ХОРОСКОП ЗА 20 НОЕМВРИ

ОВЕН

В сряда Ов­ни­те не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те. Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен на съ­би­тия, бъ­де­те то­ле­ран­тни и дип­ло­ма­тич­ни. За осъ­щест­вява­не­то на фи­нан­со­ви­те си пла­но­ве за деня е необ­хо­ди­мо да сте мно­го вни­ма­тел­ни и уме­ре­ни в изи­сква­ния­та си при биз­нес­кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес да­ми­те Тел­ци ще се чувс­тват по­бе­ди­тел­ки в мно­го от­но­ше­ния – лю­бов, биз­нес, фи­нан­си и служ­ба. По­ве­че­то от вас свър­зват проб­ле­ми­те си за деня със служ­ба­та, но денят пре­дос­тавя ис­тин­ско ус­по­кое­ние и удо­влет­во­ре­ние от слу­жеб­ния раз­вой. Ще спе­че­ли­те де­ло.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е дос­та бла­гос­клон­на към Близ­на­ци­те. Ще си из­ясни­те проб­ле­ми, свър­за­ни с ваш съд­руж­ник, и та­ка ще об­ла­гоп­рият­ства­те биз­не­са си. Ако раз­чи­та­те на под­кре­па­та на мъж с въз­мож­нос­ти, няма да се по­лу­чи, сре­ща­та мо­же да не се осъ­щес­тви. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та.

РАК

В сряда Ра­ци­те се чувс­тват най-доб­ре у до­ма и ще пос­ветят деня си на до­маш­на ра­бо­та. Има­те за до­вър­шва­не още не­що, и то се явява ка­то план но­мер ед­но за деня. Ос­тра­та нуж­да от фи­нан­си при някои ви ка­ра да сте зат­во­ре­ни и не­кон­так­тни. Има­те прия­те­ли, на кои­то мо­же­те да раз­чи­та­те.

ЛЪВ

По­ве­де­ние­то на Лъ­во­ве­те в сряда мо­же да бъ­де при­чи­на за не­га­тив­но раз­ви­тие на деня. В биз­не­са тър­пи­те про­ме­ни, но то­ва по ни­ка­къв на­чин няма да на­ру­ши фи­нан­со­вия ви ста­тут и ав­то­ри­те­та, с кой­то се пол­зва­те в об­щес­тво­то. Кон­так­ти­те ви носят пол­за и удо­влет­во­ре­ние.

ДЕВА

Ус­пеш­на сряда за Де­ви­те, през кой­то ден око­нча­тел­но ще се раз­ре­ши проб­лем, свър­зан с фи­нан­си­те ви и про­фе­сио­нал­ния ста­би­ли­тет. Нас­тъп­ват бла­гоп­рия­тни про­ме­ни, кои­то ви да­ват мно­го си­ли и мо­би­ли­за­ция за из­пъл­не­ние на де­ла­та. Са­мо­чувс­твие­то ви се по­добр­ява.

ВЕЗНИ

За­си­ле­на­та ин­туи­ция на Вез­ни­те ще бъ­де в пол­за не са­мо за тях, но и за око­лни­те. Мъж на слу­жеб­но­то ви място ще бъ­де при­чи­на за пром­яна на про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява. Ако съу­мее­те без нап­ре­же­ние и раз­драз­не­ние да прие­ме­те но­ва­та фор­ма на из­ява, ще се рад­ва­те на удо­влет­во­ре­ние.

СКОРПИОН

При Скор­пио­ни­те сряда е ден на про­ме­ни и те ще бъ­дат по­ло­жи­тел­ни. При някои има ве­роя­тност от нео­чак­ва­но и не­доб­ро раз­ви­тие на про­фе­сио­нал­но­то поп­ри­ще. Денят пред­ла­га ста­би­лен ма­те­риа­лен ста­тут за до­ма ви и бла­гоп­рият­ства фи­нан­си­те. Ус­пех в биз­не­са и кон­так­ти­те.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го до­бър ден за Стрел­ци­те. Из­клю­чи­тел­но прия­тни но­ви­ни, кои­то об­ла­го­де­телс­тват фи­нан­со­во­то ви раз­ви­тие и доп­ри­насят за доб­ри­те про­ме­ни в до­ма. Сряда е ха­рак­тер­на с бла­гоп­рия­тни­те раз­ви­тия на съ­деб­ни де­ла. В про­фе­сио­на­лен ас­пект ще ус­пее­те да свър­ши­те пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти. Онези, които не са на работа, ще имат време да довършат личните си дела.

КОЗИРОГ

В доб­ро здра­ве и си­лен дух, днес сте с на­ме­ре­ние да до­вър­ши­те док­рай пла­ни­ра­ни­те за­да­чи за деня. Дей­стви­тел­но сряда пред­раз­по­ла­га за по­доб­но раз­ви­тие на де­ла­та ви и не трябва да от­ла­га­те. Ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те си в биз­не­са. Оча­ква ви разд­яла с бли­зък чо­век. Неочаквано за вас ще ви бъде върнат заем, даден на близък човек, който е в недобро финансово положение.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са в мно­го доб­ра фор­ма днес, но денят няма да бъ­де мно­го до­бър за вас. В об­щес­тве­ни­те де­ла ще има­те сил­ни спън­ки и труд­нос­ти. Нас­тъп­ват про­ме­ни за па­рич­ни­те ви проб­ле­ми и те са по­зи­тив­ни, ка­то се осланяте на собс­тве­ни­те си уси­лия в та­зи на­со­ка. Къс­ме­тът е с вас, така че разчитайте на интуицията си, която никога не ви е подвеждала.

РИБИ

В сряда про­ме­ни­те няма да от­ми­нат Ри­би­те. То­ва ка­то че ли най-ве­че зас­яга мъ­же­те. Ре­ше­ни и го­то­ви сте да осъ­щес­тви­те необ­хо­ди­ми­те пла­но­ве за днес и как­во ще ви кос­тва, не ви ин­те­ре­су­ва. Дос­та без­ком­про­мис­ни, вие сте ре­ши­ли, че най-сет­не не­ща­та ви трябва да пот­ръг­нат, но не бива да действате грубо и безцеремонно само и само да постигнете своето.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *