Refan-728×90-July-2019

ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

ОВЕН

При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви и за мно­зи­на се­га се от­кри­ва та­ка­ва въз­мож­ност. Ве­роя­тно ще се въз­пол­зва­те, още по­ве­че че място­то ви в кур­са за спе­циа­ли­за­ция или прек­ва­ли­фи­ка­ция ще бъ­де осигу­ре­но от чо­век с влия­ние, чия­то по­мощ няма да ви лип­сва и по-къс­но.

ТЕЛЕЦ

Ус­ло­вия­та на жи­вот и труд ще пре­търпят и при вас някак­ва пром­яна, но тя днес не се свър­зва със за­гу­ба, а с дви­же­ние нап­ред. Не­що, кое­то вие труд­но пра­ви­те, ако не сте при­ну­де­ни. Към пред­прие­ма­не на по­доб­на крач­ка ще ви на­со­чи ед­на же­на днес, коя­то ви е близ­ка и при­те­жа­ва власт ка­то длъж­нос­тно ли­це. Прие­ме­те по­мощ­та й.

БЛИЗНАЦИ

По­во­ди за праз­ну­ва­не ви­на­ги мо­гат да се на­мерят, но при мно­го от Близ­на­ци днес при­чи­на­та за тър­жес­тво­то ще бъ­де ос­но­вател­на. До­ка­то ед­ни ще ан­га­жи­рат вни­ма­ние­то си със ста­ри не­до­вър­ше­ни все още де­ла, дру­ги ще дей­стват за своя­та по-на­та­тъш­на реа­ли­за­ция. Дей­ствай­те це­ле­на­со­че­но по от­но­ше­ние на за­мис­ли­те в бъ­де­ще.

РАК

  Гол­яма част от ро­де­ни­те под Рак ще бъ­дат па­сив­ни в пе­тък – със­тоя­ние, про­дик­ту­ва­но от ярко из­ра­зе­но без­по­кой­ство,  кое­то вие не пра­ви­те до­ри ми­ни­мал­ни опи­ти да от­хвър­ли­те или по­не да ог­ра­ни­чи­те. Кон­цен­три­рай­те уси­лия­та си вър­ху он­зи от мно­гоброй­ни­те ви пла­но­ве, кой­то е най-реа­лис­ти­чен за мо­мен­та. Ще спе­че­ли­те.

ЛЪВ

  Мно­го мо­же­те да нап­ра­ви­те за своя­та бъ­де­ща или но­ва реа­ли­за­ция. По­ло­жи­тел­на пром­яна търпят се­гаш­ни­те кон­так­ти, про­фесио­нал­на­та ви по­зи­ция, съ­дър­жа­ния­та и всич­ки взаим­ни об­вър­за­нос­ти, ха­рак­тер­ни за мо­мен­та. От пе­тък ва­ши­те об­щес­тве­ни от­ноше­ния пре­ми­на­ват в но­ва фа­за на раз­ви­тие и ви пре­дос­тавят по-доб­ри въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

  Кон­фрон­та­ция и как­ви­то и да би­ло спо­ро­ве, от­нас­ящи се до ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти или по­зи­ции, днес не би­ва да до­пус­ка­те. Ще бъ­де из­тъл­ку­ва­но ка­то дър­зост и ско­ро по то­зи на­чин ще за­гу­би­те не­що, кое­то по пра­во ви при­над­ле­жи. Денят е поле­зен за кон­так­ти и но­ви връз­ки, кои­то ще ви пре­дос­тавят въз­мож­нос­ти за из­пъл­не­ние на пла­но­ве­те.

ВЕЗНИ

  Вез­ни­те днес трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни в своя­та ра­бо­та и кон­так­ти­те си. Нас­тъп­ват про­ме­ни у вас и се­га за мно­зи­на не е изклю­че­но да до­бият прев­рат­на пред­ста­ва за об­стоя­телс­тва­та око­ло се­бе си. В мо­мен­та ак­тив­нос­тта ви е сил­но из­ра­зе­на и с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти. Някои при­бър­за­ни дей­ствия не­ми­нуе­мо ще ви до­ве­дат до греш­ки.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от вас ще бъ­дат ак­тив­ни в об­щес­тво­то днес. Пе­тък е пре­въз­хо­ден за ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни от­но­ше­ния. За мно­зи­на денят ще до­не­се ясно­та от­нос­но на­ме­ре­ния­та на ва­ши­те ръ­ко­во­ди­те­ли в служ­ба­та и по-ши­ро­ки­те въз­мож­нос­ти, кои­то ско­ро ще по-лу­чи­те. При някои Скор­пио­ни се за­беля­зва неп­ра­вил­на са­моо­цен­ка.

СТРЕЛЕЦ

Ар­тис­тич­ни и с по­ви­ше­но са­мо­чувс­твие са Стрел­ци­те. Пе­тък но­си още кон­так­ти за мно­зи­на и съз­да­ва ус­ло­вия за но­ва или до-пъл­ни­тел­на из­ява. За раз­ли­ка от до­се­гаш­ни­те ви дей­ствия и на­чин на мис­ле­не, днес вие трябва да раз­глеж­да­те не­ща­та в пер­спек­ти­ва и на та­зи ос­но­ва да прог­ра­ми­ра­те дей­ствия­та си. Не позволявайте вмешателство на колеги в работата си.

КОЗИРОГ

Пе­тък има бла­гоп­рия­тно влия­ние вър­ху вас и го­во­ри за пра­вил­ни­те ви пос­тъп­ки. Твър­де въз­мож­но е се­га да за­бе­ле­жи­те някои свои греш­ки и да стиг­не­те до ка­те­го­рич­но­то на­ме­ре­ние да не ги пов­тар­яте ве­че. Ак­тив­ни са дей­ствия­та на по­ве­че­то от вас се­га и на­со­ка­та им е пре­дим­но об­щес­тве­на или за осъ­щест­вява­не на но­ви пла­но­ве и до­го­во­ри. Доверете се на интуицията си при някакъв избор.

ВОДОЛЕЙ

Ни­ко­га не ви е лип­сва­ла ак­тив­ност, но се­га тя е осо­бе­но важ­на при об­щес­тве­ни­те кон­так­ти и фи­нан­со­ва­та ста­би­ли­за­ция. За пър­ви­те ус­ло­вия­та се­га са пре­въз­ход­ни, от­нос­но фи­нан­си­те е доб­ре да проя­ви­те по-гол­яма дал­но­вид­ност при пре­го­во­ри или подпис­ва­не на до­го­во­ри. Днес те са не­въз­мож­ни за мно­зи­на. Ще успеете да довършите започнат проект, зациклил във времето.

РИБИ

За Ри­би­те в пе­тък е учу­два­ща пром­яна­та, ха­рак­те­ри­зи­ра­ща ги с ак­тив­ност и дви­га­тел­на мощ. Денят има бла­гот­вор­но влия­ние вър­ху де­ла­та ви и пос­ти­га­не­то на ус­пе­хи е из­вън съм­не­ние. Осо­бе­но пло­дот­вор­ни ще бъ­дат кон­так­ти­те ви, от­насящи се до фи­нан­си или де­ло­ви на­ме­ре­ния. Важ­на роля ще иг­рае об­щу­ва­не­то с же­ни, които ще ви окажат подкрепа в труден за вас момент.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *