ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

ОВЕН

Днес у мно­зи­на ще се за­си­ли усе­ща­не­то, че не­що не е на­ред, и ще се съ­бу­ди по­доз­ри­тел­ност­та ви. Мо­же би ня­кой на­хал­но ще се опи­та да съ­бе­ре до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция за вас, ко­е­то ще ви нап­ра­ви не­до­вер­чи­ви към окол­ни­те. Дос­та­тъч­но сил­ни сте да ока­же­те мощ­на съп­ро­ти­ва, не поз­во­ля­вай­те да ви вгор­чат де­ня.

ТЕЛЕЦ

Неделя е пе­че­ливш ден за по­ве­че­то от Те­лец. Най-яр­ко­то съ­би­тие за мно­зи­на ще ста­не под­пис­ва­не­то на до­го­вор. Бъ­де­те със­ре­до­то­че­ни и не про­пус­кай­те под­роб­нос­ти­те. Мно­го дви­же­ние ще има­те през ра­бот­ния ден, кой­то съ­що ви но­си спо­лу­ка. Ра­бо­те­щи­те с па­ри да бъ­дат осо­бе­но вни­ма­тел­ни, въз­мож­ни са греш­ки от ва­ша стра­на.

БЛИЗНАЦИ

Не­га­тив­на е ха­рак­те­рис­ти­ка­та на неделя за по­ве­че­то от Близ­на­ци. За ед­ни той ще се из­ра­зи под фор­ма­та на здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, при дру­ги – про­фе­си­о­нал­ни неб­ла­го­по­лу­чия или ня­как­во не­до­вол­с­т­во на ра­бот­но­то мяс­то. Мно­го ве­ро­я­т­но е днес да по­тъ­не­те в до­маш­ни за­дъл­же­ния.

РАК

Неделя е дос­та ус­пе­шен ден за Ра­ци­те и им пре­дос­та­вя въз­мож­нос­ти за по­ло­жи­тел­на ре­а­ли­за­ция в ня­кол­ко нап­рав­ле­ния ед­нов­ре­мен­но. Пол­зот­вор­ни ще бъ­дат раз­го­во­ри­те по про­фе­си­о­нал­ни въп­ро­си с ко­ле­ги. Има­те сил­ни вра­го­ве и ще бъ­де ра­зум­но да дър­жи­те в тай­на на­ме­ре­ни­я­та и дейс­т­ви­я­та си.

ЛЪВ

В неделя Лъ­во­ве­те са мощ­ни и уве­ре­ни в се­бе си. Де­нят бла­гоп­ри­я­т­с­т­ва ва­ши­те стъп­ки, ко­и­то се­га се ха­рак­те­ри­зи­рат са­мо с ус­пе­хи. Със за­мах и неп­рек­лон­на во­ля ще раз­ре­ши­те ня­кои про­фе­си­о­нал­ни проб­ле­ми, ко­и­то при по­ве­че­то от вас от­дав­на очак­ват кон­к­рет­на­та ви на­ме­са.

ДЕВА

Чув­с­т­во­то на при­тес­не­ние за твър­де го­ля­ма те­жест е ха­рак­тер­но за Де­ви­те. Пси­хи­чес­ки вие днес сте нес­та­бил­ни и склон­ни към греш­ки. По­ра­ди при­бър­за­ни дейс­т­вия опи­тът на ня­кои от зна­ка да на­ме­рят раз­ре­ше­ние на пар­ли­ви въп­ро­си е об­ре­чен на не­у­с­пех. Не пред­п­ри­е­май­те ни­как­ви дейс­т­вия в то­ва от­но­ше­ние.

ВЕЗНИ

Дос­та аг­ре­сия има в по­ве­де­ни­е­то ви днес и в най-го­ля­ма сте­пен мно­зи­на ще я про­я­вят в до­ма си. На ра­бот­но­то мяс­то нер­в­на­та пре­въз­бу­де­ност ви ка­ра да дейс­т­ва­те при­бър­за­но. Де­ло­ви­те кон­так­ти ще ви до­не­сат ус­пех, но е за­дъл­жи­тел­но да про­я­ви­те во­ля да от­с­т­ра­ни­те ня­кои не­га­тив­ни пред­раз­по­ло­же­ния у се­бе си.

СКОРПИОН

Тру­ден ден е неделният и мно­го от Скор­пи­о­ни­те ще бъ­дат гнев­ни, из­пъл­не­ни с до­са­да или опе­ча­ле­ние. Не­до­вол­с­т­во­то и раз­д­раз­не­ни­е­то ви ще бъ­де под­х­ран­ва­но от мрач­ни мис­ли, нап­ра­ве­те уси­лия да из­ле­зе­те от то­ва със­то­я­ние, ка­то се опи­та­те да раз­г­ле­да­те от по-раз­ли­чен ъгъл си­ту­а­ци­я­та око­ло се­бе си.

СТРЕЛЕЦ

Ма­кар че мно­го от нуж­ди­те ви са не­за­до­во­ле­ни, нас­т­ро­е­ни­е­то ви е вед­ро и оп­ти­мис­тич­но. Ра­бот­ни­ят ден пре­ми­на­ва в гра­ни­ци­те на нор­мал­но­то, но е въз­мож­но по-го­ля­мо на­то­вар­ва­не и по­ве­че ин­тен­зив­ност в дейс­т­ви­я­та ви. Труд­нос­ти­те ви  са свър­за­ни с до­ма. То­ва ще ви дейс­т­ва по­тис­ка­що.

КОЗИРОГ

Днес най-доб­ре е да се ан­га­жи­ра­те с важ­ни де­ла, от ко­и­то за­ви­си бъ­де­ще­то на де­ло­вия ви жи­вот. Съществува негативно отношение към вас и ви очаква неп­ри­я­т­но раз­ви­тие на сре­щи или раз­го­во­ри е ре­а­л­на. Въз­мож­ни са про­фе­си­о­нал­ни неп­ри­я­т­нос­ти. Па­сив­на­та по­зи­ция ще бъ­де пе­че­лив­ша за вас.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е с обик­но­ве­но раз­ви­тие в об­с­та­нов­ка­та, поз­на­та за вас до ску­ка. Де­нят не но­си ни­що но­во и за мно­зи­на ще за­поч­не в със­то­я­ние на по­ви­ше­но нап­ре­же­ние или с нат­рап­чи­во усе­ща­не за пре­у­мо­ра.  Не но­се­те го­ле­ми па­рич­ни су­ми у се­бе си и вни­ма­вай­те за лич­ния си ба­гаж, за да не ста­не­те обект на гра­беж.

РИБИ

Ако за­поч­не­те де­ня с до­маш­ни скан­да­ли, рис­ку­ва­те той да про­дъл­жи в съ­щия стил. При дру­го на­ча­ло ус­пеш­но­то му раз­ви­тие ще бъ­де не­о­с­по­рим факт. Ще под­дър­жа­те до­бър про­фе­си­о­на­лен ри­тъм. Де­ло­ви­те ви кон­так­ти би­ха мог­ли да оз­на­ме­ну­ват но­ви до­го­во­ри и спо­ра­зу­ме­ния.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *