ХОРОСКОП ЗА 21 ЮНИ

ОВЕН

Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В пе­тък се под­да­ва­те на емо­ции и въл­не­ния, бъ­де­те по-със­ре­до­то­че­ни в де­ла­та си, за­що­то сте склон­ни към греш­ки. Не­ра­зум­но ще пи­лее­те па­ри и по-къс­но ще съ­жал­ява­те. В служ­ба­та се на­ла­га сдър­жа­ност и вмес­тва­не в рам­ки­те на фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти.

ТЕЛЕЦ

Изи­сква­ния­та към Тел­ци­те в пе­тък са за по­ве­че сдър­жа­ност и ов­лад­ява­не на емо­ции­те. Въз­мож­но е за някои от вас да пред­стои път по фи­нан­со­ви при­чи­ни, но е по-доб­ре да го от­ло­жи­те. Ос­вен че няма да свър­ши­те ра­бо­та, въз­мож­ни са и зло­по­лу­ки! Ху­ба­во е да ра­бо­ти­те в сът­руд­ни­чес­тво с дру­ги хо­ра, то ще ви бъ­де мно­го по­лез­но.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те се справят ус­пеш­но със за­да­чи­те и ан­га­жи­мен­ти­те си днес, но за реа­ли­за­ция на фи­нан­со­ви­те ви на­ме­ре­ния не се пред­виж­да ус­пех. Яр­ко из­ра­зе­ни са прия­тел­ски­те взаи­моот­но­ше­ния на ра­бот­но­то място и за всич­ки Близ­на­ци пе­тък пре­ми­на­ва спо­кой­но и прия­тно. Доб­ре е и вие да не се гне­ви­те, а да се кон­тро­ли­ра­те.

РАК

Тру­ден пе­тък за Ра­ци­те. Ка­то по-чувс­тви­тел­ни и емо­цио­нал­ни, да­ми­те ще бъ­дат по­ве­че при­тес­не­ни и за­тор­мо­зе­ни. Има­те оба­че един прек­ра­сен слу­же­бен ден, кой­то ви за­реж­да с но­ви на­деж­ди за про­фе­сио­нал­на ста­би­ли­за­ция и фи­нан­со­ва оси­гу­ре­нос­т. Вни­ма­вай­те с близ­ки­те, съз­да­ва­те из­лиш­но нап­ре­же­ние. По­мис­ле­те за по­чив­ка.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те в пе­тък ве­роя­тно ще се сблъс­кат с мно­го ра­бо­та и труд­но прео­до­ли­ми препя­тствия, но ще има­те и по­вод за ра­дост. Труд­нос­ти­те са най-ве­че от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво, но ще се спра­ви­те. Зат­руд­не­ния­та, кои­то има­те днес, мо­гат да имат бла­гоп­рия­тни пос­ледс­твия ут­ре. Бъ­де­те при­леж­ни и се па­зе­те от до­пус­ка­не на греш­ки.

ДЕВА

Ху­ба­во е да не се ядос­ва­те или по­не да не по­каз­ва­те нас­трое­ние­то си. То­ва е най-важ­но Де­ви­те да спаз­ват в до­ма и на ра­бот­но­то място днес. Звез­дни­те ас­пек­ти за пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­рат с твър­де нея­сна за вас об­ста­нов­ка, кое­то на­ла­га мно­го тър­пе­ние и из­чак­ва­не до пъл­но­то из­бист­ряне на си­туа­ция­та. Пос­та­рай­те се да бъ­де­те сдър­жа­ни.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те са нас­трое­ни праз­нич­но и с же­ла­ние за раз­вле­че­ния. Не е из­клю­че­но да по­се­ти­те прия­те­ли или ма­лък кръг об­щес­тво, къ­де­то ще за­до­во­ли­те наг­ла­са­та си за деня. Ако сте ре­ши­ли да пъ­ту­ва­те днес, по-доб­ре е да го от­ло­жи­те. Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на сре­щи­те, къ­де­то ще ви под­крепят за раз­ре­ша­ва­не­то на да­ден проб­лем.

СКОРПИОН

Въп­ре­ки че ве­че сте из­мо­ре­ни в пе­тък, ще се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Денят за мно­го от Скор­пион е прия­тен, с из­клю­че­ние на някои лич­ни проб­ле­ми, кои­то ви при­тесн­яват. Мо­же би ста­ва въп­рос за пси­хи­чес­ко пре­нап­ре­же­ние и стра­ха от нея­сна­та бъ­де­ща об­ста­нов­ка. Необ­хо­ди­мо е да из­ча­ка­те. Бъ­де­те по-то­ле­ран­тни спрямо око­лни­те.

СТРЕЛЕЦ

Пе­тък е оби­кно­вен ден, свър­зан с мно­го ра­бо­та за Стрел­ци­те. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни и не да­вай­те из­раз на емо­ции­те, за­що­то не са­мо че няма да има­те някак­ви ре­зул­та­ти от по­доб­но по­ве­де­ние, но и сти­му­ли­ра­те за дей­ствие вра­го­ве­те си. Сред ко­ле­ги­те има­те вер­ни прия­те­ли, на кои­то мо­же да раз­чи­та­те за под­кре­па. Объ­рне­те вни­ма­ние на се­мей­ство­то.

КОЗИРОГ

Ра­бот­ният пе­тък на Ко­зи­ро­зи­те е прия­тен и да­ва на­деж­ди за успешен завършек. Има оба­че дос­та емо­цио­нал­нос­т в мис­ле­не­то ви, кое­то днес не е доб­ре да прояв­ява­те. До­ри и да има­те мно­го прия­тни си­туа­ции, е ху­ба­во да се въз­дър­жа­те и в кон­так­ти­те да бъ­де­те по-ре­зер­ви­ра­ни. Денят ще ви сюр­при­зи­ра неп­рия­тно с до­ма­шен скан­дал, но ще го ов­ла­дее­те.

ВОДОЛЕЙ

Днес по­ве­че­то от вас са нас­трое­ни за лю­бов и прия­тни из­жив­ява­ния. В по­ве­че­то слу­чаи ще осъ­щес­тви­те же­ла­ния­та си. Все пак сте мно­го от­го­вор­ни лич­нос­ти и днес от­но­во ще по­ло­жи­те мак­си­мал­ни уси­лия, за да до­ве­де­те не­ща­та си док­рай. Про­фе­сио­нал­ният ден за мно­зи­на мо­же да се на­ре­че щас­тлив. Ус­пеш­но се справ­яте с ра­бо­та­та си.

РИБИ

Мал­ко от­пус­на­ти и тъж­ни са Ри­би­те в пе­тък. Има преу­мо­ра, но и лю­бов­ни из­жив­ява­ния. То­ва са лич­ни проб­ле­ми и не би би­ло доб­ре, ако ги прех­вър­ли­те на ра­бот­но­то си място. Сле­де­те по­ве­де­ние­то си и бъ­де­те мно­го сдър­жа­ни, за­що­то сте пред­раз­по­ло­же­ни към греш­ки с фа­тал­ни пос­ле­ди­ци. Ще се ядо­са­те от­нос­но па­ри­чен въп­рос, ще направят опит за измама.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *