ХОРОСКОП ЗА 21 АПРИЛ

ОВЕН

Нео­чак­ва­но за вас, съ­бо­та ще бъ­де ус­пе­шен ден. Въз­мож­ни са из­вес­тия, кои­то на­ла­гат да дей­ства­те вни­ма­тел­но и до­ри мъд­ро. Ако ка­саят по­лу­ча­ва­не на нас­ледс­тво, е доб­ре да взе­ме­те съ­ве­та, кой­то ще ви пред­ло­жи мъж. Слу­жеб­ният ден се ха­рак­те­ри­зи­ра с пром­яна, коя­то ви при­тесн­ява. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви.

ТЕЛЕЦ

Съ­бо­та е ва­жен ден за Тел­ци­те, за­що­то се свър­зва с вне­зап­но въз­ник­на­ли ан­га­жи­мен­ти, кои­то не търпят от­ла­га­не. Обе­зпо­кое­ни сте и сте склон­ни към мрач­ни мис­ли. Във фи­нан­со­во от­но­ше­ние раз­чи­тай­те на под­кре­па­та на мъж. Денят е ус­пе­шен, но не спо­деляй­те с ни­ко­го от служ­ба­та и ов­лад­явай­те емо­ции­те си.

БЛИЗНАЦИ

Дос­та емо­цио­на­лна е съ­бо­та за Близ­на­ци­те и в по­ве­че­то слу­чаи емо­ции­те са прия­тни. Има­те па­рич­ни при­тес­не­ния и то­ва мо­же да е при­чи­на­та за апа­тич­но­то нас­трое­ние на някои от вас в служ­ба­та. Ще по­лу­чи­те доб­ри съоб­ще­ния за  близ­ки хо­ра. Ще има­те прия­тни срещи, но не да­вай­те из­раз на чувс­тва­та и усе­ща­ния­та си.

РАК

Дос­та сдър­жа­ни, с из­явен прак­ти­ци­зъм са Ра­ци­те днес. За по­ве­че­то от вас съ­бо­та е ху­бав ден. Ха­рак­тер­ни са доб­ри­те фи­нан­со­ви съоб­ще­ния и ра­дос­тни съ­би­тия в до­ма. Про­фе­сио­нал­но денят ще пре­ми­не доб­ре за те­зи, кои­то из­пълн­яват под­чи­не­на ра­бо­та. Въз­мож­но е от стра­на на ко­ле­ги да бъ­де­те ядо­са­ни.

ЛЪВ

При Лъ­во­ве­те съ­бо­та но­си лоши но­ви­ни. Има­те неп­рия­тнос­ти от про­фе­сио­нал­на глед­на точ­ка и ве­роя­тно ста­ва въп­рос за на­ра­не­но чес­то­лю­бие. При­дър­жай­те се към под­чи­не­ние и не от­да­вай­те гол­ямо зна­че­ние на оби­ди­те. В про­ти­вен слу­чай мо­же­те да “проиг­рае­те” шан­са си за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

ДЕВА

В съ­бо­та има пром­яна при Де­ви­те. Мо­же би е лич­нос­тна или прос­то си­туа­ция­та око­ло тях е про­ме­не­на. Ве­роя­тно е бла­гоп­рия­тна, тъй ка­то на­ли­це са но­ви сти­му­ли и на­деж­ди. При мно­зи­на има доб­ро под­реж­да­не на об­стоя­телс­тва­та око­ло фи­нан­си­те и то­ва ви да­ва при­лив на ене­ргия. Сил­на е про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява.

ВЕЗНИ

В съ­бо­та Вез­ни­те ще се чувс­тват щас­тли­ви. По­ви­ше­на е ва­ша­та емо­цио­нал­нос­т и чувс­тво­то на за­вое­ва­те­ли в лю­бов­та. В де­ло­ви ас­пект има­те по­мощ­та на влия­те­лен мъж, а тър­гов­ци­те и биз­нес­ме­ни­те мо­гат да се рад­ват на при­до­бив­ки и фи­нан­со­ви пос­тъп­ле­ния. При мно­зи­на еди­нстве­ни­те проб­ле­ми в съ­бо­та са от до­ма­шен ха­рак­тер.

СКОРПИОН

В ло­шо нас­трое­ние и до­ри аг­ре­сив­ни са някои Скор­пио­ни днес. Склон­ни сте стро­го да осъ­жда­те око­лни­те и да раз­да­ва­те съ­ве­ти, но вие съ­що се нуж­дае­те от не­чий съ­вет. За мно­зи­на се на­ла­га да по­търсят кон­сул­та­ции с юрист, а някои пе­челят съ­деб­но де­ло. За­беля­зват се про­ме­ни в кон­так­ти­те ви днес.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те от­но­во са ене­рге­ти­зи­ра­ни и със за­си­ле­ни спо­соб­нос­ти за справ­яне в труд­ни­те си­туа­ции. А съ­бо­та се оче­рта­ва не­ле­сен ден за мно­зи­на. Има­те слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то водят до не­га­тив­ни фи­нан­со­ви про­ме­ни. Вид­но е раз­драз­не­ние­то и до­ри гнев­ли­вос­тта ви. Ов­лад­явай­те нер­ви­те си.

КОЗИРОГ

С оби­ди и ого­рче­ния пос­ре­ща­те съ­бо­та, въп­ре­ки че денят пред­ла­га доб­ри въз­мож­нос­ти и ус­пеш­но раз­ви­тие. Има пром­яна по от­но­ше­ние на връз­ка с партньор при някои от вас. По­ве­че­то от Ко­зи­рог ще се рад­ват на прия­тен слу­же­бен ден и не­чие пок­ро­ви­телс­тво. Ус­пе­шен ден за фи­нан­си и фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ВОДОЛЕЙ

Съ­бо­та е ус­пе­шен и вие ще взе­ме­те под зак­ри­ла­та си няко­го. Ал­труиз­мът ви се реа­ли­зи­ра в дей­нос­ти, зас­яга­щи ва­ши­те близ­ки и хо­ра, на кои­то прос­то по­ра­ди сим­па­тии ще по­мог­не­те. При мно­зи­на се наб­лю­да­ва вът­реш­но без­по­кой­ство в слу­жеб­на­та дей­ност, доб­ре е да се кон­сул­ти­ра­те с ком­пе­тен­тен чо­век за справ­яне с ра­бо­та­та.

РИБИ

Оте­гче­ние и не­до­волс­тво са ос­нов­ни­те чер­ти, кои­то ви ха­рак­те­ри­зи­рат днес. Има­те съоб­ще­ния в служ­ба­та, кои­то мо­же да ви под­разнят, но все пак по-доб­ре е да се при­ми­ри­те и да не из­ли­за­те из­вън рам­ки­те на пра­ва­та си. Се­мей­ни­те да объ­рнат по-гол­ямо вни­ма­ние на брач­ния парт­ньор.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *