ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

ОВЕН

Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Бла­гот­вор­но­то въз­дей­ствие ка­сае по-сил­но хо­ра­та на из­кус­тво­то и нау­ка­та. Пред­виж­да се ярка из­ява и реа­ли­за­ция за вас. На ра­бот­но­то място ще се спра­ви­те бе­зуп­реч­но със за­дъл­же­ния­та си и ще пос­тиг­не­те блест­ящи  ре­зул­та­ти. Чувс­тва­те се в чу­дес­на фор­ма, ни­що не ви пла­ши.

ТЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е мно­го ху­бав за Тел­ци­те, осо­бе­но за дам­ския със­тав. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с лю­бов­но­то нас­трое­ние у мно­зи­на и ка­то че ли всич­ко ос­та­на­ло е без зна­че­ние за вас. Не е из­клю­че­но при­го­тов­ле­ние за ско­рош­но бра­ко­съ­че­та­ние. В по-не­га­тив­на свет­ли­на оба­че е слу­жеб­ният ви чет­вър­тък. Чо­век, на ко­го­то вярва­те, ще ви на­ра­ни и ра­зо­ча­ро­ва.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са в осо­бе­но нас­трое­ние в чет­вър­тък. От ед­на стра­на, сте по­тис­на­ти, с чувс­тво за фи­нан­со­ва оне­прав­да­нос­т и до­ри ог­ра­бе­ност. От дру­га – сил­ният оп­ти­ми­зъм ви за­реж­да с дей­стве­ност и ре­ши­тел­ност за справ­яне. Ед­ва ли ще има­те неп­рео­до­ли­ми препя­тствия, кои­то да поп­ре­чат на дви­же­ние­то ви днес. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви!

РАК

Ка­то се из­клю­чат някои до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, за кои­то не мо­же да се об­вин­ява денят, днес ще се рад­ва­те на слу­жеб­ни, фи­нан­со­ви и дру­ги ус­пе­хи. Ве­роя­тно най-гол­яма­та ви си­ла е по па­рич­ни въп­ро­си, но кон­так­ти­те съ­що не мо­гат да се от­ми­нат без вни­ма­ние, за­що­то са по­ло­жи­тел­ни. Ще бъ­де­те из­не­на­да­ни.

ЛЪВ

Бла­гоп­рия­тен е чет­вър­тък за Лъ­во­ве­те. Де­ла­та ви се дви­жат доб­ре, но не би би­ло греш­но, ако сте по-бди­тел­ни за дей­ствия­та на ко­ле­ги или парт­ньо­ри. Има опи­ти от някои хо­ра да ви при­чинят де­ло­ва вре­да, кое­то ве­роя­тно е няка­къв вид от­мъ­ще­ние. Но те­зи про­це­си са лес­но ов­лад­яе­ми и ще има­те ус­пе­шен чет­вър­тък в служ­ба­та.

ДЕВА

Все още про­дъл­жа­ва неизя­сне­на­та фи­нан­со­ва си­туа­ция при мно­зи­на от Де­ви­те. Еди­нстве­ния­т и най-ва­жен фак­тор, с кой­то е  необ­хо­ди­мо да се съоб­раз­ява­те, е мъл­ча­ние­то. Има­те сил­ни скри­ти вра­го­ве, кои­то са­мо ча­кат да нау­чат не­що, за да ви вредят. Пос­тоя­нно ви прес­лед­ват с ин­три­ги­те си и го­ворят кле­ве­ти, и та­ка де­ла­та ви не вървят.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те са твър­де не­ре­ши­тел­ни, по­ра­ди кое­то ще пос­лед­ват куп неп­рия­тнос­ти. Те за­поч­ват от до­ма ви, къ­де­то някои “прия­те­ли” злос­ловят про­тив вас, точ­но за да ви съз­да­дат неп­рия­тнос­ти. В чет­вър­тък прин­цип­но се на­ла­га да се па­зи­те от ин­три­ган­ти, не спо­деляй­те лич­ни въп­ро­си. Ина­че в де­ло­вия жи­вот не­ща­та се раз­ви­ват ус­пеш­но.

СКОРПИОН

Чет­вър­тък ще до­не­се ус­пех на Скор­пио­ни­те. Блестящ ра­бо­тен ден, кой­то е ва­ли­ден за всич­ки от вас. Ще ока­же­те и мощ­на съп­ро­ти­ва спрямо оне­зи, кои­то се опи­тват да ви про­во­ки­рат по няка­къв на­чин. В то­ва от­но­ше­ние мъ­же­те от зо­дия­та са по-из­яве­ни. Неп­рия­тно раз­ви­тие се пред­виж­да за кон­так­ти­те ви в чет­вър­тък.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат до­бър ден и няма да ви на­вест­яват труд­нос­ти. Еди­нстве­ния­т проб­лем, с кой­то не бих­те мог­ли да се спра­ви­те, е да си взе­ме­те па­ри­те, да­де­ни на­заем. Ве­роя­тно ус­лу­га­та е към прия­тел, кой­то се опи­тва да ви заб­луж­да­ва и зад гър­ба ви “пле­те” ин­три­ги, не се до­вер­явай­те. За­мис­ле­те се за бъ­де­щи­те си кон­так­ти на ра­бот­но­то място, спазвайте дистанция от началниците си.

КОЗИРОГ

Днес мно­зи­на от Ко­зи­рог ще бъ­дат обект на “зли­те ези­ци” в служ­ба­та си. Ще се за­щи­ти­те ус­пеш­но про­тив на­пад­ки­те им, но в край­на смет­ка ще ос­та­не­те ого­рче­ни по­ра­ди са­мия факт, че е трябвало да се „отбранявате”. Та­ка ра­бот­ният ден се прев­ръ­ща в аре­на на кон­флик­ти, кои­то няма да ви поз­волят да има­те за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти в де­ло­ви­те си за­да­чи.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те ще имат ус­пе­шен чет­вър­тък. То­ва се от­нася бук­вал­но за всич­ко, с кое­то ще се зае­ме­те днес. Ще има­те фи­нан­сов ус­пех, по­ло­жи­тел­ни кон­так­ти, ви­со­ка ра­бо­тос­по­соб­ност, ус­пе­хи в биз­нес де­ла­та. Оно­ва, за кое­то няма да има­те шанс, е да пъ­ту­ва­те зад гра­ни­ца днес. Не че изгаряте от желание… Въз­мож­ни са греш­ки в до­ку­мен­ти­те, свър­за­ни със служ­ба­та.

РИБИ

Ри­би­те съ­що ще се над­яват на бла­го­да­тен чет­вър­тък. Днес най-ярко из­пък­ват ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни и фи­нан­со­ви де­ла. В то­ва от­но­ше­ние мо­же да се над­ява­те на пъ­лен ус­пех. Раз­чи­тай­те пре­дим­но на собс­тве­ни­те си­ли и вър­ше­те ра­бо­та­та си са­мос­тоя­тел­но, до­кол­ко­то то­ва е въз­мож­но. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти за биз­нес­ме­ни­те.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *