про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. В кон­так­ти­те си бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ДЕВА

Има­те мно­го важ­ни за­да­чи за днес, кои­то сте си нау­ми­ли да свър­ши­те. Ще ус­пее­те въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, с кои­то ще се сблъс­ка­те в сряда. Слу­жеб­ният ден е на­то­ва­рен и те­жък и ще има­те мно­го по­во­ди да се чувс­тва­те при­тес­не­ни. Де­ви, кон­так­ти­те ви днес са в доб­ра свет­ли­на и ще се чувс­тва­те удо­влет­во­ре­ни по­ра­ди пос­тиг­на­ти ус­пе­хи със сре­щи и раз­го­во­ри.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са по­доз­ри­тел­ни и из­пъл­не­ни със съм­не­ние по от­но­ше­ние на някои де­ло­ви въп­ро­си. На­ли­це са лич­ни проб­ле­ми, вни­ма­вай­те те да не взе­мат връх, кое­то мо­же да се ока­же осо­бе­но не­га­тив­но за об­щес­тве­но­то ви по­ло­же­ние. Не до­пус­кай­те лич­ни­те емо­ции да преоб­ла­да­ват и не лю­бов­та ви трябва да бъ­де сти­мул за де­ло­ви из­яви. Раз­чи­тай­те на пар­тни­ра­не днес.

СКОРПИОН

Денят е по­ло­жи­те­лен при Скор­пион и по­ве­че­то от вас са за­ре­де­ни с мно­го ене­ргия. В раз­лич­ни слу­чаи тя ще се проя­ви под фор­ма­та на спо­ро­ве, съ­пер­ни­чес­тво и бор­ба за над­мо­щие. На ра­бот­но­то място се ор­га­ни­зи­рай­те доб­ре, за­що­то има ве­роя­тност да си нав­ле­че­те гне­ва на ше­фа. При пар­тни­ра­не са на­ли­це неп­рия­тнос­ти и скан­да­ли, кои­то так­тич­но мо­же­те да пре­дот­вра­ти­те.

СТРЕЛЕЦ

Сряда за вас е свър­за­на с ма­те­риал­ни­те проб­ле­ми, кои­то из­пит­ва­те. Ва­шият ин­ти­мен жи­вот – лю­бов­та и прив­ли­ча­не­то, е в ис­тин­ска хар­мо­ния. При по-доб­ра ор­га­ни­за­ция и ком­пе­тен­тност от ва­ша стра­на мо­же да си спес­ти­те някои не­га­тив­ни проя­ви. Парт­ньор­ски взаи­моот­но­ше­ния с же­на мо­гат да ста­нат по­вод за сме­се­на ра­дост и раз­ми­съл вър­ху доб­ро пред­ло­же­ние.

КОЗИРОГ

Ко­зи­рог са об­зе­ти от ми­съл­та вър­ху пред­ло­же­ние за съв­мес­тна дей­ност, кое­то ка­сае лич­ния ви жи­вот и со­циал­но­то ви място там. Про­фе­сио­нал­на­та сряда е труд­на и пред­ла­га справ­яне със се­риоз­ни проб­ле­ми. На­ла­га се да пос­та­ви­те на по-за­ден план лич­на­та за­тор­мо­зе­ност и да по­ка­же­те ха­рак­тер­ния си про­фе­сио­на­ли­зъм. Със­ре­до­то­че­те се вър­ху про­фе­сио­нал­ни­те де­ла, не от­със­твай­те от ра­бо­та. Ос­тра нуж­да из­пит­ва­те от кон­такт с прия­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е труд­на и за­тор­мо­зе­на и при Во­до­лей. Мно­го от вас няма да се чувс­тват доб­ре, а и има на­ли­чие на дис­ба­ланс във взаи­моот­но­ше­ния­та. Ста­ва въп­рос за някак­ви проб­ле­ми в ин­тим­ния жи­вот, кои­то мо­гат да ока­жат влия­ние и вър­ху про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява. Вие сте стрик­тни до пе­дан­тич­ност тук, но има ве­роя­тност за­ра­ди друг да по­не­се­те неп­рия­тнос­ти. Пра­ве­те ком­про­ми­си в име­то на раз­би­ра­телс­тво­то и ще по­ту­ши­те зреещ скан­дал. Под­би­рай­те хо­ра­та, с кои­то об­щу­ва­те!

РИБИ

Сряда е осо­бе­но теж­ка за да­ми­те от Ри­би. Въп­ре­ки че сте склон­ни към бла­го­род­ни дей­ствия, има ве­роя­тност да бъ­де­те из­пол­зва­ни и емо­цио­нал­но из­це­де­ни. Денят е с не­га­тив­на ха­рак­те­рис­ти­ка и се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те с то­ва. Вни­ма­вай­те в служ­ба­та да не се сблъс­ка­те с влия­те­лен мъж, кой­то днес съ­що е в ло­шо нас­трое­ние и мо­же мно­го да ви нав­ре­ди. Не прех­върл­яйте де­ло­ви­те си неп­рия­тнос­ти вкъ­щи, по­ло­вин­ка­та ви няма да из­тър­пи всич­ко то­ва и ще се ска­ра­те жес­то­ко.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *