HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 20 АВГУСТ

ОВЕН

Неделя пре­дос­та­вя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за об­ра­зу­ва­не на съ­ю­зи и сдру­же­ния. Ако же­ни от­п­ра­вят ня­как­во пред­ло­же­ние към вас, бъ­де­те убе­де­ни, че ще ви из­ма­мят, а до­ка­то от­к­ри­е­те из­ма­ма­та, ще бъ­дат на­пъл­но не­поч­те­ни. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден пре­ми­на­ва по обик­но­ве­ния на­чин. В служ­ба­та ще има­те дъл­гоо­чаква­на при­до­бив­ка.

ТЕЛЕЦ

Необ­хо­ди­мос­тта от па­ри ще при­ну­ди някои от вас да прибя­гнат към не­кон­вен­цио­нал­ни дей­ствия за на­бав­яне­то им. В служ­ба­та си ще има­те неп­рия­тнос­ти, но не пое­май­те “х­вър­ле­на­та ръ­ка­ви­ца”, а се пос­та­рай­те да дей­ства­те за осъ­щест­вява­не на хар­мо­ния и съг­ла­сие. В до­ма си ще има­те лю­бов и раз­би­ра­телс­тво, въз­пол­звай­те се.

БЛИЗНАЦИ

Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за про­веж­да­не на пре­го­во­ри или уточ­ня­ва­не на ра­бо­тен рег­ла­мент, кой­то има от­но­ше­ние към всич­ко, от­на­ся­що се до ва­ша­та за­е­тост в да­де­на дей­ност – ра­бот­но вре­ме, зап­ла­ща­не, ра­бо­та, ко­я­то тряб­ва да из­вър­ш­ва­те. Мно­го от вас днес ще бъ­дат отег­че­ни от при­я­те­ли и ще пос­лед­ват кон­ф­рон­та­ции.

РАК

Де­нят пред­ве­ща­ва при­до­бив­ки за Ра­ци­те. Слу­жеб­ни­те ви де­ла се раз­ви­ват без­п­ре­пят­с­т­ве­но и мо­же­те да раз­чи­та­те на под­к­ре­па­та на вли­я­тел­на же­на. Неделя е ден за по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на въп­ро­си, от­на­ся­щи се до ва­шия ин­ти­мен жи­вот. За ня­кои де­нят но­си но­ва лю­бов, а при дру­ги изяс­ня­ва­не на ня­кои вза­и­мо­о­т­но­ше­ния в ин­тим­ност­та.

ЛЪВ

В неделя ка­чес­т­ва­та на Лъ­во­ве­те се оце­ня­ват мно­го ви­со­ко от оне­зи хо­ра, при ко­и­то ра­бо­ти­те и от ко­и­то за­ви­си ва­ши­ят прос­пе­ри­тет – пред­раз­по­ла­га­те към спе­ци­а­л­но от­но­ше­ние и те ще се пог­ри­жат да ви пре­дос­та­вят по­ве­че ма­те­ри­а­л­ни бла­га и по-го­ля­ма си­гур­ност. Ед­на но­ва лю­бов­на връз­ка ще ви съ­жи­ви и ор­га­ни­зи­ра.

ДЕВА

В неделя ус­пе­хи­те при Де­ви­те са свър­за­ни с пре­го­во­ри и пос­ред­ни­чес­т­во. Пос­ти­га­не­то на за­до­во­ли­те­лен ре­зул­тат е из­вън съм­не­ние, но то­ва ще ста­не са­мо ако се ос­во­бо­ди­те от не­що­то, ко­е­то мно­го ви е пре­че­ло на­пос­ле­дък и има пря­ко от­но­ше­ние към ра­бо­та­та ви. Пъ­ту­ва­щи­те от Де­ва ще за­вър­шат ус­пеш­но за­да­чи­те си.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на от Вез­ни днес ще из­вър­шат бла­го­де­я­тел­ни пос­тъп­ки към за­о­би­ка­ля­ща­та ги близ­ка сре­да. Де­нят е ра­дос­тен за вас и ще ви из­пъл­ни с въз­тор­же­ни чув­с­т­ва. В служ­ба­та ще си свър­ши­те ра­бо­та­та бла­го­по­луч­но и ще бъ­де­те до­вол­ни от се­бе си. Но за ня­кои от вас неделя не е до­бър ден и ще им съз­да­де дос­та труд­нос­ти.

СКОРПИОН

Ва­ша­та дип­ло­ма­тич­ност е прос­ло­ву­та и тя не­вед­нъж ви е по­ма­га­ла за дос­ти­га­не на ус­пе­хи. Днес ще се срещ­не­те с чо­век, към ко­го­то ще про­я­ви­те лю­без­ност и вни­ма­ние. То­ва е чо­век с въз­мож­нос­ти и ня­ма да се под­во­у­ми да ви де­мон­с­т­ри­ра до­ве­ри­е­то си и да под­к­ре­пи на­чи­на­ни­е­то ви. В служ­ба­та ще по­лу­чи­те прия­тна вест.

СТРЕЛЕЦ

Неделя се уп­рав­ля­ва от нас­т­ро­е­ни­е­то ви, ко­е­то се­га е на­си­те­но от лю­бов­ни емо­ции. То­ва е всъщ­ност и го­ля­мо­то из­жи­вя­ва­не през то­зи ден за вас. За де­ло­во ан­га­жи­ра­ни­те Стрел­ци ня­ма да бъ­де ни­как труд­но да пос­тиг­нат ус­пех в де­ла­та си. Ще по­лу­чи­те слу­жеб­но съ­о­б­ще­ние и то ще ви ус­по­кои. Не би­ва да раз­чи­та­те на де­ло­ви кон­так­ти днес.

КОЗИРОГ

Неделя е пе­че­лив­ша за Ко­зи­ро­зи­те, но то­ва не са па­ри, ма­кар че има из­вес­т­ни въз­мож­нос­ти и за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Ще спе­че­ли­те но­ви пре­дим­с­т­ва, ко­и­то ще нап­ра­вят по­зи­ци­я­та ви бе­за­пе­ла­ци­он­на. Се­га про­фе­си­о­нал­на­та ви ста­бил­ност е още по-яс­на. Не пъ­ту­вай­те по де­ло­ви въп­ро­си, са­мо ще за­гу­би­те вре­ме­то си.

ВОДОЛЕЙ

При вас се за­бе­ляз­ва нес­та­бил­ност в неделя. Де­нят не но­си неп­ри­я­т­нос­ти, а до­ри ня­кои слу­жеб­ни пре­дим­с­т­ва, ще от­бе­ле­жи­те и напредък, но у мно­зи­на се­га нер­в­но­то нап­ре­же­ние е ви­со­ко и то­ва ви при­тес­ня­ва и ви дейс­т­ва потис­ка­що. Днес ще ви по­дейс­т­ва обод­ря­ва­що сре­ща с при­я­тел в съ­о­т­вет­на об­с­та­нов­ка.

РИБИ

Мно­зи­на меж­ду вас са пре­то­ва­ре­ни пси­хи­чес­ки и са пред бло­ки­ра­не в неделя. Де­нят е ус­пе­шен и ви пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и за ре­а­ли­зи­ра­не на об­мис­ле­на идея. Биз­нес­ме­ни­те тряб­ва да бъ­дат по-вни­ма­тел­ни при кон­так­ти с но­ви поз­на­ти и да не гла­су­ват до­ве­рие. Предстои ви сдел­ка с нед­ви­жим имот, успешна ще е.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *