Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Сряда е про­ти­во­ре­чив ден за по­ве­че­то от Ов­ни­те. При някои от вас дей­ствия­та са ак­тив­ни, но въз­ник­ват нео­чак­ва­ни и мно­го труд­но прео­до­ли­ми препя­тствия, кои­то, ако не на­пъл­но, то част от де­ла­та ви ще ви спрат. Из­вес­тни ус­пе­хи мо­же­те да пос­тиг­не­те чрез пос­ред­ни­чес­тво.

ТЕЛЕЦ

 Сряда се оче­рта­ва тру­ден ден за Тел­ци­те. Труд­нос­ти­те, кои­то трябва да прео­до­лее­те, са свър­за­ни с някак­ви пос­тъп­ле­ния, кои­то оча­ква­те. Някои ще си да­дат от­дих след пър­вия неус­пех през деня, ре­ше­ние­то ви е пра­вил­но и спо­кой­но мо­же­те да из­ча­ка­те пром­яна на си­туа­ция­та.

 БЛИЗНАЦИ

Ог­ром­на мощ ки­пи у вас, но тя не е из­цяло по­зи­тив­на. Дей­ства­те спо­ред всич­ки за­ко­ни и нор­ми, оси­гур­ява­щи ус­пех, а той не ид­ва. Пре­по­ръ­чи­тел­но е да тран­сфор­ми­ра­те не­га­тив­на­та си ене­ргия в по­зи­тив­на. То­га­ва наис­ти­на ще бъ­де­те нес­пи­рае­ми. Бъ­де­те пес­те­ли­ви на ду­ми в служ­ба­та.

РАК

Сряда е неб­ла­гоп­рия­тна за ре­ша­ва­не на проб­ле­ми от лич­но ес­тес­тво. Ве­роя­тно мно­зи­на нямат тър­пе­ние час по-ско­ро да за­вър­шат за­поч­на­ти­те де­ла и са го­то­ви за дей­ствия, кои­то ще ви пре­дос­тавят оча­ква­ния по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат. Не се при­тесн­явай­те и не бъ­де­те пе­си­мис­ти.

ЛЪВ

За Лъ­во­ве­те сряда се оче­рта­ва напрегната, ще ви се слу­чат мно­го неп­рия­тнос­ти, но вие няма­те място за от­стъп­ле­ние и трябва да се бо­ри­те до край­на по­бе­да. Не­за­ви­си­мо от труд­нос­ти­те, с кои­то ще се сблъс­ка­те през деня, бъ­де­те нас­той­чи­ви. Има­те шанс да объ­рне­те не­ща­та в своя пол­за.

ДЕВА

 Де­ви­те имат да свър­шат дос­та ра­бо­та днес, но де­ла­та ви ще пре­търпят от­сроч­ка. В по­ве­че­то от слу­чаи­те при­чи­ни­те са обе­ктив­ни и не би­ва да се за­тор­моз­ява­те, за­що­то ще пос­тиг­не­те ус­пех по те­зи въп­ро­си мно­го ско­ро. Лес­но ще из­вър­шва­те ад­ми­нис­тра­тив­на дей­ност.

 ВЕЗНИ

Дос­та неп­рия­тна е сря-да и трябва да проя­ви­те гол­ямо вни­ма­ние през деня не са­мо за де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти, а във всич­ко. Някои биз­нес­ме­ни ще проявят неп­рек­лон­на ре­ши­тел­ност към парт­ньо­ри и съд­руж­ни­ци по фи­нан­со­ви въп­ро­си, къ­де­то ще пре­тър­пят по­ра­же­ние.

 СКОРПИОН

В сряда Скор­пио­ни­те са раз­де­ле­ни на две го­ле­ми гру­пи, про­ти­во­по­лож­ни по къс­мет. Ед­ни­те от вас ще ус­пеят във всяко от­но­ше­ние и ще прео­до­леят всич­ки препя­тствия, до­ка­то дру­ги­те няма да имат ни­ка­къв шанс. Тър­пе­ли­во из­ча­кай­те по-доб­ри дни за дей­нос­тта си. Дру­ги ще имат мощ­на из­ява.

 СТРЕЛЕЦ

За вас не са из­клю­че­ни доб­ри пос­ти­же­ния днес, но те няма да са ус­той­чи­ви. Не трябва да пъ­ту­ва­те, мо­же да се ока­же неп­рия­тно. Не се зае­май­те и с ре­ша­ва­не на па­рич­ни въп­ро­си, об­ре­че­ни са на неус­пех. Из­бягвай­те кав­ги, ще си спес­ти­те мно­го излишни неп­рия­тнос­ти и нап­ре­же­ние. В службата не се гледат с добро око избухливите хора, те създават напрежение около себе си.

 КОЗИРОГ

Сряда е ха­рак­тер­на с из­вес­тно за­бав­яне на ва­ши­те де­ла и неус­пеш­ни дей­ствия по­ра­ди не­дос­та­тъч­на­та ви мо­би­ли­за­ция. Не са из­клю­че­ни и неп­ра­во­мер­ни пос­тъп­ки от стра­на на прия­те­ли. Ще пре­тър­пи­те неус­пех и по фи­нан­со­ви де­ла, из­ча­кай­те и не при­бър­звай­те днес. Про­ме­ни в лю­бов­ни­те от­но­ше­ния в посока затопляне на отношенията. Простена ви грешката.

 ВОДОЛЕЙ

В от­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те, при кон­так­ти и на ра­бот­но­то си място Во­до­леи­те мо­гат да пос­тиг­нат ба­ланс, ма­кар и не мно­го ста­би­лен. Всич­ко за­ви­си от вас и в име­то на от­но­си­тел­но спо­кой­ствие ще се справите. Денят но­си нап­ре­же­ние и труд­нос­ти, кои­то ще ви въз­препя­тстват в мно­го нап­рав­ле­ния. Заемете се със задачите, които сте отложили предишни дни.

РИБИ

 Око­ло вас ви­на­ги се на­ми­ра някой от скри­ти­те ви неп­рия­те­ли, кой­то ви въ­веж­да в заб­луж­де­ние и пре­чи за раз­кри­ва­не на ис­ти­на­та по ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос. Сряда е неиз­ра­зи­тел­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи по от­но­ше­ние на кон­так­ти, пъ­ту­ва­не и раз­ре­ша­ва­не на де­ло­ви въп­ро­си. Ще постигнете зцавидни резултати и напредък в преговори за нов вид дейност.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *