ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс след нап­рег­на­та­та сед­ми­ца. Лич­ни проб­ле­ми са ви по­тис­ка­ли, ще ги раз­ре­ши­те с ком­про­ми­си и раз­би­ра­не. Не вмен­явай­те ви­на на близ­ки­те си за ва­ши неу­да­чи. Някои биз­нес­ме­ни ще склю­чат дъл­гот­рай­ни сдел­ки с гол­яма фи­нан­со­ва “ин­жек­ция”.

ТЕЛЕЦ

За вас съ­бо­та не е тол­ко­ва ло­ша, ус­пе­шен ден за справ­яне с про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. Ще ус­пее­те да из­бег­не­те неу­доб­ни­те си­туа­ции, ако не гу­би­те своя­та бди­тел­ност. Емо­цио­нал­но­то нап­ре­же­ние ще бъ­де мно­го гол­ямо, а въз­мож­нос­ти за “ра­зпус­ка­не” не се пред­виж­дат. То­ва ще до­ве­де до вло­ша­ва­не на са­мо­чувс­твие­то.

БЛИЗНАЦИ

Днес страш­но ще ви се ис­ка да ви ос­тавят на ми­ра ко­ле­ги, кои­то ви за­ни­ма­ват с лич­ни въп­ро­си. Ос­та­не­те си у до­ма и се от­дай­те на хо­би­то си, гле­дай­те лю­би­ми фил­ми или кни­ги. По­лез­но е за раз­ви­тие­то на собс­тве­на­та лич­ност. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, да сдър­жат нер­ви­те си, въз­мож­ни са кон­флик­ти и неп­рия­тнос­ти.

РАК

Днес ще си да­де­те смет­ка, че кол­ко­то и слож­но да се под­реж­дат ва­ши­те от­но­ше­ния с лю­би­мия ви чо­век, без не­го не мо­же­те. По­ло­же­те уси­лия, за да поп­ра­ви­те от­но­ше­ния­та си с не­го, как­то и да из­гла­ди­те всич­ки въз­ник­на­ли не­до­ра­зу­ме­ния. Пре­нап­рег­на­ти сте в служ­ба­та, има ве­роя­тност от нер­вен срив. Ще се спра­ви­те с труд­нос­ти­те.

ЛЪВ

Днес трябва да сте мно­го вни­ма­тел­ни и пред­вид­ли­ви, за да от­гат­не­те всич­ки же­ла­ния, кап­ри­зи и нас­трое­ния на лю­би­мия чо­век. На­ли­це е проб­лем, кой­то трябва да раз­ре­ши­те заед­но и да про­дъл­жи­те нап­ред. Не­за­ви­си­мо от всич­ки труд­нос­ти ще ус­пее­те да за­па­зи­те топ­ли­те от­но­ше­ния с близ­ки­те си. Бъ­де­те оп­ти­мис­ти за про­ме­ни­те в служ­ба­та.

ДЕВА

Не че­те­те “ко­нско” на хо­ра, кои­то са ви би­ли пре­да­ни и без­ро­пот­но са из­пълн­ява­ли всяко ва­ше же­ла­ние. Съ­щес­тву­ват гло­бал­ни въп­ро­си, на кои­то трябва да на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние, за­що­то за­ра­ди тях мо­же да се ска­ра­те със съд­руж­ни­ци­те си. Не ома­ло­ва­жа­вай­те глед­ни­те точ­ки на дру­ги­те хо­ра, те имат своя по­зи­ция и я за­щи­та­ват. Ува­жа­вай­те ги.

ВЕЗНИ

Ако бих­те мог­ли да знае­те, че днес не­ща­та ще се объ­рнат за вас по та­къв на­чин, бих­те зае­ли съв­сем дру­га по­зи­ция. Са­мо че нап­ра­ве­но­то не мо­же да се вър­не и за­то­ва ще се на­ло­жи да се на­го­ди­те спо­ред об­стоя­телс­тва­та. Няма да бъ­де та­ка слож­но, как­то ви се е стру­ва­ло пре­ди. Някои ще имат хар­чо­ве, кои­то са за дъл­гос­роч­на упо­тре­ба.

СКОРПИОН

На Скор­пио­ни­те, кои­то са зае­ти с ре­ша­ва­не­то на важ­ни прак­ти­чес­ки за­да­чи и прео­дол­ява­не на би­то­ви труд­нос­ти, денят ще е неус­пе­шен. Пре­то­вар­ва­не­то се от­раз­ява не са­мо на фи­зи­чес­ко­то, но и на емо­цио­нал­но­то със­тоя­ние и ка­ра Скор­пио­ни­те ос­тро да реа­ги­рат на съв­сем дреб­ни и не­съ­щес­тве­ни не­ща. Не  пое­май­те по­ве­че ан­га­жи­мен­ти, от­кол­ко­то мо­же­те да из­пъл­ни­те. Обе­ктив­но пре­цен­явай­те проб­ле­ми­те.

СТРЕЛЕЦ

Днес нап­ра­ве­те прео­цен­ка на свои­те от­но­ше­ния с близ­ки­те си хо­ра. Пре­ка­ле­но дъл­го вре­ме сте раз­пил­ява­ли вре­ме­то си за дре­бо­лии, дай­те си смет­ка как­во сте за­гу­би­ли от не­раз­би­ра­не­то с ко­ле­ги. Не се стра­ху­вай­те да си пос­тав­яте ви­со­ки стан­дар­ти и изи­сква­ния, как­то и спаз­ва­не­то на сро­ко­ве за ре­ша­ва­не на те­ку­щи въп­ро­си. Не да­вай­те па­ри на­заем днес, ще ви за­бавят с из­дъл­жа­ва­не­то им. До­бър ден за под­пис­ва­не на до­го­во­ри. Ще има­те из­вес­тни спън­ки в до­го­вор­ки­те, но фи­на­лът е пе­че­ливш за вас.

КОЗИРОГ

В съ­бо­та на­ме­ре­те ми­нут­ка за от­кро­вен раз­го­вор със своя лю­бим чо­век. То­зи раз­го­вор ще е по-ре­зул­та­тен от раз­лич­ни­те на­ме­ци, зап­ла­хи или опи­ти да до­ка­же­те не­що с дей­ствия или от­стъп­ки. Са­ми ще се убе­ди­те във въз­мож­нос­ти­те си да убе­жда­ва­те, сти­га са­мо да опи­та­те. През днеш­ния ден не пра­ве­те им­пул­сив­ни по­куп­ки, меж­ду по­лез­ни­те та­ки­ва ще има и на­пъл­но из­лиш­ни.

ВОДОЛЕЙ

През це­лия ден не са из­клю­че­ни неп­ра­во­мер­ни дей­ствия, кои­то ще зат­руднят кон­так­ти­те ви. Ще ви бъ­де труд­но да удъ­ржа­те по­ло­же­ние­то в служ­ба­та, къ­де­то са въз­мож­ни кон­флик­ти по­ра­ди раз­ли­чия в мне­ние­то. Ще нау­чи­те за кле­ве­та по ваш ад­рес. Пре­ко­мер­на­та ви емо­цио­нал­нос­т мо­же да ви до­ве­де до деп­ре­сия да­же при нез­на­чи­тел­ни за­гу­би и греш­ки. Денят но­си лич­ни и лю­бов­ни ус­пе­хи. Ще ви от­правят пред­ло­же­ние за съв­мес­тна дей­ност, не се от­каз­вай­те, пре­ди да се за­поз­нае­те в де­тай­ли с нея.

РИБИ

Ри­би­те са го­то­ви да на­ре­кат не­ща­та с ис­тин­ски­те им име­на, но то­ва няма да се ха­ре­са на всич­ки. Някои ще се сблъс­кат със си­туа­ция, коя­то ще ги пос­та­ви да из­би­рат – или ра­зу­ма и чувс­тва­та, или сър­це­то. Трез­ва­та пре­цен­ка ще ви пред­па­зи от греш­ки. По­ка­же­те своя­та то­ле­ран­тност при раз­ре­ша­ва­не­то на спор, в кой­то сте стра­на. Ва­ше­то ве­ли­ко­ду­шие е пос­ло­вич­но. Кон­так­ти­те ще изи­грая­т важ­на роля при вас, ще нас­тъ­пи пром­яна в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *