ХОРОСКОП ЗА 19 НОЕМВРИ

ОВЕН

Днес сте вой­нстве­ни и аг­ре­сив­ни, а по­доб­но по­ве­де­ние ед­ва ли е под­ход­ящо се­га. Втор­ник оп­ре­де­ле­но е ден на да­ми­те Овен. Вни­ма­вай­те, спо­соб­ни сте да бъ­де­те нес­пра­вед­ли­ви и да нав­ре­ди­те уми­шле­но на око­лни­те, най-ве­че при кон­так­ти с близ­ки и хо­ра от до­ма, за кое­то пос­ле ще съ­жал­ява­те. Неп­рия­тни срещи с някои биз­нес­ме­ни.

ТЕЛЕЦ

За Те­лец осо­бе­но важ­но зна­че­ние има прия­телс­тво­то във втор­ник. Вни­ма­вай­те, по­ра­ди неб­реж­ност ще пре­диз­ви­ка­те не­чие съм­не­ние спрямо ва­ша­та чес­тност и доб­ро­де­те­ли. Някои от вас ще пре­търпят ого­рче­ния в до­ма си. Пол­зот­во­рен ще е ра­бот­ният ви ден, ще раз­гър­не­те на­пъл­но въз­мож­нос­тите си, а от­там и фи­нан­со­во­то си оси­гур­ява­не.

БЛИЗНАЦИ

Тру­ден ден, осо­бе­но за по-въз­рас­тни­те мъ­же от зна­ка. Неп­рия­тнос­ти­те ви се дъл­жат на се­мей­но-род­нин­ски взаи­моот­но­ше­ния, а за някои – на спе­ку­ла­ция в слу­же­бен ас­пект. Не прояв­явай­те гор­дост и пре­неб­ре­же­ние към чо­век, от ко­го­то за­висят фи­нан­си­те ви, мно­го ве­роя­тно е дър­жа­ние­то да ви от­пра­ти на по-за­ден план в служ­ба­та.

РАК

Ра­ци­те във втор­ник са склон­ни да проявят ко­варс­тво и да ус­ложнят са­ми деня си. Някои се чувс­тват в уни­зи­тел­ни по­зи­ции спрямо бли­зък род­ни­на, но то­ва че се чувс­тва­те зле не е по­вод да се “раз­то­вар­ва­те” за смет­ка на бли­зък мъж от до­ма. Ре­ши­тел­ни­те ви дей­ствия в служ­ба­та ще да­дат доб­ри ре­зул­та­ти. Пе­че­ливш ден за биз­нес­ме­ни­те.

ЛЪВ

Ви­на­ги сте би­ли по­дат­ли­ви към ча­ра на сла­бия пол, днес оба­че се па­зе­те – въз­мож­но е точ­но же­на, коя­то се пред­ставя за ва­ша прия­тел­ка, да ви из­ма­ми. Не прояв­явай­те днес на­си­лие, за да се спра­ви­те с проб­ле­ми­те си, ед­ва ли ще ос­та­не­те до­вол­ни от ре­зул­та­та. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е до­бър, има­те за­вид­на из­ява и триум­фи­ра­що нас­трое­ние.

ДЕВА

Мно­зи­на от то­зи знак за­поч­ват деня неен­ту­сиа­зи­ра­но, но доб­ри­те въз­мож­нос­ти, кои­то ще ви се пре­дос­тавят, ще прео­бър­нат са­мо­чувс­твие­то ви. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те си с же­ни се­га, за бла­гоп­рия­тно раз­ре­ша­ва­не на па­ри­чен въп­рос ще ви по­мог­не мъж. Ка­чес­твен слу­же­бен ден, но ако пре­кият ви ръ­ко­во­ди­тел е же­на, вни­ма­вай­те.

ВЕЗНИ

Мно­го ус­пе­шен и па­ри­чен ден за то­зи знак, ка­то го­ле­ми­те пе­чал­би ще са най-ве­че за мъ­же­те. Вни­ма­вай­те да не нав­ре­ди­те на ли­ца, кои­то по-къс­но об­стоя­телс­тва­та ще объ­рнат сре­щу вас. В служ­ба­та е доб­ре да бъ­де­те лоя­лни към же­на, от коя­то за­ви­си прос­пе­ри­те­тът ви. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат да раз­чи­тат на парт­ньо­ри и съд­руж­ни­ци.

СКОРПИОН

Във втор­ник не са ви чуж­ди ин­три­гант­ство, ко­варс­тво и враж­деб­ност по от­но­ше­ние на же­ни. Не е под­ходящ мо­мент за сблъ­съ­ци и не­га­тив­ни­те пос­ле­ди­ци няма да ви се раз­ми­нат. То­ва се от­нася как­то за служ­ба­та, та­ка и за биз­нес ­парт­ньорс­тво­то. Скор­пио­ни­те, зае­ти със съд­ру­жен биз­нес, да не пред­прие­мат точ­но днес рис­ко­ва­ни опе­ра­ции.

СТРЕЛЕЦ

За днес ви се оче­рта­ват доб­ри фи­нан­со­ви пер­спек­ти­ви, за някои па­рич­на­та реа­ли­за­ция е до­ри со­лид­на. В до­ма оба­че ще има­те нап­рег­нат и проб­ле­мен ден. До­ри да има опи­ти за из­ма­ма от близ­ка же­на, опи­тай­те се да ту­ши­ра­те по­ло­же­ние­то без скан­да­ли. В биз­не­са съ­що вни­ма­вай­те за из­ма­ма от стра­на на же­на, търсете под­кре­па­та на мъже.

КОЗИРОГ

По­бе­до­но­сен е втор­ник за по­ве­че­то от Ко­зи­рог. Някои оба­че ще нап­равят греш­ка спрямо парт­ньора си – въз­мож­но е не тол­ко­ва да оби­ча­те то­зи чо­век, по-ско­ро ви въл­ну­ва пол­за­та от не­го. В биз­нес, кон­так­ти и па­ри се­га няма­те проб­ле­ми, но те мо­гат да ви из­не­на­дат в служ­ба­та. По ни­ка­къв на­чин не прояв­явай­те гор­дост, по­доб­но по­ве­де­ние ще бъ­де на­ка­за­но.

ВОДОЛЕЙ

Днес чувс­тва­те ог­ром­но нап­ре­же­ние, ка­то че ли пре­ми­на­ва­те през ада, за да дос­тиг­не­те же­ла­но­то. Ще има­те мно­го ра­бо­та, в коя­то, въп­ре­ки че се справ­яте от­лич­но, ще се сблъс­ка­те със спе­ку­лан­ти и мо­ше­ни­ци. Бъ­де­те хлад­нок­ръв­ни и мно­го пред­паз­ли­ви. Не е из­клю­че­но по­се­га­телс­тво вър­ху лич­нос­тта ви и от род­ни­ни, бъдете по-сдър­жа­ни.

РИБИ

В то­зи ден бъ­де­те нащ­рек по от­но­ше­ние нас­ледс­тво, има­те родс­тве­ни­ци, кои­то имат въз­мож­ност се­риоз­но да ви ощетят иму­щес­тве­но. Ако бъ­де­те нас­той­чи­ви, но и дис­крет­ни, ще се рад­ва­те на бла­гоп­рия­тен ден. Не на­ла­гай­те вол­ята си, из­бягвай­те кон­фрон­та­ции и слу­жеб­ният ви ден ще е до­бър. В биз­не­са ще се чувс­тва­те в уни­зи­тел­ни по­зи­ции.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *