ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

ОВЕН

Втор­ник е нап­рег­нат ден за Ов­ни­те. Из­пъл­нен е с без­по­кой­ство и неп­рия­тни но­ви­ни за вас. За­па­зе­те спо­кой­ствие и не от­да­вай­те осо­бе­но зна­че­ние на то­ва. Ва­ша­та реа­ли­за­ция в де­ло­ва­та или слу­жеб­на сфе­ра има свое­то доб­ро раз­ви­тие и ви оча­кват ус­пе­хи във всич­ки начинания.

 ТЕЛЕЦ

Втор­ник е ус­пе­шен ден за пъ­ту­ва­не. Ако е де­ло­во, то ще оп­рав­дае оча­ква­ния­та ви за при­до­бив­ки. В някои слу­чаи оба­че е въз­мож­но при­до­би­то­то и по­лу­че­но­то да зап­ла­ти­те по-къс­но на по-гол­яма це­на. При някои биз­нес­ме­ни мо­гат да нас­тъпят сму­ще­ния в от­но­ше­ния­та с парт­ньо­ри­те.

БЛИЗНАЦИ

 Са­мо неу­ме­ли­те дей­ствия мо­гат да съз­да­дат ус­ло­вия за за­гу­ба в някак­ва сте­пен днес. На ра­бот­но­то си място бъ­де­те вни­ма­тел­ни в от­но­ше­ния­та си. По-мла­ди­те меж­ду вас ще имат доб­ра въз­мож­ност за про­фе­сио­нал­на прек­ва­ли­фи­ка­ция или за реа­ли­зи­ра­не на но­ви зна­ния.

 РАК

Мно­го от вас за­поч­ват деня в ло­шо нас­трое­ние и с не­же­ла­ние за ак­тив­на ра­бо­та. Спо­кой­но мо­же да не се вли­яе­те от нас­трое­ние­то си, а още по-мал­ко свър­звай­те де­ло­ва­та ак­тив­ност с не­го. Втор­ник е мно­го ус­пе­шен ден за дей­ствия по лич­ни въп­ро­си, свързани със семейството ви.

 ЛЪВ

Не гу­бе­те реал­ния си пог­лед и не ста­вай­те жер­тва на не­до­ка­за­ни съоб­ще­ния или слу­хо­ве. Ако се пов­ли­яе­те от тях, из­глеж­да це­лият ден ще пре­ми­не в из­яснява­не на съ­щи­те – вер­ни ли са или не. Има­те пред се­бе си доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ва дей­ност, бъ­де­те ак­тив­ни.

ДЕВА

 За Де­ви­те втор­ник се ока­зва пол­зот­во­рен ден и ще им до­не­се при­до­бив­ки. Съ­щес­тву­ват оба­че дру­ги неп­рия­тни мо­мен­ти, кои­то са свър­за­ни с ко­ле­гиал­ни­те от­но­ше­ния или те­зи с ва­ши­те парт­ньо­ри в биз­не­са. Не изо­стряйте об­ста­нов­ка­та по­меж­ду си. Бъ­де­те то­ле­ран­тни.

ВЕЗНИ

 Опи­тът ви за фи­нан­со­ви пе­чал­би днес в мно­го слу­чаи е об­ре­чен на про­вал. Всич­ко мо­же да вър­ви съв­сем доб­ре и в пос­лед­ния мо­мент не­ща­та да зае­мат про­ти­во­по­лож­но раз­ви­тие. Ус­пе­хи­те няма да ви от­ми­нат в про­фе­сио­нал­ни­те де­ла. При биз­нес­ме­ни­те дей­нос­тта съ­що е ус­пеш­на.

 СКОРПИОН

Втор­ник се оче­рта­ва те­жък ден за Скор­пио­ни­те. То­ва най-ве­роя­тно е реф­лекс от изминалата седмица и мно­зи­на от вас са бли­зо до със­тоя­ние на от­пад­на­лост, то­ва със­тоя­ние е вре­мен­но и не би­ва да се при­тесн­ява­те. По­ло­ви­на­та от при­тес­не­ния­та са прос­то неос­но­ва­тел­ни.

 СТРЕЛЕЦ

Днес сте обе­зпо­кое­ни по слу­жеб­ни при­чи­ни и мно­зи­на от вас ще хвърлят уси­лия­та си в ра­зуз­на­ва­не на ис­ти­на­та. До­ри и да не стиг­не­те до офи­циа­лен ре­зул­тат, няма­те при­чи­на за без­по­кой­ство. Всичко са безпричинни слухове, които имат единствено за цел да ви извадят от зонатана комфорта. Мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти имат биз­нес­ме­ни­те и ра­бо­те­щи­те в съд­ру­жия.

 КОЗИРОГ

Ине­ртнос­т вла­дее мно­зи­на от вас днес и нас­трое­ние­то ви е апа­тич­но. Някои от Ко­зи­рог ще се опи­тат да по­ви­шат жиз­не­ния си то­нус на крат­ка “с­лу­жеб­на сбир­ка”, но точ­но то­ва не би­ва да пра­ви­те. Някой зор­ко ви сле­ди и ис­ка да ви нав­ре­ди, тъй че бъ­де­те вни­ма­тел­ни и сдър­жа­ни. Не приемайте всяка казана дума за „чиста” монета. Проверявайте истинността й!

 ВОДОЛЕЙ

Днес по­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те еле­мен­ти се преп­ли­тат при вас, но край­ният ре­зул­тат ос­та­ва в сфе­ра­та на по­ло­жи­тел­но­то за вас. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с но­ви­ни, кои­то се от­насят до ра­бо­та­та ви. Не е необходимо да правите нищо за повишаване на статута си, това е в бъдеще време. Ка­то про­фе­сио­нал­на по­зи­ция вие сте с мно­го доб­ри дан­ни и печелите симпатии.

 РИБИ

Някои съ­би­тия, кои­то днес се случ­ват око­ло вас, а и слу­чай­но до­ло­ве­ни но­ви­ни, ще ви обе­зпо­коя­т, но не трябва да об­ръ­ща­те вни­ма­ние на те­зи не­ща. Те са не­се­риоз­ни. Има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за из­ява се­га и тя включ­ва ва­ши­те кон­так­ти, про­фе­сио­нал­на­та дей­ност и де­ло­ви пре­го­во­ри. Ще успеете днес да довършите изцяло задачите си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *