ХОРОСКОП ЗА 23 ЮЛИ

ОВЕН

Мно­го ус­пе­шен ден за при­до­бив­ки е по­не­дел­ник за Овен и ве­роя­тно мно­зи­на от вас ще имат ус­пеш­ни дей­ствия в то­ва нап­рав­ле­ние. Лес­но ще пос­тиг­не­те до­го­во­ри­ра­не за из­вър­шва­не на да­де­на ра­бо­та и без­препя­тстве­но мо­же­те да из­ва­ди­те необ­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти. Днес ак­тив­нос­тта ви е за­вид­на и ще ус­пее­те във всич­ко.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник за Тел­ци­те е ус­пе­шен ден, пре­дос­тавящ доб­ри въз­мож­нос­ти за дей­ствия в раз­лич­ни сфе­ри на прак­ти­чес­кия жи­вот. Ра­бот­ният ви ден ще бъ­де по­ло­жи­те­лен, къ­де­то при някои ще се го­во­ри уси­ле­но за по­ви­ше­ние, кое­то неп­ре­мен­но ще се осъ­щес­тви. Труд­нос­ти­те произ­ти­чат от де­ло­во пъ­ту­ва­не, от­ло­же­те го.

БЛИЗНАЦИ

В пър­вия ра­бо­тен ден мно­зи­на от Близ­на­ци хва­щат здра­во в ръ­це­те си оно­ва, кое­то им пред­стои да из­вър­шат, га­ран­ти­ра­що им ус­пех. Има­те до­бър къс­мет и той няма да ви на­пус­не, но не раз­чи­тай­те са­мо на не­го. Ще ви бъ­де пре­дос­та­ве­но пра­во­то на из­бор по въп­рос, от­насящ се до ра­бо­та. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни с ко­ле­ги­те си.

РАК

Мно­зи­на имат проб­ле­ми с ра­бо­та­та, но по­не­дел­ник е дос­та по­ло­жи­те­лен ден и ще съу­мее­те да се спра­ви­те с тях. Ак­тив­но тър­се­щи­те ра­бо­та ще имат шанс да се ус­по­коят, тъй ка­то ще по­лу­чат ан­га­жи­мент. Неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти ще срещ­не­те при ре­ша­ва­не на проб­ле­ми, за­ви­се­щи от ад­ми­нис­тра­ции. Бъ­де­те упо­ри­ти!

ЛЪВ

Си­лен по­не­дел­ник за Лъ­во­ве­те и чрез ак­тив­нос­тта си мо­же­те да пос­тиг­не­те мно­го. Ус­пе­хи­те се кон­цен­три­рат в кон­так­ти­те, кои­то се­га имат ед­нак­ви въз­мож­нос­ти в лич­на­та и де­ло­ва­та сфе­ра. Проб­ле­ми ще има­те от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. Раз­ре­ша­вай­те ги по пътя на дип­ло­ма­тич­нос­тта, а къ­де­то е на­ло­жи­тел­но – чрез щур­му­ва­не.

ДЕВА

Налице са влия­ния, които оп­ре­делят нас­трое­ние­то, на­чи­на на ра­бо­та и по­тен­циал­ни­те въз­мож­нос­ти на всич­ки от Де­ва. Някои от вас са с блест­ящи про­фе­сио­нал­ни въз­мож­нос­ти, ще е на­ли­це фи­нан­со­вият ус­пех и въз­мож­нос­ти­те за идей­ни реа­ли­за­ции. Дру­ги от Де­ва имат да ре­ша­ват теж­ки проб­ле­ми и са дос­та объ­рка­ни.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те са пок­ро­ви­телс­тва­ни, кое­то зна­чи­тел­но ги об­лек­ча­ва. Проб­ле­ми­те ви са вкъ­щи и е ра­зум­но да по­тър­си­те на­чин за от­стран­ява­не­то им. Ще пос­тиг­не­те ус­пех при раз­ре­ша­ва­не­то им, ка­то про­ме­ни­те от­но­ше­ния­та с близ­ки­те си. Доб­ро е раз­ви­тие­то на кон­так­ти­те в де­ло­ва­та сфе­ра, из­пол­звай­те ги!

СКОРПИОН

Ди­на­мич­но е дви­же­ние­то на Скор­пио­ни­те и то­ва ви приб­ли­жа­ва към же­ла­ни ви­со­ти. По­не­дел­ник но­си и някои проб­ле­ми, кои­то се от­насят до пъ­ту­ва­не, кон­так­ти и под­пис­ва­не на до­го­во­ри. Бъ­де­те съоб­ра­зи­тел­ни и не се до­вер­явай­те пре­ка­ле­но мно­го на ни­ко­го. Мо­же да се стиг­не и до за­гу­ба. Из­бягвай­те спо­ро­ве с на­чал­ни­ци.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник Стрел­ци­те са доб­ро­же­ла­тел­ни и с ра­дост ще по­мог­нат на близ­ки и прия­те­ли. Денят е мно­го до­бър за кон­так­ти и има­те мно­го голям къс­мет днес, но той труд­но ще се осъ­щес­тви по па­рич­ни въп­ро­си. Про­фе­сио­нал­ният ден ще пре­ми­не ус­пеш­но за вас и мо­же­те да се над­ява­те на по­мощ, коя­то ще по­лу­чи­те. Спазвайте дистанция с шефовете си.

КОЗИРОГ

С гол­ямо не­же­ла­ние мно­зи­на от Ко­зи­рог за­поч­ват пър­вия ра­бо­тен ден от та­зи сед­ми­ца. Гол­яма част от вас са за­тъ­на­ли в проб­ле­ми­те си, кои­то при някои са дос­та ос­три, а раз­ре­ша­ва­не­то им трябва да ста­не ед­ва ли не не­за­бав­но. Ще пос­тиг­не­те ус­пех, но за съ­жа­ле­ние той няма да бъ­де мо­мен­та­лен, бъ­де­те тър­пе­ли­ви. Зависи изцяло от вашата далновидност.

ВОДОЛЕЙ

Вед­ро е нас­трое­ние­то на Во­до­леи­те в по­не­дел­ник, а де­ла­та ви ще бъ­дат спор­ни. Има­те си­ли да раз­гър­не­те ма­щаб­но въз­мож­нос­ти­те си в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Ако мис­ли­те вър­ху план за съв­мес­тна ра­бо­та с ва­ши прия­те­ли, се­га е вре­ме­то да нап­ра­ви­те пър­ви­те крач­ки за реа­ли­за­ция­та му. Някои от вас имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, обърнете му сериозно внимание.

РИБИ

По­не­дел­ник бе­ле­жи на­ча­ло­то на края на те­жък из­ну­ри­те­лен труд за вас, от­нел ви дос­та си­ли. Уси­лия­та ви да­ват до­бър плод и мо­же­те да бъ­де­те спо­кой­ни за по-на­та­тъш­но­то им раз­ви­тие. Мно­го до­бър про­фе­сио­на­лен из­раз имат ро­де­ни­те под Ри­би днес и съ­щес­тву­ват реал­ни въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на по-ви­со­ко зап­ла­ща­не.

loading...


 

 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *