HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 19 АВГУСТ

ОВЕН

Мно­го про­ти­во­ре­чив ден. Ус­пе­хи и неп­рия­тнос­ти неп­ре­къс­на­то ще се сменят и то­ва мно­го ще ви драз­ни. Не всич­ки съ­би­тия през то­зи ден ще ви ха­ре­сат, но уси­лия­та ви да про­ме­ни­те си­туа­ция­та ще бъ­дат нап­раз­ни. Пос­та­рай­те се да се по­ми­ри­те и да не съз­да­ва­те но­ви проб­ле­ми в до­бав­ка на ве­че съ­щес­тву­ва­щи­те.

ТЕЛЕЦ

Днес ви пред­стои да по­се­ти­те мно­го прия­тни мес­та, къ­де­то ще се за­бавл­ява­те от сър­це.Кул­тур­ният ви жи­вот ще ки­пи. На оне­зи от Те­лец, кои­то са на ра­бо­та, мно­го гол­яма е ве­роя­тнос­тта за поя­ва на про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти, с кои­то ще се на­ло­жи да се справ­яте са­мос­тоя­тел­но.

БЛИЗНАЦИ

Не е из­клю­че­но вре­мен­но ох­лаж­да­не в от­но­ше­ния­та меж­ду вас и те­зи, кои­то оби­ча­те, въз­мож­но е пъл­но от­чуж­де­ние. При­чи­на мо­же да ста­не от­със­твие­то на пос­тоя­нен кон­такт, разд­яла, зае­тост или неу­дов­лет­во­ри­тел­но със­тоя­ние на здра­ве­то. Из­пъл­не­ние­то на ро­ди­тел­ски­те за­дъл­же­ния ще изи­сква ор­га­ни­зи­ра­ност, дис­цип­ли­на и от­го­вор­ност.

РАК

Бав­но се от­да­ле­че­те от пор­тмо­не­то си. Не се из­ку­ша­вай­те да хар­чи­те необ­мис­ле­но, стой­те по-да­ле­че от на­лич­ни­те па­ри и кре­дит­ни кар­ти. Денят е ху­бав за ме­ди­та­ция и проз­ре­ния. От­но­ше­ния­та в се­мей­ство­то и на лю­бов­ния фронт са хар­мо­нич­ни. Прек­рас­но­то ви нас­трое­ние ще ви до­не­се ус­пех във фи­нан­со­ви­те въп­ро­си.

ЛЪВ

Мо­же да се ока­же, че оно­ва, кое­то сте пла­ни­ра­ли за деня, не е по си­ли­те ви и по та­зи при­чи­на да се на­ло­жи да нап­ра­ви­те бър­за ко­рек­ция в план-гра­фи­ка си. Ще се оп­ра­ви­те със си­туа­ция­та и да­же ще из­вле­че­те пол­за от нея, ако не из­гу­би­те оп­ти­ми­зъм. Денят не е осо­бе­но под­ходящ за на­ча­ло на се­риоз­ни от­но­ше­ния.

ДЕВА

У Де­ви­те за­поч­ва пе­риод на се­риоз­но лич­нос­тно из­рас­тва­не и са­мо­дис­цип­ли­на. Всич­ко ло­шо, кое­то е ста­на­ло в жи­во­та ви, за­ми­на­ва в не­би­тие­то. Оча­ква ви по­добр­ява­не на здра­вос­лов­но­то със­тоя­ние, уве­ли­ча­ва­не на бан­ко­ва­та смет­ка, по-ак­ти­вен со­циа­лен жи­вот и от­лич­но са­мо­чувс­твие.

ВЕЗНИ

През то­зи ден ще ви бъ­де осо­бе­но труд­но да си на­ло­жи­те да об­ясни­те та­зи или она­зи оче­вид­на ис­ти­на на своя лю­бим чо­век. Въп­ре­ки всич­ко ще бъ­де­те на двес­та про­цен­та убе­де­ни, че та­ка или ина­че той пак няма да ви раз­бе­ре. Ще се на­ло­жи да по­ло­жи­те се­риоз­ни уси­лия да го убе­ди­те в пра­во­та­та си.

СКОРПИОН

Вие сте ид­еа­лист и пер­фек­цио­нист и те­зи ка­чес­тва ще ви по­мог­нат да бъ­де­те ефе­ктив­ни в свои­те дей­ствия. Ще нап­ра­ви­те всич­ко най-доб­ро, ако прие­ме­те съ­вет от прия­тел. Някой ще се опи­та да ви поп­ре­чи в ус­тре­ма ви, глав­но­то е да прие­ме­те си­туа­ция­та та­ка­ва, как­ва­то е, без да се стре­ми­те да я про­мен­яте по свой вкус.

СТРЕЛЕЦ

То­зи ден ще бъ­де свър­зан с прия­тни прия­тел­ски сре­щи, по­чив­ка и доб­ра ком­па­ния. Навс­якъ­де ще бъ­де­те же­лан гост, тъй ка­то но­си­те със се­бе си доб­ро нас­трое­ние. Бла­гоп­рия­тният емо­цио­на­лен фон ще ви оси­гу­ри ду­ше­вен ком­форт и ще ви по­ма­га да на­ми­ра­те общ език с хо­ра­та в до­ма си. Па­зе­те се от зло­по­лу­ки. Всяко недоглеждане води до трайна травма.

КОЗИРОГ

Ред­но е да проя­ви­те раз­би­ра­не към гри­жи­те на чле­но­ве­те на се­мей­ство­то си. Те не­що са сбър­ка­ли, а вие ис­кре­но счи­та­те то­ва за глу­пост и сте склон­ни да ги при­зо­ве­те към пор­ядък. Не бър­зай­те и ще ви­ди­те, че ско­ро ще ви ста­не ин­те­рес­но, а по­лу­че­ният ре­зул­тат явно ще оп­рав­дае уси­лия­та. Днес бъдете внимателни, ще направят опит да ви подведат с информация.

ВОДОЛЕЙ

Неот­дав­на сте от­дел­яли на няко­го пре­ка­ле­но мно­го вре­ме, не оча­квай­те приз­на­тел­ност, по-скоро недоволство. От рав­но­ве­сие ще ви из­ка­ра клю­ка, коя­то е свър­за­на с лич­ния ви жи­вот. От­ми­не­те я с ви­со­ко вдиг­на­та гла­ва, са­мо та­ка ще на­ка­ра­те злос­лов­ни­ци­те да се “ус­мирят”. Ще по­кор­ява­те все но­ви и но­ви ви­со­ти в про­фе­сио­на­лен ас­пект.

РИБИ

Прес­та­не­те да дър­жи­те в не­вед­ение обе­кта на своя­та при­вър­за­ност за чувс­тва­та, кои­то из­пит­ва­те към не­го. Ако ве­че сте ус­пе­ли да му от­во­ри­те очи­те за то­ва, че не Ви е без­раз­ли­чен, ка­же­те му го още вед­нъж: за Вас мо­же и да не е удо­бно, но на не­го ще му ста­не прия­тно. От­но­ше­ния­та с близ­ки­те ви ще са спо­кой­ни, очаквайте гостите, които неотдавна сте поканили.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *