ХОРОСКОП ЗА 20 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Ра­бо­та­ в до­ма ви не са­мо ще ви спес­ти средс­тва, но и ще ви съз­да­де чувс­тво на удо­влет­во­ре­нос­т от то­ва, че сте се спра­ви­ли са­ми. При­дър­жай­те се към собс­тве­ни­те си прин­ци­пи и норми. Не се под­веж­дай­те по но­ви­те мод­ни те­че­ния. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на за­кач­ки и сплет­ни.

 ТЕЛЕЦ

Из­бягвай­те сва­ди­те в ко­лек­тив­на­та дей­ност. Парт­ньо­ри­те и ко­ле­ги­те под­хож­дат към проб­ле­ми­те по свой на­чин и е въз­мож­но да ви смаят с блест­ящи ре­зул­та­ти. Един от не­дос­та­тъ­ци­те ви е неп­ре­къс­на­то да нас­тоя­ва­те да прие­мат без­пре­кос­лов­но мне­ния­та ви. Из­слуш­вай­те и съ­бе­сед­ни­ка си.

 БЛИЗНАЦИ

Та­зи сут­рин мно­го ще се за­рад­ва­те, ко­га­то със зап­ла­та­та си по­лу­чи­те и нео­чак­ва­но уве­ли­че­ние. Би трябва­ло да се чувс­тва­те поч­ти бо­га­ти. Ако ку­пу­ва­те не­що днес, трябва да бъ­де­те прецизни в избора, за­що­то се­га зас­лу­жа­ва­те най-доб­ро­то. Прия­тен ден за слу­жеб­ни взаи­моот­но­ше­ния.

 РАК

Днес ще се на­ло­жи цялос­тно да пре­раз­гле­да­те от­но­ше­ние­то си към око­лни­те. Мо­же би трябва да из­гра­ди­те и но­ва пред­ста­ва за се­бе си. Нап­ри­мер да сме­ни­те при­чес­ка­та си. Та­ка ще да­де­те из­яви на дъл­бо­ки­те про­ме­ни, кои­то нас­тъп­ват вът­ре във вас. Някои ще се за­поз­наят с нов чо­век през деня.

 ЛЪВ

Днес мо­же да се за­ни­ма­ва­те с ре­монт у до­ма. Някои от вас мо­же да са в нас­трое­ние да про­менят всич­ко. Хо­ра от прия­тел­ския ви кръг ще ви под­не­сат из­не­на­ди по-къс­но през деня. Не­же­лан гост мо­же се­риоз­но да разс­трои пла­но­ве­те ви. Нап­ра­ве­те уси­лие да из­гла­ди­те се­мей­ни­те от­но­ше­ния.

ДЕВА

 Днес на мно­зи­на от Де­ви­те ще се на­ло­жи да зае­мат по­зи­ция, де­монс­три­рай­ки неот­стъп­чи­вост в ре­ше­ния­та си. Из­ра­зе­те убе­жде­ния, осо­бе­но ако включ­ват ху­ман­ни ид­еа­ли. Ако трябва да свър­ши­те някак­ва ра­бо­та по-къс­но, опи­тай­те се да я нап­ра­ви­те са­ми. Бъ­де­те си­гур­ни в се­бе си.

 ВЕЗНИ

Вез­ни­те в пе­тък ще са слу­жеб­но ан­га­жи­ра­ни през целия ден. Ще се зае­ме­те с проб­лем, зас­ягащ да­нъ­ци и зас­тра­хов­ки или от сче­то­вод­но ес­тес­тво. То­ва мо­же да бъ­де цялос­тно проуч­ва­не или из­след­ва­не, с чия­то по­мощ ще раз­ре­ши­те дъл­го от­ла­ган проб­лем. Ще по­лу­чи­те но­ви­на от чо­век от­да­ле­че.

СКОРПИОН

 Лич­нос­тта ви ока­зва гол­ямо въз­дей­ствие вър­ху чо­ве­ка, с ко­го­то сте все­ки ден на ра­бо­та. Ед­но пъ­ту­ва­не днес ще про­ме­ни жи­во­та ви. Някои про­ме­ни в служ­ба­та ви ще до­ве­дат до дреб­ни неп­рия­тнос­ти. Прия­тел­ският кръг, към кой­то при­над­ле­жи­те, ще се на­ме­си в се­мей­ни­те ви проб­ле­ми.

 СТРЕЛЕЦ

В на­ча­ло­то на деня се вгле­дай­те в се­бе си. Днес ще ви об­хва­не ме­лан­хо­лия под въз­дей­ствие­то на спо­ме­ни за хо­ра, кои­то са ви би­ли близ­ки, но те ве­че не са око­ло вас. Спо­ме­ни­те ще ви по­мог­нат да раз­бе­ре­те по-доб­ре се­бе си, как­то и ще ви под­тик­нат за добра пром­яна в лич­нос­тен план. Ще направите равносметка на живота си през отминаващата година и ще останете доволни.

КОЗИРОГ

 Пе­тък е ид­еа­лен ден за об­съж­да­не на бъ­де­ще­то в бли­зък и да­ле­чен ас­пект със сът­руд­ни­ци. Поставете си цели и ги постигайте с лекота. Стра­те­гия, коя­то ви се е из­плъз­ва­ла дъл­го вре­ме, ще при­до­бие об­лик след крат­ко съв­мес­тно об­съж­да­не. Ще реа­ли­зи­ра­те но­ва, ра­ди­кал­на идея, коя­то ще ви поз­во­ли да ут­вър­ди­те по­зи­ции­те си.

 ВОДОЛЕЙ

От­но­во ще със­ре­до­то­чи­те вни­ма­ние­то си вър­ху ка­рие­ра­та си. Ве­роя­тно ще ви се на­ло­жи да свър­ши­те мно­го теж­ка и скуч­на ра­бо­та. Но ре­зул­та­ти­те ще си зас­лу­жа­ват. Гол­яма част от Во­до­леи­те ще се от­правят на де­ло­во пъ­ту­ва­не днес, кое­то ще им от­во­ри но­ви пъ­ти­ща за реа­ли­за­ция. Приемете, че животът поднася и недотам приятни моменти, които ще преодолеете днес с лекота.

 РИБИ

Нео­чак­ва­на сре­ща с лю­бим чо­век ще има­те в пе­тък, кой­то ще ви сти­му­ли­ра да ос­та­ви­те зад гър­ба си суетн­ята и проб­ле­ми­те. Се­га ще осъ­знае­те кол­ко умо­ре­ни и нап­рег­на­ти сте би­ли на­пос­ле­дък. Биз­нес­ме­ни­те ще под­пи­шат ва­жен до­го­вор с парт­ньо­ри­те си. Ще нап­ра­ви­те доб­ра сдел­ка, която ще реши финансовите ви проблеми. Ще стабилизира семейството ви.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *