HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 23 МАРТ

ОВЕН

В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. Вни­ма­вай­те и да не съз­да­де­те впе­чат­ле­ние на лю­бо­пит­ни хо­ра, не се на­мес­вай­те в чуж­ди де­ла. Склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки.

ТЕЛЕЦ

Денят ви е из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти за пе­чал­би, не са­мо ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, но и емо­цио­нал­но удо­влет­во­ре­ние. На­рас­тват въз­мож­нос­ти­те ви и влия­ние­то сред око­лни­те. Кон­так­ти­те за мно­зи­на са с лю­бов­на ор­иен­та­ция. Не е из­клю­че­на но­ва връз­ка или из­год­но пъ­ту­ва­не с фи­нан­со­ви при­добив­ки.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е ху­бав, но спо­лу­ка­та не ви се да­ва да­ром, а се на­ла­га да си я из­вою­ва­те. Глав­но­то е да тър­си­те хар­мо­ния в об­щу­ва­не­то с око­лни­те, осо­бе­но на ра­бот­но­то място. Въз­мож­но е някой да злос­ло­ви сре­щу вас и да раз­прос­тран­ява клю­ки. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние, със­ре­до­то­че­те се във фи­нан­со­ва­та об­ласт.

РАК

Мно­зи­на от Ра­ци­те се раз­къс­ват от вът­реш­ни про­ти­во­ре­чия, но ако по­не при­вид­но из­глеж­да­те спо­кой­ни и за­па­зи­те хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния­та си с око­лни­те, ще се рад­ва­те на ус­пех. В ни­ка­къв слу­чай не вли­зай­те в кон­флик­ти с же­на на ра­бот­но­то място. За някои Ра­ци  пред­стои пъ­ту­ва­не с цел биз­нес до­го­вар­яне.

ЛЪВ

Чет­вър­тък е пол­зот­во­рен, из­год­ни ще са кон­так­ти­те ви, ка­то не е из­клю­че­но в та­зи връз­ка някои Лъ­во­ве да пъ­ту­ват. Има­те шанс за при­до­бив­ки, но мо­же да ви се на­ло­жи по­ве­че ра­бо­та. Не пре­неб­рег­вай­те прия­тел­ска под­кре­па. Ще пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти, ако прие­ме­те по­мощ­та, коя­то ви се пред­ла­га.

ДЕВА

Оно­ва, над кое­то се тру­ди­те ве­че дъл­го вре­ме, най-сет­не ще да­де бла­гоп­рия­тен ре­зул­тат. Ако не на­ру­ши­те прин­ци­пи­те си и се тру­ди­те упо­ри­то, ще пос­тиг­не­те и же­ла­ни­те приз­на­ния на спо­соб­нос­ти­те ви от дру­ги­те. Чет­вър­тък е сил­но пе­че­ливш и за биз­нес. За някои – лю­бов­на ава­нтю­ра. Не злоу­пот­ребявай­те с до­ве­рие­то.

ВЕЗНИ

В жи­во­та ви на пре­ден план из­пък­ват кар­ди­нал­ни про­ме­ни. Ще ви се уда­де въз­мож­ност да по­доб­ри­те някои об­лас­ти от дей­нос­тта, да нап­ред­не­те в со­циал­но от­но­ше­ние. В та­зи връз­ка съ­щес­тве­на роля имат прия­те­ли­те. Въз­мож­но е из­ди­га­не чрез тях. Биз­нес­ме­ни­те Вез­ни ще склю­чат из­год­ни сдел­ки.

СКОРПИОН

Нас­тъп­ват тран­сфор­ма­ции в жи­во­та ви и вие мо­же­те да се оп­ре­те на прия­те­ли­те. Осо­бе­но необ­хо­ди­ма ще ви е под­кре­па­та в про­фе­сио­нал­ни­те де­ла. Склон­ни сте под влия­ние на лич­ни проб­ле­ми да за­не­ма­ри­те слу­жеб­ни­те си за­да­чи. Ста­ра­тел­но из­бягвай­те кон­флик­ти със съд­руж­ни­ци и парт­ньо­ри. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни!

СТРЕЛЕЦ

Въз­мож­но е с как­во­то и да се зае­ме­те, да се про­валя или да не да­ва же­ла­ния ре­зул­тат. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви, вслуш­вай­те се в съ­ве­ти­те на же­ни. В зас­той са де­ла­та ви, на­ла­га се да се съоб­ра­зи­те с не­чие же­ла­ние. Ще си спес­ти­те ого­рче­ния, ако сте по-сдър­жа­ни и дис­крет­ни. Не нав­лизай­те в чуж­ди тери­то­рии и не позволявайте вмешателство и във вашата.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тък е пол­зот­во­рен за Ко­зи­ро­зи­те. За­мис­ле­но­то ще се осъ­щес­тви, нап­ра­ве­но­то ще бъ­де зап­ла­те­но. Въз­мож­но е да има­те по­ве­че ра­бо­та днес, но из­пъл­не­ние­то на за­да­чи, пос­та­ве­ни от ше­фа, ще до­не­се об­ла­ги и за вас са­ми­те. Предстои ви повишение в службата и днес ще получите евентуално потвърждение. Важ­ни са сре­щи­те с прия­те­ли­те, не е из­клю­че­на влия­тел­на под­кре­па.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте мно­го дея­тел­ни и ще се рад­ва­те на ка­чес­тве­ни ре­зул­та­ти в ра­бо­та­та си. При мно­зи­на се наб­лю­да­ва необ­хо­ди­мост от юри­ди­чес­ка под­кре­па в де­ла­та. На ра­бот­но­то място е важ­но да сте в син­хрон с дру­ги­те и да се па­зи­те от кон­флик­ти. В лич­ния жи­вот се па­зе­те от ли­це­мер­но об­щу­ва­не от об­кръ­же­ние­то ви. Ако ви помолят за помощ, окажете я.

РИБИ

Те­жък чет­вър­тък за Ри­би­те. До­ри и да се чувс­тва­те в бе­зиз­хо­ди­ца, об­стоя­телс­тва­та съв­сем не са тол­ко­ва ка­тас­тро­фал­ни. Има­те сил­на под­кре­па в ли­це­то на прия­те­ли. Оби­ча­ни сте и мо­же на­пъл­но да им се до­ве­ри­те. Не са за пре­неб­рег­ва­не про­тек­ции­те, кои­то ще по­лу­чи­те от влия­те­лен чо­век в служ­ба­та. Въпросът е свързан с бъдещото ви израстване в кариерата.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *