ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

ОВЕН

Фи­нан­со­вият проб­лем е ос­тър при Ов­ни­те и ще бъ­де пред­мет на раз­миш­ле­ния­та ви през деня. Мо­же би трябва да спо­де­ли­те при­тес­не­ния­та си с ко­ле­ги и прия­те­ли. Меж­ду тях ще се на­ме­ри чо­век, кой­то ще ви да­де це­нен съ­вет. Има сми­съл да прис­тъ­пи­те към из­пъл­не­ние­то му. С по-гол­яма нас­той­чи­вост трябва да прес­лед­ва­те це­ли­те си.

ТЕЛЕЦ

Мно­го от вас са гнев­ни днес за­ра­ди фак­ти, че са се ли­ши­ли от ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. При някои Тел­ци гне­вът се дъл­жи на из­ма­ма, чрез коя­то им е взе­та гол­яма су­ма. На­ме­ре­те на­чин да си вър­не­те те­зи па­ри, за­що­то чо­ве­кът, кой­то ги е по­лу­чил, ед­ва ли ще го сто­ри доб­ро­вол­но. Се­га по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие ще имат ва­ши­те кон­так­ти.

БЛИЗНАЦИ

Ко­га­то же­ла­ния­та и стре­ме­жи­те на някой се пок­рият с прак­ти­чес­ка­та реа­ли­за­ция, то­ва е ра­дост и удо­влет­во­ре­ние. За мно­го Близ­на­ци днес то­ва ще бъ­де дъл­гоо­ча­ва­ният факт. На всич­ки им пред­стои пром­яна и по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. За все­ки от вас осъ­щест­вява­не­то ще нас­тъ­пи по раз­лич­но вре­ме, но то е си­гур­но.

РАК

Се­га Ра­ци­те са си най-доб­рият съ­вет­ник от­нос­но пред­стоя­щи­те за­да­чи и проб­ле­ми, с кои­то ще ви срещ­не денят. Въп­ре­ки че още не мо­же­те да се пох­ва­ли­те с осо­бе­ни въз­мож­нос­ти или са­мо­чувс­твие, ос­но­ва­ва­що се на неп­ре­къс­нат нап­ре­дък, втор­ник сла­га на­ча­ло на но­во раз­ви­тие в об­щес­тве­ни­те от­но­ше­ния, в се­мей­ство­то и т.н.

ЛЪВ

Няма­те из­бор днес и час по-ско­ро трябва да при­вър­ши­те пое­ти­те за­дъл­же­ния. Ед­ва пос­ле мо­же­те да по­тър­си­те ре­ше­ние на проб­ле­ми, кои­то се от­насят към ра­бо­та­та ви, об­щес­тве­ни­те кон­так­ти и някои но­ви пла­но­ве за близ­ко бъ­де­ще. Се­га ще има­те проб­ле­ми в служ­ба­та, къ­де­то ще вле­зе­те в ос­тър кон­фликт. Па­зе­те се от пог­реш­ни хо­до­ве.

ДЕВА

След­вай­те из­бра­на­та от вас ли­ния и няма да сгре­ши­те в ни­що. Във ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот нас­тъп­ват про­ме­ни, от кои­то ще въз­ник­нат но­ви ус­ло­вия за по-на­та­тъш­но­то ви раз­ви­тие и кон­так­ти, раз­лич­ни от до­се­гаш­ни­те. Те ще съз­да­дат въз­мож­нос­ти за по-пъл­на­та ви из­ява, но са­мо ако не при­бър­зва­те, не се пов­лия­вай­те от чужд съ­вет.

ВЕЗНИ

Тру­ден ще бъ­де втор­ник за вас. По­ве­че­то Вез­ни няма да имат пред­ва­ри­тел­на прог­ра­ма за деня, а някои ще пре­ка­рат поч­ти цяло­то вре­ме в със­тоя­ние на по­ви­ше­на раз­драз­ни­тел­ност. Ще ви на­лег­не ску­ка­та, коя­то на мо­мен­ти ще ви за­ду­ша­ва. За някои денят ще бъ­де мно­го пол­зот­во­рен – ус­пеш­но ще взе­мат из­пит или ще сло­жат на­ча­ло на обу­че­ние.

СКОРПИОН

Втор­ник пре­ми­на­ва спо­кой­но при на­ма­ле­на ан­га­жи­ра­ност при вас. Въз­мож­ни са ос­три кон­флик­ти със съд­руж­ни­ци или парт­ньо­ри­те. В някои слу­чаи не е из­клю­че­но да се стиг­не до край­но вло­ша­ва­не на от­но­ше­ния­та и до­ри пре­къс­ва­не­то им. Де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти при по­ве­че­то от вас ще имат фи­нан­со­ва ос­но­ва, ще по­лу­чи­те па­ри.

СТРЕЛЕЦ

Реал­но раз­ви­тие имат ве­че по­рас­на­ли­те въз­мож­нос­ти на Стрел­ци­те. Втор­ник е от дни­те, в кои­то мо­же­те да се въз­пол­зва­те от своя шанс за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Мно­го ин­те­рес­но се раз­ви­ва ва­ша­та съд­ба се­га. За да осъ­щес­тви­те лич­ния си стре­меж, трябва пре­ди то­ва да сто­ри­те бла­го­дея­ние на няко­го.

КОЗИРОГ

По раз­лич­ни при­чи­ни Ко­зи­ро­зи­те са под влия­ние­то на из­вес­тно без­по­кой­ство днес. При мно­зи­на от вас то се свър­зва с ра­бо­та­та. Няма ни­как­ва при­чи­на да пра­ви­те точ­но та­зи връз­ка. Тре­во­га­та е по-ско­ро плод на стра­ни­чен от­ри­ца­те­лен ефект – без­съ­ние. В про­фе­сио­нал­на­та об­ласт ви пред­стоят про­ме­ни. До­бър втор­ник за кон­так­ти.

ВОДОЛЕЙ

Оби­кно­ве­но вие не ску­чае­те и ви­на­ги на­ми­ра­те не­що, кое­то да ан­га­жи­ра съз­на­ние­то ви. Но днес апа­тия­та ще зав­ла­дее мно­зи­на от Во­до­лей. Ще ви пре­чи и лип­са­та на ор­га­ни­зи­ра­ност, коя­то в мно­го слу­чаи е про­дик­ту­ва­на от зао­би­кал­яща­та сре­да. Не ви лип­сват по­ло­жи­тел­ни явле­ния, мо­же да по­лу­чи­те въз­наг­раж­де­ние или до­го­вор за оп­ре­де­ле­на по­ръч­ка.

РИБИ

Във втор­ник чувс­тво­то за от­го­вор­ност, чес­тнос­тта и доб­ро­на­ме­ре­нос­тта се из­раз­яват във ви­со­ка сте­пен от Ри­би­те. За­си­лен е ва­шият оп­ти­ми­зъм и с ле­ко­та ще раз­ре­ши­те днев­ни­те си за­да­чи. Но меж­ду вас се сре­щат и дру­га ка­те­го­рия хо­ра, за кои­то вре­ме­то ще бъ­де мно­го труд­но – с как­во­то се зае­мат, то няма да им вър­ви.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *