ХОРОСКОП ЗА 23 ЮНИ

ОВЕН

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с ня­кои труд­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то лес­но мо­же­те да пре­о­до­ле­е­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва­ши неп­ри­я­те­ли, ко­и­то ще се опи­тат да ви уяз­вят. По­ло­жи­тел­ни­те съ­би­тия ка­са­ят не­о­чак­ва­но съ­о­б­ще­ние, ко­е­то ще по­лу­чи­те в до­ма си. Проб­ле­ми­те, ко­и­то труд­но бих­те мог­ли да раз­ре­ши­те, из­ло­же­те пред при­я­те­ли.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Те­лец имат шан­са да се ре­а­ли­зи­рат по нов на­чин в биз­не­са. Ста­ва въп­рос за сдру­же­ние, ко­е­то ка­сае тър­гов­с­ка дей­ност. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден изис­к­ва по­ве­че със­ре­до­то­ча­ва­не на ра­бот­но­то мяс­то. Ня­кои от вас ще на­у­чат неп­ри­я­т­ни но­ви­ни, за ко­и­то е по-доб­ре да не ги при­ла­га­те към се­бе си или да не им об­ръ­ща­те вни­ма­ние.

БЛИЗНАЦИ

Неделя не е мно­го до­бър ден за Близ­на­ци­те. Ще ра­зис­ква­те в служ­ба­та оп­ре­де­ле­ни въп­ро­си, кое­то мо­же да се яви при­чи­на за сил­на нер­вна въз­бу­да от ва­ша стра­на. Доб­ро раз­ви­тие ще имат кон­так­ти­те ви, кои­то зас­ягат въз­мож­нос­тта за взаим­ни дей­ствия в биз­не­са. В служ­ба­та е доб­ре да не се раз­сей­вай­те, кон­цен­три­рай­те се вър­ху кон­крет­ни про­фе­сио­нал­ни за­да­чи.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­во из­вес­тие за ра­бо­та­та им или по де­ло­ви въп­рос. Днес ще се сблъс­ка­те с неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то се от­на­сят до дър­жав­ни ад­ми­нис­т­ра­ции. Там има­те не­раз­ре­ше­ни проб­ле­ми, свър­за­ни с па­рич­ни дъл­го­ве. За по­ве­че­то от вас пред­с­тои про­фе­си­о­нал­на про­мя­на, най-пра­вил­но е да се кон­сул­ти­ра­те за пре­дим­с­т­ва­та и не­дос­та­тъ­ци­те й.

ЛЪВ

Лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти са на ви­со­та и днес всич­ки от Лъв са в със­то­я­ние да се спра­вят със съ­о­т­вет­ни­те за­да­чи. Но са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви крие дру­га опас­ност – за евен­ту­а­л­но от­ла­га­не на по­е­ти де­ла и ан­га­жи­мен­ти. В неделя ще бъ­де­те край­но ог­ра­ни­че­ни за пос­ти­га­не­то на как­ви­то и да би­ло фи­нан­со­ви ус­пе­хи. На­со­че­те вни­ма­ни­е­то си към де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти.

ДЕВА

Де­ви­те ще имат ус­пе­хи в де­ло­вия си жи­вот, но те са край­но за­ви­си­ми от кон­так­ти­те ви. На­со­че­те се из­ця­ло към дейс­т­вия в об­ласт­та на за­ни­ма­ни­я­та си и из­бяг­вай­те раз­го­во­ри по де­ло­ви въп­ро­си. Пол­зот­вор­ни са об­щес­т­ве­ни­те кон­так­ти, към ко­и­то съ­що е ху­ба­во да се на­со­чи­те след де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти. Ще има­те се­мей­ни проб­ле­ми.

ВЕЗНИ

Ро­де­ни­те под Вез­ни са бла­го­раз­по­ло­же­ни към окол­ни­те в неделя и в по­ве­че­то слу­чаи ще им съ­дейс­т­ват в из­пъл­не­ни­е­то на ня­как­ви за­да­чи, но не раз­чи­тай­те на то­ва да нап­ра­ви­те хо­ра­та по-бла­гос­к­лон­ни към вас. На ра­бот­но­то мяс­то де­нят мо­же да про­те­че труд­но, по­ра­ди въз­ник­на­ли­те спо­ро­ве с ко­ле­ги и нес­к­ри­то­то же­ла­ние на ня­кой да ви поп­ре­чи или нав­ре­ди.

СКОРПИОН

За да про­те­че де­нят ви нор­мал­но, е не­о­б­хо­ди­мо да из­бяг­ва­те сло­вес­ни­те сблъ­съ­ци. Те мо­гат да ви нав­ре­дят в де­ло­во от­но­ше­ние, да съ­бу­дят не­га­тив­ни­те ка­чес­т­ва у вас и да ста­не­те от­мъс­ти­тел­ни. При ня­кои от Скор­пи­он съ­щес­т­ву­ва не­до­ра­зу­ме­ние по фи­нан­со­ви въп­ро­си. От­тук про­и­з­ли­за и заб­лу­да­та ви, че е въз­мож­но да пос­тиг­не­те оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те не пре­це­ня­ват доб­ре об­с­та­нов­ка­та, в ко­я­то се на­ми­рат, и чес­то се заб­луж­да­ват от­нос­но въз­мож­нос­ти­те си. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще бъ­де тру­ден и из­пъл­нен с ог­ра­ни­че­ния. За мал­ка част от вас оба­че е ва­лид­но про­ти­во­по­лож­но­то – ус­пе­хи, ко­и­то ще пос­лед­ват бла­го­да­ре­ние на ак­тив­ност­та ви. Днес не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от сблъ­съ­ци и про­ти­во­ре­чия в лю­бов­та.

КОЗИРОГ

Аг­ре­си­я­та над­де­ля­ва, ко­е­то днес ще ви до­не­се по­ве­че неп­ри­я­т­нос­ти, от­кол­ко­то пол­за. Доб­ре е да пос­лу­ша­те съ­ве­та, кой­то ще от­п­ра­ви към вас бли­зък при­я­тел. Не ви лип­с­ват и доб­ри въз­мож­нос­ти и те мо­гат да бъ­дат прак­ти­чес­ки опол­зот­во­ре­ни, ако дейс­т­ва­те уме­ре­но и се въз­дър­жа­те от не­га­тив­ни из­б­ли­ци. Ня­кои от вас ще нап­ра­вят по­куп­ка на жи­ли­ще.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­ле­и­те ще ус­пе­ят да се спра­вят със за­да­чи­те си, ако пес­тят вре­ме­то си и стрик­т­но дейс­т­ват по оп­ре­де­ле­на­та за де­ня ра­бо­та. Де­нят е за­бе­ле­жи­те­лен с доб­ри­те из­вес­тия и пред­ло­же­ния, ко­и­то ще бъ­дат от­п­ра­ве­ни към вас. В по­ве­че­то слу­чаи те са де­ло­ви и ще ста­би­ли­зи­рат фи­нан­со­ви­те ви по­зи­ции. Раз­чи­тай­те на пред­чув­с­т­ви­я­та си и след­вай­те ин­ту­и­ци­я­та си.

РИБИ

При мно­зи­на от Ри­би Неделя от­бе­ляз­ва но­ви от­но­ше­ния на ра­бот­но­то мяс­то, как­то и в зо­ра­та на но­ви въз­мож­нос­ти. Ста­ва въп­рос за слу­жеб­но по­ви­ша­ва­не или за гла­су­ва­не на по-го­ля­мо до­ве­рие. Има­те сил­ни вра­го­ве, ко­и­то са склон­ни да за­го­вор­ни­чат и да дейс­т­ват не­у­мор­но, за да ви нав­ре­дят. По-доб­ре е да из­бег­не­те сблъ­съ­ка с тях. Бъдете бдителни при пътуване.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *