ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

ОВЕН

Чет­вър­тък е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реал­но пог­лед­на­то, днес дър­жи­те в ръ­це­те си някои въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция, до­го­во­ри­ра­не на но­ва дей­ност или по­добр­ява­не на ра­бот­на­та си сре­да – из­рас­тва­не в де­ло­ви и ли­чен сми­съл и съз­да­ва­не на бла­го­със­тоя­ние.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те в чет­вър­тък ще имат нео­чак­ва­но доб­ро раз­ви­тие на об­стоя­телс­тва­та в служ­ба­та. Някои от вас ве­роя­тно днес ще пъ­ту­ват. Ще про­ве­де­те ус­пеш­ни кон­так­ти, къ­де­то ще ви бъ­де пред­ло­же­но де­ло­во ан­га­жи­ра­не по от­но­ше­ние на фи­нан­со­ви въп­ро­си.

БЛИЗНАЦИ

Денят га­ран­ти­ра ус­пех в де­ла­та на Близ­на­ци­те. Не трябва да про­пус­ка­те ни­то ед­на въз­мож­ност за реа­ли­за­ция на пла­но­ве­те си, кои­то са лес­но осъ­щес­тви­ми чрез про­веж­да­не на кон­так­ти. При някои от вас не е из­клю­че­на по­ка­на за ра­бо­та в чуж­би­на. Ще по­лу­чи­те съ­вет от пре­кия си на­чал­ник.

РАК

Ус­пе­шен е чет­вър­тък за ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. За не­ра­бо­те­щи­те денят иг­рае роля на про­фе­сио­нал­но въз­раж­да­не – днес мо­же­те да на­ме­ри­те ра­бо­та. Си­гур­но раз­ви­тие имат фи­нан­со­ви­те де­ла при Ра­ци­те днес. Оче­рта­ват се по­куп­ки за до­ма. Бъ­де­те по-ак­тив­ни в кон­так­ти­те си.

ЛЪВ

Днес някои от вас ще дей­стват драс­тич­но в сфе­ра­та на про­фе­сио­нал­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти, не го пра­ве­те, ще пос­лед­ват неп­рия­тнос­ти. Въз­мож­нос­ти­те ви днес са доб­ри и вие мо­же­те да дик­ту­ва­те об­стоя­телс­тва­та, кое­то ви да­ва пре­димс­тво. Дей­ствай­те по пътя на раз­би­ра­телс­тво­то.

ДЕВА

В чет­вър­тък ак­ти­ви­зи­рай­те уси­лия­та си пре­дим­но в де­ло­ва­та об­ласт. За лич­ния и лю­бов­ния жи­вот трябва да бъ­де­те тър­пе­ли­ви и да из­ча­ка­те. Се­га има­те сво­бо­ден път за фи­нан­со­ви реа­ли­за­ции, ка­то ще бъ­де­те по­ка­не­ни за та­ки­ва от ва­ши прия­те­ли. Не предприе­май­те да­леч­ни пъ­ту­ва­ния.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те пре­жив­яват един дос­та неу­дов­лет­во­ри­те­лен пе­риод, пре­ми­на­вай­ки през по­ре­ди­ца от неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та. Реа­лис­ти­те меж­ду вас ще се ор­га­ни­зи­рат, тъй ка­то чет­вър­тък пред­по­ла­га доб­ро раз­ви­тие на де­ла­та ви. Не са из­клю­че­ни но­ви кон­так­ти с хо­ра с  въз­мож­нос­ти.

СКОРПИОН

Чет­вър­тък е изу­ми­те­лен ден за мно­зи­на, той е ус­пе­шен и се ха­рак­те­ри­зи­ра с при­до­бив­ки за вас. Проб­ле­ми ще има­те със сре­щи­те си –  въз­мож­но е да не се със­тоят. Ус­пе­хи­те ви днес ще бъ­дат свър­за­ни с де­ло­ва­та ви дей­ност и про­фе­сио­нал­на ак­тив­ност. Мо­же да раз­чи­та­те на прия­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

На­пи­ра­щи­те вът­реш­ни про­ти­во­ре­чия ви тлас­кат ту към раз­съж­де­ние по да­ден въп­рос, ту към не­съг­ла­сие със съ­щес­тву­ва­ща­та реал­ност. Ще от­хвър­ли­те от се­бе си не­ре­ши­тел­нос­тта са­мо ако се раз­кае­те за някои неп­ра­вил­ни ва­ши пос­тъп­ки. Оп­ре­де­ле­но до­бър про­фе­сио­на­лен ден, който бележи вашите успехи по всички направления. Малко повече от обичайното ще са усилията ви.

КОЗИРОГ

Днес ще по­лу­чи­те съ­ве­ти, с кои­то е по-доб­ре да се съоб­ра­зи­те и да ги след­ва­те. То­ва е по­ка­за­тел за ус­пе­шен ден. Без уси­лия мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те кон­так­ти, кои­то доп­ри­насят за раз­шир­ява­не на дей­нос­тта ви. Доб­ри се­мей­ни от­но­ше­ния. При някои ще се за­дъл­бо­чат лю­бов­ни­те кон­так­ти, почувствали сте се засегнати от някаква изтървана дума и това ви е засегнало.

ВОДОЛЕЙ

В чет­вър­тък Во­до­леи­те мо­гат да се реа­ли­зи­рат в пъ­лен син­хрон с на­ме­ре­ния­та си. Денят е из­пъл­нен с къс­мет за вас и дей­нос­тта ви ще бъ­де ус­пеш­на, ка­то ще на­ме­ри­те из­раз във всич­ко, с кое­то сте ан­га­жи­ра­ни. Ин­те­лек­туал­ци­те и твор­ци­те из­меж­ду вас ще реа­ли­зи­рат голям ус­пех, ще получат голямо вдъхновение да творят, удовлетворението ще е пълно.

РИБИ

Ри­би­те днес са дос­та пред­вид­ли­ви и то­ва е си­гу­рен по­ка­за­тел за справ­яне със служеб­ни­те за­да­чи за деня. Мнителната ви натура ще попречи на взаимоотношенията ви с колеги. Пор­ядък ца­ри в де­ла­та ви днес, но съ­що­то трябва да съоб­ра­зи­те и за сре­щи­те си. Въз­мож­но е по­ра­ди гол­яма­та ви ан­га­жи­ра­ност да за­къс­нее­те и да про­пус­не­те важ­но виж­да­не.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *