ХОРОСКОП ЗА 2 ЮЛИ

ОВЕН

Някои от Овен във втор­ник са дос­та от­чая­ни от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот и ве­че поч­ти губят на­деж­да, че не­ща­та ще пот­ръг­нат. Та­ка оча­ква­ния­т об­рат нас­тъп­ва за всич­ки и се осъ­щест­вява пос­те­пен­но. Днес мно­зи­на ще го раз­бе­рат по ус­пеш­ни­те кон­так­ти. Въз­пол­звай­те се от въз­мож­нос­ти­те на влия­тел­ни хо­ра.

ТЕЛЕЦ

Втор­ник не е мно­го до­бър ден за Тел­ци­те и ма­кар че ус­пе­хи­те не са из­клю­че­ни в мно­го нап­рав­ле­ния на со­циал­ния жи­вот, вие не сте в доб­ра фор­ма. По­зи­тив­но се раз­ви­ват фи­нан­со­ви­те де­ла и кон­так­ти­те, някои от кои­то ще бъ­дат из­не­над­ва­щи за вас. За ра­бот­ния ден трябва да се при­гот­ви­те да пос­ре­ща­те раз­лич­ни труд­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Нас­трое­ние­то на Близ­на­ци­те е доб­ро и ра­бот­ният ден ще им до­не­се ус­пе­хи. Необ­хо­ди­мо е да от­стра­ни­те някои вът­реш­ни про­ти­во­ре­чия, кои­то дей­стват ка­то спи­рач­ка за пъл­на­та ви из­ява. Па­зе­те се от зад­ку­лис­ни­те ма­ши­на­ции на ва­ши­те парт­ньо­ри или съд­руж­ни­ци. Целят да ви из­мамят. Оче­рта­ва се ус­пеш­но де­ло­во пъ­ту­ва­не.

РАК

Ра­ци­те ще имат ус­пе­шен втор­ник. Днес е най-важ­но ва­ша­та дей­стве­ност да бъ­де на прак­ти­чес­ко ни­во. Слу­жеб­ният ден ще пре­ми­не не по най-доб­рия на­чин и не мо­же да ви под­си­гу­ри оно­ва, от кое­то се нуж­дае­те. Шан­сът ви днес е в об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Някои от вас са дос­та кри­тич­ни и прояв­яват не­съг­ла­сие в до­ма си и из­вън не­го.

ЛЪВ

Втор­ник е мно­го ус­пе­шен за пла­ни­ра­не на ва­ша­та се­гаш­на и бъ­де­ща дей­ност. Ред­но е всич­ки от Лъ­во­ве­те да се ан­га­жи­рат днес с де­ло­ва­та си дей­ност. Апе­лът е ад­ре­си­ран пре­ди всич­ко до оне­зи от вас, у кои­то ин­тим­ни­те стре­ме­жи над­дел­яват и же­ла­ние­то за бли­зост с лю­бов­ния парт­ньор из­мес­тва де­ло­ва­та фун­кцио­нал­ност.

ДЕВА

Във втор­ник про­фе­сио­нал­на­та ак­тив­ност на Де­ви­те е за­вид­на, как­то и кон­так­ти­те, лич­ни­те де­ла и сре­щи­те с влия­тел­ни ли­ца са пъ­ти­ща­та, по кои­то мо­же­те да се реа­ли­зи­ра­те днес. Ка­те­го­рич­на е ста­бил­нос­тта ви и вър­ху нея се градят по­ве­че­то от ус­пе­хи­те ви. С труд­нос­ти е въз­мож­но да се сблъс­ка­те при де­ла, зас­яга­щи фи­нан­си.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те втор­ник не про­ти­ча глад­ко. На мно­зи­на ще се на­ло­жи да прео­дол­яват раз­лич­ни по ха­рак­тер труд­нос­ти. Об­що взе­то всич­ки мо­гат да се над­яват на до­бър про­фе­сио­на­лен ден, ка­то няма да бъ­дат ли­ше­ни и от ус­пе­хи. При биз­нес­ме­ни­те не са на­пъл­но из­рядни не­ща­та и в по­ве­че­то слу­чаи ус­пе­хът е по­ло­вин­чат.

СКОРПИОН

За Скор­пио­ни­те те­ма­та фи­нан­си е на пър­во място днес. Денят е мно­го до­бър за пра­ве­не на де­ло­ви проек­ти, ка­то мо­же­те да раз­чи­та­те и на чуж­да под­кре­па. Из­клю­чи­тел­ни въз­мож­нос­ти за за­дъл­бо­че­ни кон­так­ти – от прия­телс­тво до де­ло­ви съд­ру­жия. Мно­зи­на от вас са дей­стве­ни и в със­тоя­ние да пое­мат зна­чи­тел­ни от­го­вор­нос­ти днес.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са от­во­ре­ни и дру­же­люб­ни към всич­ки. Чес­то оба­че дей­ствия­та ви са на­по­рис­ти и не съв­сем об­мис­ле­ни. Та­ки­ва днес мо­гат да пос­лед­ват в служ­ба­та ви, къ­де­то някои от вас твър­де неу­мес­тно ще се по­ше­гу­ват с ко­ле­ги­те си. Ху­ба­во е, ако се въз­дър­жи­те. Ху­мо­рът ви ще ос­та­не не­раз­бран и ще си спе­че­ли­те вра­го­ве. Отговорно подходете към ангажиментите си.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще за­поч­нат деня в ло­шо нас­трое­ние, но днес вие при­те­жа­ва­те ог­ро­мен къс­мет и дей­ствия­та ви ще бъ­дат ус­пеш­ни във всич­ки об­лас­ти. Ха­рак­тер­на е про­фе­сио­нал­на­та из­ява, коя­то няма да ви кос­тва мно­го уси­лия. Въз­мож­но е да се сблъс­ка­те с някои труд­нос­ти, кои­то за­вис­тли­ви хо­ра ще се опи­тат да ви съз­да­дат. Пазете се от интриги!

ВОДОЛЕЙ

Ка­то се из­клю­чат някои неп­рия­тнос­ти, ха­рак­тер­ни за до­ма ви, втор­ник е с бла­гот­вор­но влия­ние за де­ла­та ви. Ха­рак­тер­ни са ус­пе­хи по въп­ро­си с фи­нан­со­ва на­со­че­ност през ра­бот­ния ден. Ху­ба­во е да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към оне­зи прак­ти­чес­ки ан­га­жи­мен­ти, кои­то за мно­зи­на са най-из­год­ни за вас. Ще получите изгодно предложение за общ бизнес.

РИБИ

Ри­би­те ве­че са ак­тив­ни и дей­стват це­ле­на­со­че­но в сфе­ра­та на своя­та реа­ли­за­ция. В мо­мен­та при мно­го от вас пъ­ту­ва­ния­та се явяват до­хо­до­нос­но пе­ро, кое­то ще ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во. Има някои не­ща в биз­не­са ви, кои­то се нуж­даят от но­ви ид­еи. Мис­ле­те ра­цио­нал­но и ще мо­же­те да нап­ра­ви­те твър­де по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *