ХОРОСКОП ЗА 23 ЮЛИ

ОВЕН
За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­че­ние за все­ки поот­дел­но. Кра­со­та­та и щас­тие­то из­пъл­ват за вас то­зи ден с мно­го ра­дост, коя­то се­га е съ­пътс­тва­на и от голям къс­мет. Днес няма да се сблъс­ка­те със зат­руд­не­ния при ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви де­ла и без при­тес­не­ния мо­же да се зае­ме­те с тях.

ТЕЛЕЦ
Дос­та Тел­ци са обе­зпо­кое­ни в чет­вър­тък по де­ло­ви при­чи­ни, за чие­то раз­ре­ша­ва­не се­га някои не виж­дат ни­как­ви въз­мож­нос­ти. По­ло­жи­тел­ният от­го­вор е из­цяло за­ви­сим от ва­ша­та ак­тив­ност. Мо­би­ли­зи­рай­те се и дей­ства­те по съот­вет­ни­те въп­ро­си. Ще пос­лед­ват нео­чак­ва­но раз­ви­тие и важ­ни кон­так­ти, кои­то ще до­не­сат об­лек­че­ние.

БЛИЗНАЦИ
По­ле­зен е чет­вър­тък за ак­тив­но дей­ства­щи­те Близ­на­ци по де­ло­ви­те или лич­ни­те им въп­ро­си. Денят за­поч­ва с из­вес­тна не­га­тив­ност от ва­ша стра­на, но мно­го ско­ро ще вле­зе­те в ак­тив­ност и рит­мич­ни дей­ствия. Се­га ва­шият ус­пех е твър­де из­ра­зи­те­лен в кон­так­ти­те. Ще има­те сре­щи с хо­ра от про­фе­сио­нал­ния ви бранш.

РАК
Ра­ци­те имат по­ло­жи­те­лен чет­вър­тък. Има­те мно­го въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция, кои­то включ­ват де­ло­ви и фи­нан­со­ви въп­ро­си. Ху­ба­во е да се ак­ти­ви­зи­ра­те и да дей­ства­те без ни­как­ви при­тес­не­ния. Прия­те­ли­те ви днес ще се при­те­кат на по­мощ при необ­хо­ди­мост.

ЛЪВ
Доб­ре стар­ти­ра­те в чет­вър­тък. То­ва съз­да­ва пред­пос­тав­ки за пос­ти­га­не на ус­пе­хи, кои­то днес ще ан­га­жи­рат вни­ма­ние­то ви. С по­ве­че из­ра­зи­тел­ност са от­бел­яза­ни де­ла­та, кои­то не са от слу­же­бен ха­рак­тер. То­ва са кон­так­ти­те и раз­го­во­ри­те, кои­то ве­роя­тно ка­саят де­ло­вия ви жи­вот.

ДЕВА
Де­ви­те днес не са мо­би­ли­зи­ра­ни за реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на де­ло­вия им жи­вот. Дей­ства­те по мно­го нап­рав­ле­ния ед­нов­ре­мен­но и в по­ве­че­то слу­чаи ре­ша­ва­те чуж­ди въп­ро­си. Ако про­дъл­жи­те по то­зи на­чин, бъ­де­те си­гур­ни, че са­мо ще раз­пи­лее­те вре­ме­то си, без осо­бе­ни ре­зул­та­ти да има на­ли­це.

ВЕЗНИ
В чет­вър­тък Вез­ни­те ще се чувс­тват щас­тли­ви. То­ва е най-ва­лид­но за ра­бот­но­то ви място. Мно­зи­на имат шанс за трай­ни за­вое­ва­ния в служ­ба­та си или за пос­ти­га­не на по-ви­сок про­фе­сио­на­лен ста­тут. Най-чес­то по­доб­но раз­ви­тие за­ви­си от на­чал­ни­ци­те ви, кои­то се­га са бла­го­раз­по­ло­же­ни към вас. Ако има­те не­раз­ре­ши­ми въп­ро­си, спо­де­ле­те ги.

СКОРПИОН
Лип­са­та на ясно­та по да­ден въп­рос ви­на­ги мно­го сму­ща­ва Скор­пио­ни­те. В четвър­тък със­тоя­ние­то на мно­зи­на от вас е точ­но та­ко­ва. Но слу­чаят не е по­вод за драз­не­ние, ни­то пък за обе­зку­ра­жа­ва­не. За­дей­ствай­те се и ра­бо­те­те по за­да­чи­те за деня, а ре­ше­ние­то, до кое­то не мо­же­те да стиг­не­те, са­мо ще се поя­ви.

СТРЕЛЕЦ
В чет­вър­тък Стрел­ци­те са дос­та ар­тис­тич­ни и с из­яве­ни твор­чес­ки спо­соб­нос­ти. Тук най-гол­яма роля иг­рае лич­но­то ви са­мо­чувс­твие и за­раж­да­щи­те се у мно­зи­на лю­бов­ни въл­не­ния. Но лич­ни­те ви усе­ща­ния не би­ва да пре­чат на де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти, кои­то днес са с по-голям ка­па­ци­тет. Зас­тра­ше­ни сте от от­пус­ка­не и ще бъ­де­те край­но неп­ро­дук­тив­ни, не бъ­де­те прип­ре­ни в дей­ствия­та си.

КОЗИРОГ
Ко­зи­ро­зи­те са дос­та стег­на­ти в чет­вър­тък и ра­бо­та­та им ще да­де твър­де доб­ри ре­зул­та­ти. Ос­вен слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти ка­то най-сил­ни за деня се оче­рта­ват кон­так­ти­те. Не­за­ви­си­мо как­ви на­ме­ре­ния има­те, мо­же да се над­ява­те на пъ­лен ус­пех. Той ва­жи за под­пис­ва­не на до­го­во­ри, за пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ния. При ра­бо­та с ад­ми­нис­тра­ция ще има­те мал­ки зат­руд­не­ния, но ще ги прео­до­лее­те.

ВОДОЛЕЙ
Мно­зи­на от Во­до­леи­те са за­тор­мо­зе­ни пси­хи­чес­ки по про­фе­сио­нал­ни и до­маш­ни при­чи­ни. Но те­зи без­по­кой­ства лес­но мо­же­те да от­стра­ни­те. Чет­вър­тък ви да­ва дру­ги пре­димс­тва, кои­то ще под­по­мог­нат раз­ре­ша­ва­не­то и на те­зи проб­ле­ми. Те се от­насят до фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти и при­до­бив­ки. Въз­пол­звай­те се от под­кре­па­та на ко­ле­ги, но не се до­вер­явай­те на 100 про­цен­та.

РИБИ
Днес Ри­би­те са в доб­ро нас­трое­ние и с из­яве­ни въз­мож­нос­ти. В лич­но от­но­ше­ние те се свеж­дат до при­до­бив­ки­те, кои­то се­га са фи­нан­со­ви. Няма да лип­сват и из­год­ни­те кон­так­ти, кои­то за някои съз­да­ват но­ви въз­мож­нос­ти. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е дос­та до­бър. Ще пос­ти­га­те ус­пех във всич­ко, с кое­то ще се зае­ме­те днес. Твор­ци­те ще ра­ботят с гол­ямо вдъх­но­ве­ние.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *