ХОРОСКОП ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Сряда е дос­та ва­жен и съ­щев­ре­мен­но спе­циа­лен ден за Ов­ни­те, осо­бе­но за оне­зи, кои­то са при­тес­не­ни по въп­ро­си за па­ри. Ще ви бъдe от­пра­ве­но пред­ло­же­ние за дей­ствие, кое­то ще ви по­мог­не да ста­би­ли­зи­ра­те фи­нан­си­те си. Па­зе­те се от клоп­ка и из­ма­ма. Неочаквани вести.

ТЕЛЕЦ

При­тес­не­ни са Тел­ци­те в сряда. Оба­че проб­ле­ми­те, кои­то ви се стру­ват не­раз­ре­ши­ми, ще от­пад­нат през деня без осо­бе­ни уси­лия от ва­ша стра­на. Важ­ни кон­так­ти ще има­те се­га и те ще бъ­дат при­чи­на за при­до­бив­ки. Биз­нес­ме­ни­те да проявят по-гол­яма бди­тел­ност към парт­ньо­ри­те си.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те имат до­бър ден, но ка­то лич­на из­ява вие се раз­дел­яте на два ти­па. Ед­ни­те ще бъ­дат дос­та стро­ги и на мо­мен­ти до­ри необ­щи­тел­ни, до­ка­то дру­ги­те ще се дър­жат от­зив­чи­во и доб­ро­на­ме­ре­но през цяло­то вре­ме. Не­дал­но­вид­нос­тта ви ще ви ли­ши от при­до­бив­ки.

РАК

Денят но­си лич­ни ус­пе­хи, а вие ще се чувс­тва­те на­пъл­но ос­во­бо­де­ни от гри­жи и до­са­да. За някои ще нас­тъпят но­ви мо­мен­ти на ра­бот­но­то място и в слу­жеб­ни­те от­но­ше­ния. Въз­мо­жен е неус­пех при ра­бо­та с ад­ми­нис­тра­ции. Днес ще бъ­де­те из­не­на­да­ни от въл­ну­ва­що за­поз­нанс­тво.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те днес мо­гат да се ока­жат обект на пси­хо­ло­ги­чес­ка ата­ка от стра­на на бли­зък чо­век у до­ма или жер­тва на под­бу­ди­телс­тво за рис­ко­ва­ни дей­ствия от стра­на на не­лоя­лни прия­те­ли и парт­ньо­ри. Не прояв­явай­те афи­ни­тет към па­ри и не се под­да­вай­те на та­ки­ва про­во­ка­ции, за­що­то ще за­гу­би­те.

ДЕВА

В сряда ед­на доб­ра идея ще зап­ле­ни и ума, и сър­це­то на Де­ви­те, а и реа­ли­за­ция­та й ще се ока­же труд­на за вас. Ве­роя­тно за­ми­съ­лът ще бъ­де свър­зан с об­щес­тве­на дей­ност. По всич­ко ли­чи, че денят е ус­пе­шен за вас и но­си ха­рак­те­рис­ти­ка­та най-ве­че на пе­че­ливш ден. Шанс в хазарта.

ВЕЗНИ

Сряда е за­бе­ле­жи­тел­на в де­ло­во от­но­ше­ние за Вез­ни­те и ще пре­дос­тавя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция. Някои от вас, кои­то в мо­мен­та се нуж­даят от па­ри­чен заем, ще го по­лу­чат без труд­нос­ти. За някои се на­ла­га да про­менят от­но­ше­ние­то към прия­те­ли­те си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са из­пра­ве­ни днес пред две въз­мож­нос­ти, кои­то имат пси­хо­ло­ги­чес­ко от­но­ше­ние към проб­ле­ми­те ви, се­риоз­но се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то им, ка­то им от­де­ли­те нуж­но­то вни­ма­ние. Трябва да бъ­де­те нащ­рек и да не при­бър­зва­те с не­нав­ре­ме­нен из­вод. Възможност за любовна авантюра.

СТРЕЛЕЦ

За мно­го от Стре­лец сряда мо­же да се ока­же пъл­на с прев­рат­нос­ти, спо­ред об­хва­та им мо­гат да бъ­дат ква­ли­фи­ци­ра­ни та­ка: ден, кой­то се раз­ви­ва про­ти­во­по­лож­но на на­ме­ре­ния­та, пром­яна от кар­ди­нал­но зна­че­ние за ва­ши­те кон­так­ти, но­вос­ти в лю­бов­ния жи­вот. Неочаквани приходи ще получите от извънреден труд, който ще положили преди доста време.

КОЗИРОГ

Не­до­волс­тво­то ще ви об­хва­не в сряда бър­зо, но оне­зи от вас, кои­то нап­равят до­ри и ми­ни­мал­ни уси­лия да се ос­во­бодят от не­го, ще ус­пеят да го сторят бър­зо. При някои от Ко­зи­рог се усе­ща лип­са на па­ри, пър­воп­ри­чи­на за ло­шо­то нас­трое­ние. Кон­так­ти­те ви ще бъ­дат мно­го ус­пеш­ни, доверете се на човека, който ще ви предложи помощта си за новото начинание.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го доб­ра е сряда и ни­кой не мо­же да ви ли­ши от при­до­бив­ки, въп­ре­ки че ва­ши­те неп­рия­те­ли ще нап­равят та­къв опит. Той ще се ока­же жа­лък. На­ли­це са под­ход­ящи въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция в де­ло­вия ви жи­вот, мо­же би и по­ви­ше­ние в длъж­ност и по-ви­со­ки до­хо­ди.

РИБИ

Сряда ви пре­дос­тавя въз­мож­ност за зна­чи­тел­на реа­ли­за­ция в лич­на и де­ло­ва на­со­ка. Се­га ва­шият шанс е голям и мо­же­те да пос­тиг­не­те всич­ко, към кое­то се стре­ми­те. С гол­яма от­го­вор­ност се от­насяй­те към па­ри­те си и не прояв­явай­те ле­ко­ве­рие. Ще ви бъ­де нап­ра­ве­но но­во де­ло­во пред­ло­же­ние, обмислете го предварително и тогава вземете решение.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *