ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние­то, об­ра­зо­ва­ние­то и са­моу­съ­вър­шенс­тва­не­то си. Ака­де­мич­на­та ат­мос­фе­ра ще по­ро­ди ин­те­рес­ни сти­му­ли­ра­щи раз­го­во­ри и дис­ку­сии. Не до­пус­кай­те лю­би­ми­те ви хо­ра да се по­чувс­тват пре­неб­рег­на­ти.

ТЕЛЕЦ

 Ако днес за­вър­ши­те някак­ва за­да­ча, ще по­лу­чи­те ог­ром­но об­лек­че­ние. Пре­ка­рай­те по­ве­че вре­ме сред при­ро­да­та. В пе­тък е въз­мож­но да пос­лед­ват кон­флик­ти с близ­ки­те по от­но­ше­ние на па­ри. Ов­ла­дей­те по­ло­же­ние­то, но не се опи­твай­те да на­ло­жи­те на парт­ньо­ра си свои­те раз­би­ра­ния.

БЛИЗНАЦИ

 Днес денят е под­ходящ за пъ­ту­ва­ния и на да­леч­ни, и на близ­ки раз­стоя­ния. Ако ви ос­та­не вре­ме за се­бе си, пос­ве­те­те го на пи­са­не и уче­ние или се погрижете за комфорта си. Ако се явява­те на кон­курс за ра­бо­та, няма да ви бъ­де ле­ко. Прос­то се пос­та­рай­те да бъ­де­те ес­тес­тве­ни и доб­ре под­гот­ве­ни.

 РАК

С доб­ра­та си ра­бо­та на­пос­ле­дък сте зас­лу­жи­ли из­вес­тно уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та. Още по­ве­че, че сте нап­ра­ви­ли зае­ми, кои­то се­га трябва да връ­ща­те. Мо­же би ще се на­ло­жи да про­ме­ни­те пла­но­ве­те си за по­чив­ка. Не мо­же­те да си поз­во­ли­те пъ­ту­ва­не. Бъ­де­те ра­зум­ни и нещата ще се наредят!

ЛЪВ

 В на­ча­ло­то на деня ще се чувс­тва­те оп­ти­мис­тич­но нас­трое­ни и уве­ре­ни в се­бе си. То­ва оба­че няма да ви по­мог­не. Мо­же да ви от­хвърлят, да на­ранят чувс­тва­та ви, да ви уни­жат, но времето ще покаже, че сте прави. Ще срещ­не­те мно­го труд­нос­ти, при кои­то е необ­хо­ди­мо да по­тър­си­те прия­тел­ска по­мощ.

ДЕВА

 Днес Де­ви­те ще са обе­зпо­кое­ни по де­ло­ви въп­ро­си, кое­то ви от­да­ле­ча­ва от спо­кой­ствие­то и си­гур­нос­тта на ва­шия дом. Ще трябва са­ми да си свър­ши­те ра­бо­та­та. Па­рич­ни проб­ле­ми не са под­ход­яща те­ма на раз­го­вор с ва­шия парт­ньор. Раз­чи­тай­те на здра­вия си ра­зум и дове-рени приятели.

 ВЕЗНИ

Не­за­ви­си­мо от фак­та, че свет­ска­та ви прог­ра­ма за ве­чер­та е пре­то­ва­ре­на, мо­гат да въз­ник­нат проб­ле­ми при из­пъл­не­ние­то й. В пе­тък прия­те­ли­те ви са фи­ло­соф­ски нас­трое­ни и ще ви ока­жат под­кре­па. Мо­же би съ­ве­тът, кой­то ще ви да­дат, е то­ва, кое­то ис­ка­те са чуе­те.

 СКОРПИОН

Днес ве­роя­тно ще по­лу­чи­те въз­наг­раж­де­ние за уси­лия­та, по­ло­же­ни в ра­бо­та­та. Ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни уме­ния по­лу­ча­ват приз­на­ние. То­ва е свър­за­но и с по­ви­ше­ние в служ­ба­та. Вни­ма­вай­те с па­ри­те! Не пра­ве­те неб­ла­го­ра­зум­ни хар­чо­ве. Бъ­де­те по-то­ле­ран­тни към хо­ра­та от се­мей­ство­то ви.

 СТРЕЛЕЦ

Ако парт­ньо­ри­те ви се ока­жат сту­де­ни и не­заин­те­ре­со­ва­ни, вед­на­га по­сег­не­те към ре­зер­ви­те си от то­ле­ран­тност и раз­би­ра­телс­тво. Мо­же би те наис­ти­на пре­жив­яват труд­ни мо­мен­ти и се нуж­даят от до­пъл­ни­тел­но вни­ма­ние и под­кре­па. С ра­зум­ни до­во­ди ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те. Не бъдете преднамерени в действията си, съобразете се с настъпилата ситуация.

 КОЗИРОГ

Въз­мож­но е фи­нан­со­ви­те ре­ше­ния, кои­то мо­же би об­мисл­яте, да по­лу­чат дъл­гос­роч­но при­ло­же­ние. Оне­зи от вас, кои­то имат об­щи при­хо­ди с дру­ги чле­но­ве на се­мей­ство­то, ще из­вър­шат проуч­ва­ния как да уве­ли­чат до­хо­да си. Не­же­ла­ние­то ви за об­ща ра­бо­та е раз­би­рае­мо, но усилията си струват. Повече от ясно е, че ще имате печалба.

 ВОДОЛЕЙ

От­кро­ве­но­то от­но­ше­ние към парт­ньо­ра мо­же да ви по­мог­не да ре­ши­те кои са об­щи­те ви це­ли. Брач­ният ви парт­ньор или лю­би­мият чо­век мо­же да ви по­мог­нат да раз­ши­ри­те кръ­га на при­те­ли­те си. Въз­мож­но е да ре­ши­те да ста­не­те чле­но­ве на но­ва ор­га­ни­за­ция. Ще ви прив­ле­кат без­ко­рис­тни хо­ра. Не се доверявайте на инстинкта си, ще бъдете подведени.

 РИБИ

Днес сте в от­лич­но здра­ве. Нас­трое­ние­то съ­що е доб­ро. По­ло­жи­тел­но­то и жиз­не­ра­дос­тно от­но­ше­ние към не­ща­та ще ви по­мог­не да прео­до­лее­те цяла­та умо­ра и гри­жи, кои­то ви те­жат на­пос­ле­дък. Слу­жеб­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти ще ви за­сип­ват един след друг, ще се спра­ви­те ус­пеш­но с тях. Това се вижда от начарниците ви и ще бъдете поощрени материално.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *