ХОРОСКОП ЗА 24 АВГУСТ

ОВЕН

С приб­ли­жа­ва­не­то на уи­кен­да де­ло­во­то тем­по от­слаб­ва и от­стъп­ва място на вед­ро­то нас­трое­ние. В пе­тък то ви об­хва­ща и вас, но не на­пъл­но. Мно­зи­на са по­тис­на­ти от те­жес­тта на не­ре­ше­ни проб­ле­ми и бъ­де­ща­та  нея­сно­та. Дос­та из­ра­зе­но е без­по­кой­ство­то ви, по­ро­де­но от чувс­тво за  не­си­гур­ност. Бъ­де­те уве­ре­ни на ра­бот­но­то място.

ТЕЛЕЦ

Око­лни­те ви въз­прие­мат ка­то ста­бил­ни и уве­ре­ни в на­чи­на на дей­ствия­та, а съ­що и ка­то тем­пе­ра­мент. До гол­яма сте­пен мно­го от вас са та­ки­ва са­мо вън­шно, а всъщ­ност вът­реш­но­то със­тоя­ние на по­ви­ше­на нап­рег­на­тост е тяхна­та ха­рак­те­рис­ти­ка в пе­тък. Днес из­глеж­да­те неот­стъп­чи­ви, в служ­ба­та по­доб­но по­ве­де­ние ще ви ли­ши от някои пре­димс­тва.

БЛИЗНАЦИ

Про­ти­во­ре­чи­ви, мно­го нер­вни и из­пъл­не­ни с опа­се­ния и стра­хо­ве са мно­го от Близ­на­ци днес. Нео­чак­ва­но и дъл­бо­ко от под­съз­на­ние­то ви се об­явяват мощ­ни емо­цио­нал­ни из­бли­ци, кои­то уве­ли­ча­ват още по­ве­че гра­ду­са на нап­ре­же­ние­то. Вни­ма­вай­те! Се­га лес­но мо­же да нап­ра­ви­те греш­на стъп­ка и да си нав­ре­ди­те мно­го.

РАК

Пе­тък е по­ло­жи­те­лен и ва­ши­те уси­лия ще пре­диз­ви­кат оча­ква­ния ус­пех. В мно­го слу­чаи той е ог­ра­ни­чен в кон­крет­ни рам­ки, но е ус­пех. Лич­ни­те ви уси­лия не би­ха мог­ли да про­менят ни­що, ако не са под­кре­пе­ни от нас­тъ­пи­ли­те важ­ни с съд­бов­ни раз­ли­чия, но тяхна­та по­ло­жи­тел­на роля се из­мер­ва чрез ва­ше­то бла­го­ра­зу­мие.

ЛЪВ

Пе­тък е лош ден за Лъ­во­ве­те, бел­язан от по­ре­ди­ца неус­пеш­ни дей­ствия, ос­но­ва­ни вър­ху пог­реш­ни хо­до­ве. Те са плод на не­дос­та­тъч­но об­мисл­яне и при­бър­за­ност, а в мно­го слу­чаи ще бъ­дат про­дик­ту­ва­ни от под­веж­да­щи съ­ве­ти. С по­ве­че съоб­ра­зи­тел­ност мо­же­те да ги из­бег­не­те. Днес за някои е ха­рак­тер­но със­тоя­ние­то на по­дем.

ДЕВА

По­ви­ше­ният стре­меж към дип­ло­ма­тич­ност и же­ла­ние­то за хар­мо­ния и раз­би­ра­телс­тво в кон­так­ти­те ви пра­ви чест и е дос­та­тъч­на га­ран­ция за ус­пе­шен пе­тък. По­ви­ше­на е и точ­нос­тта на ва­ши­те пре­цен­ки, а на­ме­са­та на ин­туи­ция­та ще ви пред­па­зи от греш­ни стъп­ки. “Вра­го­ве­те” ви няма да имат ни­как­ва въз­мож­ност да ви нав­редят.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни от пос­тъп­ле­ния във връз­ка с из­вър­шва­не на ра­бо­та, но за да из­бег­не­те не­до­ра­зу­ме­ния и от­ла­га­не на пла­ща­не­то, е необ­хо­ди­мо да си оси­гу­ри­те пред­ва­ри­тел­но га­ран­ции. Доб­ро ще бъ­де раз­ви­тие­то на ва­ши­те кон­так­ти, но не прия­тел­ски­те, а об­щес­тве­ни­те. За някои от вас денят но­си неп­рия­тни из­не­на­ди.

СКОРПИОН

Мно­го сил­но ра­бо­ти ин­туи­ция­та ви днес и оне­зи, кои­то й се до­вер­яват на­пъл­но, няма да сбър­кат. При се­гаш­на­та си­туа­ция, чия­то ди­на­ми­ка ще се об­ръ­ща сре­щу вас от вре­ме на вре­ме, е не­въз­мож­но да дей­ства­те по пред­ва­ри­тел­но със­та­вен план. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни и из­чак­вай­те поч­ти док­рай раз­воя на съ­би­тия­та, след кое­то се на­ме­се­те ре­ши­тел­но.

СТРЕЛЕЦ

В пе­тък де­ла­та ви вървят доб­ре, а нас­трое­ние­то е ви­со­ко при Стрел­ци­те. Труд­нос­ти­те ве­че са ис­то­рия и вие спо­кой­но мо­же­те да от­дъх­не­те. Днес ви съ­пътс­тват ус­пе­хи и пос­ти­же­ния в де­ло­вия ви жи­вот. В до­ма ви кон­фрон­та­ция­та из­мес­тва раз­би­ра­телс­тво­то и хар­мо­нич­ни­те кон­так­ти, пра­ве­те ком­про­ми­си с прин­ци­пи­те си. Отдайте се на романтика с любим човек.

КОЗИРОГ

Пе­тък е ве­ли­ко­ле­пен ден за вас и някои от Ко­зи­ро­зи­те мо­гат да ста­нат сви­де­те­ли на чуд­ни явле­ния. Денят пред­по­ла­га спо­кой­на ра­бо­та и нор­мал­ни от­но­ше­ния. До­ри е въз­мож­но някой от ръ­ко­во­ди­те­ли­те да ви по­мо­ли за ус­лу­га ка­то прие­ма­не на из­вън­ред­на ра­бо­та. В из­вес­тен сми­съл сре­щи­те ви се­га мо­гат да пре­търпят неус­пех.

ВОДОЛЕЙ

На мо­зи­на от Во­до­леи­те няма да лип­сва аг­ре­сив­ност днес. Тя ще се поя­ви, ако някой се опи­та да за­сег­не ин­те­ре­си­те ви или да се дър­жи не­поч­те­но с вас. Проя­ва­та й по-чес­то ще на­ми­ра из­раз при биз­нес­ме­ни­те. От дру­га стра­на, се­га ва­ше­то въо­ду­шев­ле­ние е ви­со­ко, за­що­то са на­ли­це при­до­бив­ки и пред­стоя­щи сре­щи с прия­те­ли.

РИБИ

Не е доб­ро са­мо­чувс­твие­то ви в пе­тък и при­чи­ни­те са съв­сем лич­ни. Де­ло­вият ден рязко кон­трас­ти­ра на нас­трое­ние­то ви и го­во­ри за пъл­но­та и оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки. В служ­ба­та ви не всич­ко ще бъ­де на­ред, а въз­мож­нос­ти­те за лич­ния ви ус­пех ни­как не са мал­ко. Някои от вас ще се пре­борят за по-ви­со­ко зап­ла­ща­не, като докажат способностите си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *