ХОРОСКОП ЗА 19 МАРТ

ОВЕН

В по­не­дел­ник Ов­ни­те не са със­ре­до­то­че­ни в ра­бо­та­та си и то­ва ще им съз­да­де дос­та гри­жи. Мис­ли­те ви са на­со­че­ни към раз­вле­че­ния и най-чес­то се свър­зват с лю­бов­ни коп­не­жи. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с доб­ри кон­так­ти. Из­бягвай­те фи­нан­со­ви­те за­ни­ма­ния и да­ва­не­то на па­ри на­заем, ще из­гу­би­те.

ТЕЛЕЦ

Дос­та объ­ркан е по­не­дел­ник за Те­лец и мно­зи­на ще се под­да­дат на та­зи ине­ртнос­т. Из­бягвай­те да нас­тоя­ва­те за осъ­щест­вява­не на някак­во ва­ше на­ме­ре­ние, за­що­то мо­гат да пос­лед­ват го­ле­ми кон­фрон­та­ции. Днес ус­пе­хи­те са свър­за­ни с пъ­ту­ва­не. При някои са въз­мож­ни здра­вос­лов­ни проб­ле­ми.

БЛИЗНАЦИ

По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те, от кои­то мно­зи­на днес ще пъ­ту­ват. Дей­ствай­те ба­лан­си­ра­но, кое­то е твър­да га­ран­ция за пос­ти­га­не на ус­пех. Той е ва­ли­ден в об­лас­тта на фи­нан­си­те, пре­го­во­ри­те и при под­пис­ва­не на до­го­во­ри. На някои ще бъ­де пред­ло­же­на съв­мес­тна дей­ност, ще спе­че­ли­те.

РАК

Въз­мож­нос­тта за реа­ли­за­ция при Ра­ци­те е на­ли­це в по­не­дел­ник, но най-чес­то тя ще се рег­ла­мен­ти­ра от ва­ша­та дей­стве­ност. Про­фе­сио­нал­ният ден ще до­не­се ус­пе­хи, ако сте кон­цен­три­ра­ни. Някои ще по­лу­чат про­фе­сио­нал­ни но­ви­ни, от кои­то е въз­мож­но да се въз­пол­зва­те. Не про­пус­кай­те шан­са си.

ЛЪВ

Ак­тив­ни са Лъ­во­ве­те днес, но не би­ва да смята­те, че няма да ви стиг­не вре­ме­то за осъ­щест­вява­не на оно­ва, кое­то сте си нау­ми­ли. Дей­ствай­те це­ле­на­со­че­но и ще има­те же­ла­ния ре­зул­тат. Лю­бов­ни въп­ро­си за­ни­ма­ват гол­яма част от вас. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции­те по фи­нан­со­ви въп­ро­си, за да не из­гу­би­те.

ДЕВА

Де­ви­те не са мо­би­ли­зи­ра­ни за дей­ствия по оби­кно­ве­ния за тях на­чин днес. С по­ве­че от­го­вор­ност ще ра­бо­ти­те по въп­ро­си, ка­сае­щи до­ма ви или те­зи на лю­бов­та. Из­вес­тни при­до­бив­ки са въз­мож­ни в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, но е необ­хо­ди­мо да съг­ла­су­ва­те дей­ствия­та и ще по­лу­чи­те па­рич­на под­кре­па.

ВЕЗНИ

Уме­ре­ни в дей­ствия­та и по­ве­де­ние­то си са Вез­ни­те днес, а стре­ме­жи­те им са кон­крет­ни. То­ва ви­на­ги га­ран­ти­ра ус­пех, ка­къв­то днес дей­стви­тел­но ще има­те. Мно­зи­на ще по­лу­чат из­вес­тие, кое­то ще ги за­рад­ва. За дру­ги кон­так­ти­те са на пър­во място, вклю­чи­тел­но и лю­бов­ни­те. Въз­мож­ни ра­зо­ча­ро­ва­ния.

СКОПРИОН

Кон­сер­ва­тиз­мът над­дел­ява при Скор­пио­ни­те, но то­ва не е ло­шо ка­то стил на ра­бо­та. Някои от вас ще бъ­дат твър­де рес­пек­ти­ра­щи за око­лни­те. Та­зи по­зи­ция ви оси­гур­ява въз­мож­нос­ти за но­ви при­до­бив­ки, кои­то ще пос­лед­ват във връз­ка с кон­так­ти­те. Не де­монс­три­рай­те не­се­риоз­но от­но­ше­ние в ра­бо­та­та.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са дей­стве­ни в по­не­дел­ник и вър­ху то­ва се ос­но­ва­ва техният ус­пех, но трябва да ли­шат ек­спан­зия­та си от греш­ни хо­до­ве. Ка­те­го­ри­чен ус­пех ще има­те на ра­бот­но­то място. При някои биз­нес­ме­ни не са из­клю­че­ни пъ­ту­ва­ния, кои­то водят до но­ви реа­ли­за­ции. Ус­пеш­ни де­ло­ви раз­го­во­ри и парт­ньорс­тва. Днес ще получите отговор на въпрос, свързан със заплащане на труда ви.

КОЗИРОГ

До­бър е по­не­дел­ник за Ко­зи­ро­зи­те, но някои от тях няма да го въз­прие­мат ка­то та­къв. Ве­роя­тно са влю­бе­ни или има­т за раз­ре­ша­ва­не лю­бов­ни проб­ле­ми, кои­то хвърлят не­га­тив­на сянка как­то вър­ху са­мо­чувс­твие­то, та­ка и вър­ху дей­нос­тта им. Кон­так­ти­те при някои са от из­клю­чи­тел­на важ­ност днес, ще се решават бъдещите ви бизнес интереси.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те мо­гат да пос­тиг­нат на­ме­ре­ния­та си днес, ако раз­чи­тат еди­нстве­но на лич­на­та си ак­тив­ност и де­ло­ви въз­мож­нос­ти. Дос­та из­ра­зи­тел­ни сте и ве­роя­тно по­ве­че­то от вас ще на­со­чат уси­лия­та си са­мо на­там. Няма да лип­сват но­ви въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки или за реа­ли­за­ция. Здравен медиатор ще разреши някакъв ваш проблем.

РИБИ

За Ри­би­те по­не­дел­ник е един от най-ус­пеш­ни­те им дни в пос­лед­но вре­ме. Раз­чи­тай­те на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и ак­тив­ност и те ще доп­ри­не­сат за раз­ре­ша­ва­не­то на всич­ки те­ку­щи въп­ро­си. Труд­нос­ти ще има­те с пъ­ту­ва­не, ако е въз­мож­но, от­ло­же­те го. Биз­нес­ме­ни­те ще от­странят въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми само и единствено с помощта на хора, с които имате общ бизнес.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *