ХОРОСКОП ЗА 22 НОЕМВРИ

ОВЕН

Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да ви из­нервят и по то­зи на­чин да пре­диз­ви­ка­те собс­тве­на­та си “ка­тас­тро­фа” – ако сте ос­та­ви­ли за днес да свър­ши­те всич­ко, кое­то сте про­пус­на­ли през пред­ни­те дни, ще пре­тър­пи­те неус­пех. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ТЕЛЕЦ

Пе­тък е на­то­ва­рен в емо­цио­на­лен ас­пект за Тел­ци­те. Чувс­тва­те се ка­то във ва­куум и пре­ду­се­ща­те са­мо неус­пе­ха си за деня. Мо­же би точ­но то­ва ви ка­ра да бъ­де­те тър­пе­ли­ви и из­чак­ва­щи днес. Денят е ус­пе­шен за да­ми­те от Те­лец, осо­бе­но за те­зи, кои­то са свър­за­ни с биз­нес – ще ус­пее­те в на­ме­ре­ния­та си. Вечерта ви очаква любовна авантюра.

БЛИЗНАЦИ

Днес вие сте раз­драз­ни­тел­ни и скан­дал­джий­ски нас­трое­ни. Ос­вен да си нав­ле­че­те неп­рия­тнос­ти, ни­що доб­ро не бих­те мог­ли да пре­диз­ви­ка­те по то­зи на­чин. Денят пре­дуп­реж­да­ва за слу­жеб­ни греш­ки от ва­ша стра­на. Не е фа­тал­но, но ако пре­не­се­те нас­трое­ние­то си у до­ма, скан­да­лът ви е не­ми­нуем и ра­зо­ча­ро­ва­ние­то  гол­ямо. Неочаквани вести вечерта.

РАК

И Ра­ци­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки днес. Ста­ва ду­ма за греш­ки във фи­нан­со­ви опе­ра­ции. В из­год­на по­зи­ция сте в пе­тък, но то­ва не би­ва да е при­чи­на за при­бър­за­ни хо­до­ве или необ­мис­ле­но вла­га­не на па­ри. В служ­ба­та сте дос­та ав­то­ри­тет­ни и има под­чер­та­но до­ве­рие и афи­ни­тет към ра­бо­та­та ви. Денят е под­ходящ за из­яснява­не на взаи­моот­но­ше­ния.

ЛЪВ

В пе­тък Лъ­во­ве­те се чувс­тват мо­гъ­щи и са го­то­ви да из­вър­шат гран­диоз­ни де­ла. Са­мо че то­ва не е дос­та­тъч­но. Денят по-ско­ро пре­дуп­реж­да­ва към уме­ре­но и ре­зер­ви­ра­но по­ве­де­ние, от­кол­ко­то към тър­се­не на ус­пех и “блясък”. Днес не е доб­ре да во­ди­те раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци­те си за уве­ли­ча­ва­не на зап­ла­та. Па­зе­те се от мъм­ре­не.

ДЕВА

В пе­тък Де­ви­те се чувс­тват по­тис­на­ти. Ве­роя­тно ва­ша­та на­чал­нич­ка е при­чи­на за не­до­ра­зу­ме­ния­та в служ­ба­та и не­зас­лу­же­но нис­ки­те ви до­хо­ди от про­фе­сио­нал­ния труд. Съ­щес­тву­ва някак­ва ин­три­га око­ло слу­жеб­но­то ви зап­ла­ща­не и ма­кар че има­те под­кре­па­та на ко­ле­ги, днес ед­ва ли ще осъ­щес­тви­те изи­сква­ния­та си. Успех в хазарта.

ВЕЗНИ

Доб­ре ще се чувс­тва­те в пе­тък, но и при вас има пре­дуп­реж­де­ния за един мал­ко ком­пли­ци­ран ден. Въз­мож­но е да до­пус­не­те греш­ки с фи­нан­си, а при по-се­риоз­ни биз­нес­де­ла – нап­раз­ни уси­лия от ва­ша стра­на. Вие сте тър­пе­ли­ви днес и ще усе­ти­те пред­пос­тав­ки­те за деня. Вслу­шай­те се в ин­туи­ция­та си и не на­сил­вай­те не­ща­та.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са мал­ко по­тис­на­ти днес, ве­роя­тно по­ра­ди умо­ра. Денят не е под­ходящ при вас за раз­гръ­ща­не на ши­ро­ка дей­ност. Не са ви из­ясне­ни някои слу­жеб­ни об­стоя­телс­тва и то­ва мо­же да ви до­ве­де до греш­ки. В пе­тък има ве­роя­тност да се раз­де­ли­те с няко­го от съд­руж­ни­ци­те си. Ще по­лу­чи­те доб­ро фи­нан­со­во пред­ло­же­ние.

СТРЕЛЕЦ

Ма­кар че се чувс­тва­те сил­но тру­дос­по­соб­ни, сте и мал­ко объ­рка­ни в пе­тък. На слу­жеб­но­то място нап­раз­но ще се опи­тва­те да пос­тиг­не­те необ­хо­ди­мо­то ни­во за ра­бо­та, още по­ве­че че нео­чак­ва­но ва­ши вра­го­ве мо­гат да пре­диз­ви­кат скан­дал. Вни­ма­вай­те за та­ки­ва хо­ра и под­хо­де­те де­ли­кат­но в съот­вет­на­та об­ста­нов­ка. Неочаквани приходи от хазарт.

КОЗИРОГ

Ко­зи­рог са разс­трое­ни в пе­тък и някои от вас ни­що чуд­но да са бол­ни. Ста­ва ду­ма за вре­мен­но не­раз­по­ло­же­ние, но то­ва дос­та ще поп­ре­чи на са­мо­чувс­твие­то и раз­ви­тие­то на де­ла­та ви. Бъ­де­те уме­ре­ни в хар­чо­ве­те си през деня. По­тис­не­те же­ла­ние­то си за сре­щи и кон­так­ти с прия­те­ли и ко­ле­ги. Не се до­вер­явай­те пре­ка­ле­но на хора, които познавате отскоро.

ВОДОЛЕЙ

При вас проб­ле­ми­те в пе­тък са свър­за­ни най-ве­че с до­ма ви. Мно­го от вас, кои­то имат за раз­ре­ша­ва­не квар­тир­ни проб­ле­ми, днес няма да ус­пеят, по­ра­ди спън­ки от раз­ли­чен ха­рак­тер. На па­ри и раз­ре­ша­ва­не на биз­нес­въп­ро­си не раз­чи­тай­те днес, но до­ри и да няма­те же­ла­ние, мо­же­те да пред­прие­ме­те сре­ща с влия­те­лен мъж, от когото очаквате помощ.

РИБИ

При Ри­би­те се на­ла­га да по­тис­нат ам­би­ции­те си за деня. Не се напр­ягай­те да свър­ши­те не­що важ­но на всяка це­на, за­що­то то­ва зап­лаш­ва и здра­ве­то ви. Има проб­ле­ми в служ­ба­та, но и про­те­жи­ра­не от стра­на на ше­фо­ве­те. Со­циал­ният ви ста­тут е зас­тра­шен, въп­ре­ки неизя­сне­ни­те об­стоя­телс­тва око­ло зап­ла­ща­не­то ви, но крайния резултат ще е добър.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *