ХОРОСКОП ЗА 20 МАРТ

ОВЕН

Лип­са­та на дос­та­тъч­но от­мо­ра през по­чив­ни­те дни ще ви съз­да­де труд­нос­ти в про­фе­сио­нал­ния втор­ник. Въз­ник­ват преч­ки, с кои­то мъч­но ще се спра­ви­те. То­ва ще на­ка­ра мно­зи­на да проявят аг­ре­сия към ко­ле­ги­те си. При­те­жа­ва­те дос­та въз­мож­нос­ти, за да пре­вър­не­те втор­ник в про­дук­ти­вен.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те все още не са нас­трое­ни за де­ло­ви дей­ствия и за мно­зи­на денят мо­же би ще пре­ми­не мъ­чи­тел­но. Труд­нос­ти­те, с кои­то ще се сблъс­ка­те, не са го­ле­ми, но изи­скват от­дел­яне на вни­ма­ние за от­стран­ява­не­то им. За мно­зи­на във втор­ник са ха­рак­тер­ни но­ви­ни­те, свър­за­ни с лю­бов­ния им жи­вот.

БЛИЗНАЦИ

Днес дей­ствия­та на Близ­на­ци­те са пре­циз­ни, но по­ве­че­то от вас го правят ме­ха­нич­но, а мис­ле­не­то им е на­со­че­но към лич­ни проб­ле­ми. Ос­во­бо­де­те съз­на­ние­то си от всич­ко, кое­то не е пряко свър­за­но с де­ла­та ви, ид­еи­те, кои­то ви за­ни­ма­ват, ед­ва ли ще на­мерят прак­ти­чес­ка­та си реа­ли­за­ция.

РАК

Оне­зи от Рак, кои­то ста­ра­тел­но и нас­той­чи­во ра­ботят по проб­ле­ми­те си, ще бъ­дат до­вол­ни от пос­тиг­на­то­то до мо­мен­та. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра и с из­вес­тно пре­димс­тво за вас, кое­то има от­но­ше­ние към кон­так­ти­те с влия­тел­ни хо­ра и ви­со­кос­тоя­щи ад­ми­нис­тра­тив­ни слу­жи­те­ли от жен­ски пол.

ЛЪВ

Във  втор­ник трябва да раз­чи­та­те на лич­ни­те си спо­соб­нос­ти и чувс­тво­то ви за спра­вед­ли­вост, за да се ор­иен­ти­ра­те в об­стоя­телс­тва­та око­ло вас – не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за служ­ба­та, или за дру­го място. Дей­ства­йте це­ле­на­со­че­но по  въп­ро­си, кои­то ча­кат раз­ре­ше­ние­то си.

ДЕВА

То­зи ден не е мно­го тру­ден за Де­ви­те, ако са­ми не си пре­чи­те на де­ло­ва­та реа­ли­за­ция. В слу­чая преч­ки­те оз­на­ча­ват за вас не­доб­ра фи­зи­чес­ка кон­ди­ция, но ще на­ме­ри­те си­ли у се­бе си да пре­въз­мог­не­те умо­ра­та. Денят е до­бър за кон­так­ти, кои­то ще изи­грая­т по­ло­жи­тел­на роля за реа­ли­за­ция­та ви.

ВЕЗНИ

Най-гол­яма­та пол­за днес, коя­то Вез­ни­те ще имат от своя про­фе­сио­на­лен ден, е, че ще дей­стват ак­тив­но по въз­ло­же­ни­те им за­да­чи. То­зи на­чин на из­ява ще объ­рка про­тив­ни­ци­те ви, кои­то имат скри­то­то на­ме­ре­ние да ви нав­редят. Нап­ра­ве­те си пра­вил­ния из­вод за случващото се около вас.

СКОРПИОН

Мно­го от Скор­пио­ни­те прояв­яват днес из­вес­тна апа­тия към де­ло­ви­те си за­дъл­же­ния, мо­же би по­ра­ди пси­хи­чес­ка из­то­ще­ност. По та­зи при­чи­на мно­зи­на ще прие­мат не­ща­та та­ки­ва, как­ви­то ста­ват. Ако на­ме­ри­те си­ли, мо­же да се ак­ти­ви­зи­ра­те в кон­так­ти­те. Те са най-из­ра­зи­тел­ни при биз­нес­ме­ни­те.

СТРЕЛЕЦ

По­зи­ти­вен втор­ник за Стрел­ци­те. Мно­зи­на от вас мо­гат да из­явят ярко ка­чес­тва­та си в раз­лич­ни нап­рав­ле­ния на про­фе­сио­нал­ния жи­вот, къ­де­то ще ос­тав­яте след се­бе си доб­ро впе­чат­ле­ние. Не лип­сват и лю­бов­ни емо­ции, но не уре­ждай­те кон­так­ти­те си в пос­лед­ния мо­мент. Претърпели сте някаква парична загуба и днес няма да успеете да извършите плащане по текущо задължение.

КОЗИРОГ

Ак­тив­нос­тта на Ко­зи­ро­зи­те не е мал­ка във втор­ник, но та­зи бър­зи­на, с коя­то дей­ства­те, пре­чи на мно­зи­на да за­бе­ле­жат някои важ­ни под­роб­нос­ти. При то­ва по­ло­же­ние се по­лу­ча­ва об­ста­нов­ка за по-стро­го от­но­ше­ние към ко­ле­ги­те. По­зи­тив­но раз­ви­тие на фи­нан­со­ви­те ан­га­жи­мен­ти, ще получите по банковата си сметка дългоочакваните постъпления.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на от Во­до­леи­те ще дей­стват ак­тив­но днес, до­ри дръз­ко по за­да­чи­те на деня, но по­ве­де­ние­то им не из­ключ­ва и аг­ре­сив­ност. Всич­ки дей­ствия, свър­за­ни с лю­бов­но­то парт­ньорс­тво, ще бъ­дат по­зи­тив­ни. Дей­ствай­те упо­ри­то в сфе­ра­та на биз­не­са, оча­кват ви го­ле­ми пос­ти­же­ния. Приемете факта, че няма да се справите без чужда помощ и действате.

РИБИ

Ри­би­те за­поч­ват втор­ник умо­ре­но. То ще се от­ра­зи неб­ла­гоп­рия­тно вър­ху нер­ви­те ви и мно­зи­на ще бъ­дат без при­чи­на спри­ха­ви. Вни­ма­вай­те в се­мей­ни­те от­но­ше­ния. Необ­мис­ле­ни­те ду­ми и реак­ции от ва­ша стра­на мо­гат да до­ве­дат до нео­чак­ва­ни и неп­рия­тни про­ме­ни. Бъ­де­те се­бе си и ще постигнете целите си. С труд и упоритост ще жънете успех след успех в професионалното поприще.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *