ХОРОСКОП ЗА 20 ЯНУАРИ

ОВЕН

Днес нас­трое­ние­то на някои от Овен е мрач­но. Има­те пра­во да се гне­ви­те, тъй ка­то сте би­ли под­ве­де­ни и сте взе­ли от­но­ше­ние по въп­рос, кой­то не е от ва­ша­та ком­пе­тен­ция. От­стоя­вай­те прав­ата си пред ше­фо­ве­те са­мо ко­га­то сте убе­де­ни в пра­во­та­та си. Ще нап­ра­ви­те ус­лу­га на чо­век, с ко­го­то пос­тоя­нно се виж­да­те. Бла­го­дар­нос­тта му към вас ще е ис­кре­на.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та ще ви бъ­де неп­рия­тно да раз­го­вар­яте за се­мей­ния жи­вот с лю­би­мия чо­век, но той неп­ре­къс­на­то ще пов­ди­га темата. Еди­нстве­ния­т из­ход от си­туа­ция­та е да го по­мо­ли­те да не об­съж­да­те те­ми, кои­то са бо­лез­не­ни за вас. Не сте в със­тоя­ние да ре­ши­те до­маш­ни­те си проб­ле­ми се­га, мис­ли­те ви са зае­ти с ан­га­жи­мен­ти, кои­то сте пое­ли в служ­ба­та. Ще се спра­ви­те с всич­ко.

БЛИЗНАЦИ

Оче­вид­но е, че ва­ша­та по­ло­вин­ка се преу­мор­ява в ра­бо­та­та си, кое­то по­раж­да и тъ­га­та й. Въз­мож­но е да има и някак­ви неп­рия­тнос­ти, кои­то е доб­ре да спо­де­ли с вас. Бъ­де­те так­тич­ни и раз­бе­ре­те в де­тай­ли проб­ле­ма. Не на­па­дай­те и уко­рявай­те без­при­чин­но. Ни­що няма да пос­тиг­не­те, а са въз­мож­ни кон­флик­ти и раз­ног­ла­сия, кои­то ще на­же­жат об­ста­нов­ка­та в до­ма ви.

РАК

През то­зи ден ви оча­ква ра­дос­тна сре­ща с прия­тел, ко­го­то не сте виж­да­ли от­дав­на. Ще ви по­тър­си па­ри назаем, кои­то ще му по­мог­нат да се из­пра­ви на кра­ка­та си. Не му от­каз­вай­те по­мощ­та си, от ре­ше­ние­то за­ви­си бъ­де­що­то ви прия­телс­тво. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние и се ус­мих­не­те на чо­ве­ка, кой­то ви е под­раз­нил с някак­ви свои ду­ми.

ЛЪВ

Съ­бо­та някои от Лъ­во­ве­те ще пре­ка­рат да­ле­че от до­ма си. Зае­ме­те се се­риоз­но с не­до­вър­ше­на ра­бо­та, коя­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли да фи­на­ли­зи­ра­те. Някои от зна­ка ще при­със­тват на бла­гот­во­ри­тел­на ве­черя, къ­де­то ще се за­поз­наят с но­ви хо­ра. Не­за­ви­си­мо от как­ва си­туа­ция се опи­тва­те да се скрие­те днес, те­зи, кои­то ви поз­на­ват и оби­чат, ще ви раз­бе­рат.

ДЕВА

Съ­бот­ния ден ще от­де­ли­те за из­яснява­не на от­но­ше­ния­та с ва­шия лю­бим чо­век. През деня ще въз­ник­не си­туа­ция, коя­то ще изи­ска­ва от вас ком­про­мис и спо­соб­ност да пре­раз­гле­да­те свои­те прио­ри­те­ти в име­то и за бла­го­то на ва­ша­та двой­ка. Ако нап­ра­ви­те то­ва, кое­то трябва да се нап­ра­ви, ще по­чувс­тва­те, че от­но­ше­ния­та ви се про­менят към по- доб­ро и ста­ват по-здра­ви.

ВЕЗНИ

На Вез­ни­те в съ­бо­та ще се на­ло­жи да за­пазят някак­ва тай­на, спо­де­ле­на от чо­век, кой­то ви се е до­ве­рил и оча­ква дис­крет­ност от ваша стра­на. Нас­трое­ни сте за об­щу­ва­не и ще бъ­де доб­ре, ако си по­ка­ни­те гос­ти или са­ми­те вие оти­де­те. Взе­ме­те ре­ше­ние по въп­рос, кой­то ви е пос­та­вен от вис­шес­тоящ в служ­ба­та. След ка­то нап­ра­ви­те своя из­бор, не се съмн­явай­те в пра­во­та­та си.

СКОРПИОН

Неп­рия­тно от­кри­тие ще бе­ле­жи съ­бо­та­та за вас, но то да не ви пла­ши. Не се оче­рта­ват ни­как­ви труд­нос­ти, с кои­то не бих­те мог­ли да се спра­ви­те. Нуж­дае­щи се от под­кре­па и за­щи­та ко­ле­ги ще по­търсят от вас съ­вет. Пре­ди да взе­ме­те някак­во ре­ше­ние за се­мей­ство­то си, пре­мис­ле­те доб­ре съз­да­ла­та се кон­флик­тна си­туа­ция по­ра­ди раз­ми­на­ва­не във въз­гле­ди­те.

СТРЕЛЕЦ

Ка­то цяло то­зи ден е бла­гоп­рия­тен, но ве­чер­та ще усе­ти­те не­до­волс­тво от се­бе си и от об­кръ­жа­ва­щи­те. Не трябва да предя­вява­те към хо­ра­та за­ви­ше­ни изи­сква­ния: все­ки има сил­ни и сла­би стра­ни. Не прояв­явай­те ег­ои­зъм и не се зат­варяй­те в се­бе си – та­ко­ва по­ве­де­ние ще на­ка­ра ва­ши­те близ­ки да стра­дат. Об­щу­ва­не­то с лю­би­мия чо­век ще ви дос­та­ви по­ве­че ра­дост.

КОЗИРОГ

Денят е свър­зан с из­не­на­ди. Ве­роя­тно е неп­ла­ну­ва­но пос­ре­ща­не на гос­ти. Имай­те пред­вид, че не­ка­не­ни­те по­се­ти­те­ли ще ос­танат дъл­го вре­ме, та­ка че бъ­де­те го­то­ви да се при­ми­ри­те с някои неу­добс­тва. Дос­та по­во­ди за ра­дост ще имат Ко­зи­ро­зи­те, цен­ящи се­мей­ни­те връз­ки. Ще ги за­рад­ват но­ви­ни, от­нас­ящи се до ро­ди­те­ли­те и до по-въз­рас­тно­то по­ко­ле­ние.

ВОДОЛЕЙ

Лю­би­мият чо­век днес ще ви да­де съ­вет от­нос­но то­ва как­во и как да вър­ши­те. Да­же и мне­ние­то му да се ока­же пог­реш­но, все пак да се вслу­ша­те в не­го. За­мис­ле­те се как­во ку­ца във връз­ка­та ви и от­но­во пре­це­не­те не­ща­та, кои­то би­ха мог­ли да заз­дравят от­но­ше­ния­та ви. В ра­бо­та­та се при­дър­жай­те към по- ра­но нап­ра­ве­ния план и поз­во­ле­те на ко­ле­ги­те да ви по­мог­нат.

РИБИ

Ри­би­те в съ­бо­та са се зае­ли с про­ме­ни в ли­чен план, пре­ка­лен­то мно­го не­ща са се слу­чи­ли в пос­лед­ни­те дни, кои­то са пред­пос­тав­ка за кар­ди­нал­ни­те ре­ше­ния, кои­то взе­ма­те. Ще прео­до­лее­те труд­нос­ти­те, кои­то се оче­рта­ват, не без по­мощ­та на лю­би­мия чо­век. Мо­же да се на­ло­жи да про­ме­ни­те ста­ри­те наг­ла­си и мо­де­ли на по­ве­де­ние, кои­то са ос­та­на­ли неп­ро­ме­не­ни.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *