ХОРОСКОП ЗА 23 МАЙ

ОВЕН

За мно­зи­на от Овен сряда ще бъ­де нап­рег­на­та и на­то­ва­ре­на. Оче­рта­ват се дос­та ан­га­жи­мен­ти и ра­бо­та, ка­то най-доб­ро­то за днес е да съг­ла­су­ва­те дей­ствия­та си с няко­го. Та­зи пре­по­ръ­ка ка­сае най-ве­че служ­ба­та и па­ри­те ви. Някои ще вою­ват за по-пред­ни по­зи­ции или да под­пи­шат из­год­ни до­го­во­ри. Труд­но раз­ре­ши­ми са проб­ле­ми­те.

ТЕЛЕЦ

Вид­но е же­ла­ние­то ви за съг­ла­сие и хар­мо­ния в об­щу­ва­не­то. Из­бра­ли сте вер­ния под­ход за пос­ти­га­не на ус­пех и реа­ли­за­ция в сряда. Проб­ле­ми­те за по­ве­че­то Тел­ци са от фи­нан­со­во ес­тес­тво и в та­зи връз­ка пред­стои мно­го ра­бо­та. Ще се спра­ви­те бе­зуп­реч­но, но е ху­ба­во да дей­ства­те с не­чия под­кре­па.

БЛИЗНАЦИ

Ху­бав ден за Близ­на­ци­те. То­ва не из­ключ­ва мно­го­то ра­бо­та и гри­жа­та за па­ри, но има ус­пе­хи. При някои от вас доб­ро­то нас­трое­ние и прия­тни­те емо­ции ще бъ­дат про­дик­ту­ва­ни от кон­так­та с чо­век от чуж­би­на. Слу­жеб­но ще бъ­де­те при­тес­не­ни, но сте оп­рав­да­ни и пер­спек­ти­ви­те тук са бла­гоп­рия­тни. Мо­же да има­те проб­ле­ми.

РАК

Те­жък ден, но с бла­гоп­рия­тни отт­е­нъ­ци. Мно­зи­на от Рак ще се чувс­тват раз­пъ­на­ти меж­ду ан­га­жи­мен­ти, ра­бо­та и за­дъл­же­ния. Та­ко­ва нап­ре­же­ние се свър­зва с ак­тив­на дей­ност. Твър­де до­бър се оче­рта­ва слу­жеб­ният ден, но ве­роя­тно ще се на­ло­жи да взи­ма­те важ­но ре­ше­ние, от кое­то за­ви­си бъ­де­що­то ви про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие.

ЛЪВ

Сряда е ва­жен ден за Лъ­во­ве­те от глед­на точ­ка на сдру­же­ни­те дей­ствия. Дей­стви­тел­но сте на дос­та сил­ни по­зи­ции, но не е ло­шо да не се над­цен­ява­те, ка­то дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но. Труд­но раз­ре­шим е фи­нан­со­вият проб­лем днес. За раз­гръ­ща­не на про­фе­сио­нал­ни­те въз­мож­нос­ти се нуж­дае­те от не­чия под­кре­па.

ДЕВА

Де­ви­те са зав­ла­де­ни от про­ти­во­ре­чи­ви нас­трое­ния и в по­ве­че­то слу­чаи ка­саят взи­ма­не­то на важ­но ре­ше­ние. Ве­роя­тно има мно­го неиз­вес­тност пред вас, но ако не дей­ства­те своев­ре­мен­но, си­туа­ция­та се ус­ложн­ява. За­ре­де­ни сте с мно­го си­ли и ене­ргия, тъй че сряда се оче­рта­ва ус­пеш­на. При­тес­не­ни сте за ра­бо­та, близ­ки и прия­те­ли.

ВЕЗНИ

В сряда Вез­ни­те се чувс­тват ве­ли­ко­леп­но, а денят е прек­ра­сен, осо­бе­но за да­ми­те. Ще се рад­ва­те на съг­ла­сие и хар­мо­ния в лю­бов­та. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ак­ти­вен пе­риод от фи­нан­со­во ес­тес­тво, кой­то оп­ре­деля важ­ни съ­би­тия и об­стоя­телс­тва с ре­ша­ва­що за вас зна­че­ние. В служ­ба­та на­рас­тват изи­сква­ния­та спрямо вас.

СКОРПИОН

Сряда не е тру­ден ден за Скор­пио­ни­те, въп­ре­ки то­ва мно­зи­на от вас са при­тес­не­ни, на­ла­га се да нап­ра­ви­те прео­цен­ка на кон­так­ти­те си или на някои дей­ствия, свър­за­ни с реа­ли­зи­ра­не­то на но­ва идея. Дру­ги от вас из­глеж­дат по-спо­кой­ни, но то­ва е при­вид­но. Ене­ргич­ни сте и де­ло­вият жи­вот ви спо­ри. Раз­чи­тай­те на собс­тве­ни­те си си­ли.

СТРЕЛЕЦ

Мо­щен е из­ра­зът на Стрел­ци­те в сряда и ед­ва ли ще въз­ник­нат труд­нос­ти, кои­то би­ха ви въз­препя­тства­ли. Ста­ва въп­рос не са­мо за лич­но усе­ща­не, но и за де­ло­ви­те ви въз­мож­нос­ти. Твър­де бла­гоп­рия­тно ще се раз­вият ва­ши­те кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра. Ще по­лу­чи­те же­ла­на­та по­мощ за реа­ли­за­ция на проек­ти­те си с подкрепата на жена, която има влияние в службата.

КОЗИРОГ

Днес Ко­зи­ро­зи­те е доб­ре да от­стъпят от тра­ди­цион­на­та си ли­ния на по­ве­де­ние, ка­то из­бягват да на­ла­гат лич­но мне­ние за дей­ствия­та на дру­ги хо­ра. Нап­ра­ве­те ана­лиз на до­се­гаш­ни­те си из­яви, кой­то ще под­по­мог­не пра­вил­на­та ви ор­иен­та­ция и ще ви помогне да вземете правилно решение за бъдещите си действия. Раз­чи­тай­те на кон­так­ти­те си, те ще бъ­дат пол­зот­вор­ни в сряда.

ВОДОЛЕЙ

При­тес­не­ния­та на гол­яма част от Во­до­лей са свър­за­ни с гол­ямо­то ко­ли­чес­тво ра­бо­та, с кое­то им пред­стои да се справят. При то­ва тя е лег­на­ла из­цяло вър­ху ва­ши­те пле­щи и ще се на­ло­жи да по­ло­жи­те не­мал­ко уси­лия. Приемете факта, че сте в подчинена позиция. Днес ще съу­мее­те по­ло­жи­тел­но да раз­ре­ши­те важ­ни проб­ле­ми, ка­сае­щи ад­ми­нис­тра­тив­на до­ку­мен­та­ция и па­ри.

РИБИ

За Ри­би­те сряда е ус­пе­шен ден – га­ран­ти­ра ма­те­риал­ни при­до­бив­ки и по­зи­тив­но раз­ви­тие на фи­нан­со­ви­те де­ла. Необ­хо­ди­мо е да се съоб­раз­ява­те с хо­ра­та, с кои­то днес ще кон­так­ту­ва­те. Въз­мож­но е да въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия, кои­то трябва да се пос­та­рае­те не­за­бав­но да от­стра­ни­те, тъй ка­то за­дъл­бо­ча­ва­не­то им ще до­ве­де до раз­ног­ла­сия.

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *