Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви впе­чат­ле­ние вът­реш­на­та хар­мо­ния и точ­на­та ин­туи­ция, коя­то ви по­ма­га да проя­ви­те необ­хо­ди­ма­та гъв­ка­вост и да мо­де­ли­ра­те съ­би­тия­та спо­ред стре­ме­жи­те си. Проя­ве­те гъв­ка­вост, за да измените съ­би­тия­та.

ТЕЛЕЦ

 Тел­ци­те мо­гат да оча­кват важ­на пром­яна в чет­вър­тък, свър­за­на с лич­на­та им ста­би­ли­за­ция. За мно­зи­на от вас днес е от осо­бе­на важ­ност сре­ща с прия­тел или бли­зък чо­век, коя­то ще ви свър­же във взаим­на дей­ност, кой­то ан­га­жи­мент ще ви до­не­се доб­ра пе­чал­ба и много радост.

 БЛИЗНАЦИ

Мно­го от вас за­поч­ват деня с неизя­сне­на прог­ра­ма и из­вес­тен скеп­ти­ци­зъм, по­ро­ден от ло­шо­то нас­трое­ние, кое­то ви вла­дее в чет­вър­тък. Денят оба­че ще се ока­же раз­ли­чен от пред­ва­ри­тел­на­та ви наг­ла­са и ще ос­та­не­те прия­тно из­не­на­да­ни. Някои ще по­лу­чат съоб­ще­ние от бли­зък чо­век.

 РАК

Ра­ци­те днес ще имат най-доб­ра реа­ли­за­ция на ра­бот­но­то си място, къ­де­то мо­гат да се появят но­ви въз­мож­нос­ти за па­рич­ни при­до­бив­ки. На­чи­на­ние­то да осъ­щес­тви­те съ­вмес­тна дей­ност с прия­тел ще има час­ти­чен ус­пех и не от­го­варя на пър­во­на­чал­ни­те ви оча­ква­ния.

ЛЪВ

 Чет­вър­тък е с по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие за вас и пре­дос­тавя до­бър шанс за де­ло­ва реа­ли­за­ция. Ум­ее­те да пре­цен­ява­те точ­но си­туа­ция­та и да след­ва­те гъв­ка­во ес­тес­тве­ния ход на съ­би­тия­та. Всъщ­ност то­ва е клю­чът на ва­шия ус­пех днес. Въз­мож­но е съв­сем нео­чак­ва­но да по­лу­чи­те по­мощ.

 ДЕВА

Днес у вас над­дел­ява скеп­ти­циз­мът и сте из­пъл­не­ни с не­до­ве­рие към всич­ко око­ло вас. Яр­ко из­ра­зе­но е и не­же­ла­ние­то за ра­бо­та, кое­то го­во­ри за преу­мо­ра. Не се заб­луж­да­вай­те, че за пос­ти­га­не­то на из­вес­тни же­ла­ния ще ви по­мог­не хит­рос­тта. Бъ­де­те то­ле­ран­тни и не под­цен­явай­те ра­бо­та­та си.

 ВЕЗНИ

В чет­вър­тък съ­щес­тву­ват някои неизя­сне­ни фак­то­ри, кои­то са про­ти­во­ре­чи­ви. Ка­то ре­зул­та­тен из­раз се явява сил­ният стре­меж за не­за­ви­си­мост, но ед­нов­ре­мен­но с ек­сцен­трич­ност, как­то и без­пор­ядък, вследс­твие на не­же­ла­ние­то ви за ак­тив­ност и емо­цио­нал­на пре­въз­бу­да.

 СКОРПИОН

В чет­вър­тък ус­ло­вия­та са стес­не­ни за вас и не би­ва да пред­прие­ме­те необ­мис­ле­ни стъп­ки или рис­ко­ва­ни дей­ствия. То­ва е осо­бе­но ва­лид­но за служ­ба­та ви, къ­де­то мо­же да въз­ник­не неп­рия­тна си­туа­ция за вас. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с про­во­ка­ции, кои­то трябва да от­ми­не­те без вни­ма­ние.

 СТРЕЛЕЦ

Мно­зи­на от Стрел­ци­те днес са обе­зпо­кое­ни по по­вод про­ти­во­ре­чи­ви­те ин­фор­ма­ции, свър­за­ни с про­ме­ни в служ­ба­та. То­зи факт ви пра­ви бди­тел­ни, но все още не знае­те как да реа­ги­ра­те при еве­нтуал­на неб­ла­гоп­рия­тна си­туа­ция за вас. В де­ла­та си не трябва да рис­ку­ва­те. Въобще днес не рискувайте в нито едно начинание, късметът не е на ваша страна.

КОЗИРОГ

 Денят е ус­пе­шен за Ко­зи­ро­зи­те и пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция в мно­го нап­рав­ле­ния. Мно­зи­на са се зае­ли с из­пъл­не­ние­то на труд­на за­да­ча или днес ще се зах­ва­нат с нея, но то­ва не на­мал­ява шан­со­ве­те за ус­пех. Се­га раз­чи­тай­те из­клю­чи­тел­но на собс­тве­ни­те си уме­ния. Знайте, че вие можете да се справите сами, в противен случай ще трябва да делите придобивките.

ВОДОЛЕЙ

 Мал­ко умо­ре­ни са Во­до­леи­те и ще се опи­тат да съх­ранят си­ли­те си, за да из­дър­жат без­проб­лем­но до вре­ме­то за от­дих. Няма да ус­пее­те с то­ва си на­ме­ре­ние, за­що­то ще се ока­же, че няма друг, кой­то да свър­ши ра­бо­та­та. Ще ви то­ни­зи­ра и ак­ти­ви­зи­ра ед­но ра­дос­тно из­вес­тие, което се отнася до ваши приятели, които неотдавна са ви споделили свое желание.

 РИБИ

При вас е по­ви­ше­на нер­вна­та въз­бу­ди­мост, по­ра­ди кое­то из­глеж­да­те ак­тив­ни в дей­ствия­та си, но сте по-ско­ро прип­ре­ни. При мно­зи­на от вас емо­цио­нал­на­та ви при­ро­да е под впе­чат­ле­ние на фи­нан­со­ви или дру­ги при­до­бив­ки. Не под­цен­явай­те изи­сква­ния­та за пос­ти­га­не на ус­пех. Ще имате напредък при срещи и разговори и възможностите ви са големи в тази посока.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *