ХОРОСКОП ЗА 19 ЮЛИ

ОВЕН

Неделя е един от не­доб­ри­те дни за Ов­ни­те. Ка­сае най-ве­че ме­ди­ци­те и хо­ра­та, чи­я­то про­фе­сия или дей­ност се свър­з­ва със съд и за­кон. Ня­кои от вас ще се от­ка­жат от ня­кои слу­жеб­ни пла­но­ве. Биз­нес­ме­ни­те имат до­бър ден, ка­то осо­бе­но важ­но е да ра­бо­ти­те в съ­юз с ня­ко­го.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те са ва­лид­ни бла­гоп­ри­я­т­но прик­лю­чи­ли­те съ­деб­ни де­ла или ня­ка­къв вид въз­наг­раж­де­ния за тру­да ви и по­ло­же­ни­те от вас уси­лия. На­ли­це при ня­кои са фи­нан­со­ви при­тес­не­ния, обър­не­те по­ве­че вни­ма­ние на де­ло­вия жи­вот и се стре­ме­те към пар­т­ньор­с­ки от­но­ше­ния.

БЛИЗНАЦИ

Ва­ша­та сдър­жа­ност ще ви по­мог­не днес при раз­решава­не­то на ня­кои лич­ни проб­ле­ми. Съг­ла­си­е­то и вза­и­м­но­то раз­би­ра­тел­с­т­во са ос­нов­ни­те пун­к­то­ве за въз­с­та­но­вя­ва­не на парт­ньор­с­ки­те от­но­ше­ния. В служ­ба­та е доб­ре да съ­че­та­е­те уси­ли­я­та си с ня­ко­го при из­вър­ш­ва­не на днев­ни­те за­дъл­же­ния.

РАК

Ра­ци­те са в доб­ро нас­т­ро­е­ние в неделя по­ра­ди про­мя­на­та на об­с­та­нов­ка­та око­ло тях. Ве­ро­я­т­но сте сме­ни­ли мес­топ­ре­би­ва­ва­не­то си или днес ще пъ­ту­ва­те. За те­зи, ко­и­то са на ра­бо­та днес, се пред­виж­да слу­жеб­но нап­ре­же­ние по па­рич­ни въп­ро­си, но ако за­па­зи­те лич­но спо­койс­т­вие, де­нят ще пре­ми­не ус­пеш­но.

ЛЪВ

Пе­че­ливш ден, до­ри с ло­та­ри­ен шанс за ня­кои. Ха­рак­тер­ни са при­до­бив­ки­те за Лъ­во­ве­те в неделя. На­ли­це са доб­ри съ­о­б­ще­ния и спе­чел­ва­не на фи­нан­со­ви де­ла. Про­фе­си­о­нал­но ня­ма да се чув­с­т­ва­те осо­бе­но ком­фор­т­но по­ра­ди об­съж­да­ния и одум­ки по ваш ад­рес, със­ре­до­то­че­те се в ра­бо­та­та си.

ДЕВА

Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­т­на за Де­ви­те. При ня­кои има но­во за­поз­нан­с­т­во, ко­е­то мо­же да пре­рас­не в дъл­гот­рай­но при­я­тел­с­т­во. Де­нят е мно­го под­хо­дящ за де­ло­ва дей­ност и ре­зул­та­ти­те ще са удов­лет­во­ря­ва­щи. Има мно­го до­маш­на ра­бо­та, но и но­ви при­до­бив­ки за до­ма.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те то­зи ден е осо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен за об­щес­т­ве­ни за­ни­ма­ния. От го­ля­мо зна­че­ние за фи­нан­си­те ви е съд­руж­на­та дей­ност, тъй че вся­как­ва ра­бо­та в то­зи вид но­си ус­пе­хи в неделя. За слу­жеб­но ан­га­жи­ра­ни­те има про­мя­на на ра­бот­но­то мяс­то, ко­я­то мно­зи­на ще из­жи­ве­ят бо­лез­не­но.

СКОРПИОН

Неделя е ре­ши­те­лен ден по от­но­ше­ние лю­бов­та на Скор­пи­о­ни­те. Ве­ро­я­т­но мно­зи­на от вас имат из­бор, но с ал­тер­на­тив­но зна­че­ние. От вас са­ми­те за­ви­си да­ли ще взе­ме­те пра­вил­но­то ре­ше­ние. Ще се спра­ви­те въп­ре­ки труд­нос­ти­те. Де­нят е сил­но пе­че­ливш за вас, но не по­е­май­те из­лиш­ни рис­ко­ве.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то Стрел­ци са в ло­шо нас­т­ро­е­ние днес. При­чи­ни­те ве­ро­я­т­но са лич­ни – от лю­бо­вен ха­рак­тер или от стра­на на де­ца­та. Ня­кои са се раз­де­ли­ли с пар­т­ньо­ра, а дру­ги са огор­че­ни от близ­ки­те си. Ху­ба­ви но­ви­ни ще по­лу­чи­те в неделя, ко­и­то ще имат до­бър за­вър­шек на при­тес­ня­ва­щи ви проб­ле­ми.

КОЗИРОГ

Неделя е ден за раз­ми­съл при Ко­зи­ро­зи­те. Не е из­к­лю­че­но да е по по­вод на ня­как­во доб­ро съ­о­б­ще­ние или съб­лаз­ни­тел­но пред­ло­же­ние. Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за вся­как­ва дейност. В служ­ба­та съ­що ще се чув­с­т­ва­те при­я­т­но, от стра­на на ко­ле­ги и при­я­те­ли днес очак­вай­те са­мо не­що доб­ро.

ВОДОЛЕЙ

Си­лен ден за Во­до­ле­и­те, ка­то се ха­рак­те­ри­зи­ра най-ве­че с но­ви пер­с­пек­ти­ви и пред­ло­же­ния с ал­тер­на­тив­но ре­ше­ние. Про­мя­на­та в служ­ба­та ще ви пре­дос­та­ви въз­мож­ност да нап­ра­ви­те своя из­бор по от­но­ше­ние на бъ­де­ща­та си ре­а­ли­за­ция. Ня­ма да сгре­ши­те в из­бо­ра си.

РИБИ

Опа­снос­ти­те, кои­то оча­ква­те днес, съв­сем не са от зна­че­ние. Неп­рия­тнос­ти­те в неделя са свър­за­ни с па­ри­те на Ри­би­те, но не сте чак тол­ко­ва още­те­ни. За някои има доб­ро слу­жеб­но въз­наг­раж­де­ние. Те­зи, кои­то водят съ­деб­но де­ло, ще по­лу­чат бла­гоп­рия­тно из­вес­тие в та­зи връз­ка.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *