ХОРОСКОП ЗА 20 ЮНИ

ОВЕН

За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния и ло­ши пред­чувс­твия. Мно­го ве­роя­тно е някои да имат нуж­да от юри­ди­чес­ка кон­сул­та­ция, а те­зи, кои­то водят съ­деб­но де­ло, ще го спе­челят. По­ле­зен ден от глед­на точ­ка на сре­щи и кон­так­ти. Има­те влия­тел­ни про­тек­ции и ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те си.

ТЕЛЕЦ

Ос­во­бо­де­те се от тай­ни­те при­тес­не­ния и за вас пред­стои ху­бав ден. От­кри­ва­те най-вер­ния на­чин за справ­яне с важ­ни­те проб­ле­ми. Ос­вен то­ва има­те хо­да­тай­ство­то на со­лид­ни хо­ра, а не е за пре­неб­рег­ва­не и съ­ве­тът, кой­то ще по­лу­чи­те от ком­пе­тен­тно ли­це. Чет­вър­тък е фи­нан­сов ден и де­ло­во пъ­ту­ва­не ще ви до­не­се пе­чал­би. Не бъ­де­те мни­тел­ни!

БЛИЗНАЦИ

На ху­бав чет­вър­тък ще се рад­ват Близ­на­ци­те. Справ­яте се бе­зуп­реч­но с проб­ле­ми­те, а то­ва сти­му­ли­ра но­ви по­бед­ни хо­до­ве. Наб­лю­да­ва се об­лек­че­ние от­нос­но някак­ва лич­на за­тор­мо­зе­ност, кое­то да­ва нов при­лив на ене­ргия. Пред­стои ви мно­го ра­бо­та днес, но и усъ­рдие­то ви е за­бе­ле­жи­тел­но. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние за до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

РАК

Чет­вър­тък е мно­го ва­жен ден за Ра­ци­те. Пре­дос­тавят ви се бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти, но има ве­роя­тност да не се въз­пол­зва­те и да из­пус­не­те шан­са си. Не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни, а дей­ствай­те нав­ре­ме. Та­ка ус­пеш­но ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов и жи­ли­щен проб­лем. Мно­зи­на от Рак ще по­лу­чат съоб­ще­ние, кое­то не е от осо­бе­на важ­ност.

ЛЪВ

Денят ще до­не­се ус­пех на Лъ­во­ве­те в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и при сре­щи с влия­тел­ни хо­ра. Си­гур­но е, че ако има­те та­ки­ва, проб­ле­ми­те ви ще бъ­дат раз­ре­ше­ни. Ак­ти­ви­зи­рай­те всич­ки­те си уси­лия във връз­ка с нед­ви­жи­ми имо­ти и по въп­ро­си, ка­сае­щи жи­ли­ще­то ви. Някои от вас ще по­лу­чат бла­гоп­рия­тни офе­рти за де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти.

ДЕВА

Мно­го Де­ви са дос­та дей­стве­ни по въп­ро­си, ка­сае­щи па­ри. Денят е дос­та бла­гоп­рия­тен за пе­чал­би, а и вие има­те шанс да ги пос­тиг­не­те. Чет­вър­тък е прек­ра­сен в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Най-доб­ра­та реа­ли­за­ция ще пос­тиг­нат оне­зи, чия­то ра­бо­та е свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Биз­нес­ме­ни­те да из­бягват пла­ни­ра­не на бъ­де­ща­та си дей­ност.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място, за­що­то без ви­ди­ми при­чи­ни е въз­мож­но да по­лу­чат на­зи­да­те­лен урок от ше­фо­ве­те си по­ра­ди фак­та, че той е нер­ви­ран и тър­си с няко­го да се ска­ра. Гол­яма част от вас са мо­би­ли­зи­ра­ни за дей­ствия и ще пос­тиг­нат па­рич­ни при­до­бив­ки. За­си­ле­те кон­так­ти­те си.

СКОРПИОН

В чет­вър­тък Скор­пио­ни­те няма да имат неп­рия­тнос­ти, ако са дос­та­тъч­но из­пъл­ни­тел­ни и из­бягват про­тиво­ре­чия­та на ра­бот­но­то си място. Някои от вас са си спе­че­ли­ли зло­же­ла­телс­тво от ко­ле­ги, кои­то из­чак­ват мо­мен­та, в кой­то ще бъ­де­те уя­зви­ми, за да из­пълнят на­ме­ре­ния­та си. Ста­ва ду­ма за кле­ве­та пред ше­фа. Не се въз­горд­явай­те!

СТРЕЛЕЦ

Про­фе­сио­нал­ният жи­вот на Стрел­ци­те се дви­жи твър­де доб­ре и все още не е пос­тиг­нат мак­си­му­мът. От днес нав­ли­за­те в пе­риод на фи­нан­со­ва ста­би­ли­за­ция. За­дъл­жи­тел­но ус­ло­вие е да бъ­де­те ак­тив­ни на ра­бот­но­то си място. На ус­пеш­но за­вър­ше­на ра­бо­та мо­гат да се над­яват де­ло­во пъ­ту­ва­щи­те. Ще се за­рад­ва­те на прия­тел от чуж­би­на, който ще ви донесе хубава новина.

КОЗИРОГ

Гол­яма част от Ко­зи­рог ще ос­та­нат не­до­вол­ни от въз­мож­нос­ти­те, кои­то чет­вър­тък им пред­ла­га. Ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви де­ла, кои­то ще се про­валят. Въз­мож­но е всич­ко да из­вър­ши­те и нак­рая дреб­на под­роб­ност да уни­що­жи тру­да и на­деж­ди­те ви. Оне­зи, кои­то са ре­ши­ли да дей­стват по не­лоя­лен на­чин, е най-доб­ре да се от­ка­жат.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те чет­вър­тък е дос­та до­бър ден, не­за­ви­си­мо с как­во въз­на­мер­яват да се реа­ли­зи­рат. Пър­во­то и най-важ­но ус­ло­вие за та­зи кон­ста­та­ция е го­ле­мият къс­мет, с кой­то се ха­рак­те­ри­зи­ра денят за вас. То­ва е вре­ме­то, в кое­то мо­же­те да из­вър­ши­те важ­ни де­ла и е ху­ба­во да се ан­га­жи­ра­те из­цяло с лич­ни­те си ра­бо­ти. Объ­рне­те вни­ма­ние на се­мей­ство­то си.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би­те са ан­га­жи­ра­ни с пла­ни­ра­не и в тър­се­не на най-доб­рия ва­риант за реа­ли­за­ция на на­ме­ре­ния­та си, свър­за­ни с близ­ко­то бъ­де­ще. В мо­мен­та то­ва е твър­де рис­ко­ва­но – да не ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни, ако не­ща­та се про­менят. Трябва да из­ча­ка­те мал­ко, за­що­то ви пред­стои но­во пред­ло­же­ние. Не мис­ле­те за ин­тим­ни кон­так­ти се­га.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *