ХОРОСКОП ЗА 24 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Във втор­ник мно­го от вас са дос­та ядо­ви­ти и в по­ве­че­то от слу­чаи­те на кон­так­ти в про­фе­сия­та и при дру­ги де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти ще бъ­дат дос­та рез­ки в дър­жа­ние­то си. Ще има­те пра­во, но по-доб­ре е да бъ­де­те то­ле­ран­тни. Втор­ник пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за об­ща де­ло­ва дей­ност и неочакван късмет.

ТЕЛЕЦ

 При вас втор­ник не е мно­го до­бър за де­ло­ва из­ява, за­що­то днес не сте мо­би­ли­зи­ра­ни и съ­щес­тву­ва гол­яма ве­роя­тност да до­пус­не­те неп­рос­ти­ми греш­ки. То­ва от­пус­ка­не при мно­зи­на се дъл­жи на ед­но ра­дос­тно съоб­ще­ние, кое­то дей­стви­тел­но ще ви до­ве­де до опи­яне­ние.

БЛИЗНАЦИ

 По­ви­ше­но е чувс­тво­то ви за без­по­кой­ство във втор­ник, но няма­те при­чи­на да се опа­сява­те от въз­ник­ва­не­то на неп­рия­тнос­ти. Днес е по-важ­но да ог­ра­ни­чи­те кон­так­ти­те си, за­що­то по­ве­че­то от вас са гнев­ни и без при­чи­на би­ха мог­ли да пре­диз­ви­кат кон­фрон­та­ции с близ­ки­те си.

 РАК

Втор­ник е мно­го ус­пе­шен ден за Ра­ци­те! Нас­трое­ние­то при поч­ти всич­ки вас е мно­го ви­со­ко днес, а и въз­мож­нос­ти­те ви за ак­тив­ни де­ло­ви дей­ствия ни­как не са мал­ко. Мно­зи­на ще по­лу­чат ра­дос­тно съоб­ще­ние, кое­то до­пъл­ни­тел­но ще ги ак­ти­ви­зи­ра. Ще има­те ус­пех в лю­бов­ни­те кон­так­ти днес.

ЛЪВ

 Не е необ­хо­ди­мо да се опи­тва­те да пос­тав­яте дру­ги­те на място­то им, за­що­то та­ка са­мо ще си нав­ле­че­те ом­ра­за­та на няко­го. Всъщ­ност се­га е без зна­че­ние, но не е ред­но да пре­диз­ви­ка­те съд­ба­та. От­ло­же­те взи­ма­не­то на важ­ни ре­ше­ния за друг ден. Някои ще нап­равят крат­ко пъ­ту­ва­не.

 ДЕВА

Мно­го ва­жен ден е втор­ник. Дър­жи­те в ръ­це­те си ус­пех, кой­то ще има про­дъл­жи­тел­но зна­че­ние за вас. Дос­та­тъч­но е са­мо да се въз­пол­зва­те от пре­дос­та­ве­ни­те ви въз­мож­нос­ти. Мно­зи­на няма да се чувс­тват доб­ре и то­ва е плод на лич­но­то им усе­ща­не, от­кол­ко­то неп­рия­тни про­фе­сио­нал­ни си­туа­ции.

 ВЕЗНИ

През то­зи ден вие сте дос­та раз­въл­ну­ва­ни и нас­трое­ние­то ви ще се про­меня неп­ре­къс­на­то. Гне­вът ви мо­же да бъ­де не­кон­тро­ли­руем. По-ра­зум­но е да се въз­дър­жа­те, осо­бе­но на ра­бот­но­то си място, за­що­то по-къс­но някои от вас наис­ти­на ще съ­жал­яват. Бъ­де­те ра­зум­ни и тър­пе­ли­ви.

СКОРПИОН

 Не е мно­го цве­ту­що нас­трое­ние­то ви, но няма от как­во да се при­тесн­ява­те. Оте­гче­ни сте ужа­сно от око­лни­те, а мно­зи­на ще търсят на­чин да се от­къс­нат за мал­ко от всич­ко и да на­мерят спо­кой­ствие в ра­бо­та­та. Из­вес­тно ус­по­кое­ние ще нас­тъ­пи след по­лу­ча­ва­не на съоб­ще­ние от бли­зък.

СТРЕЛЕЦ

 Опи­тай­те се да не прояв­ява­те емо­цио­нал­на­та си пре­въз­бу­да във втор­ник при кон­так­ти­те си в служ­ба­та и об­щес­тво­то. Та­ка ще пов­ли­яе­те от­ри­ца­тел­но, а в мно­го слу­чаи мо­же да въз­ник­не и кон­фликт. Ако ус­пее­те да го сто­ри­те, ни­що от­ри­ца­тел­но не мо­же да пов­ли­яе на ва­ши­те сре­щи. Бъдете дипломатични и тактични при разговори с началници.

 КОЗИРОГ

Втор­ник не е мно­го при­вет­лив ден за вас и нас­трое­ние­то ви няма да бъ­де доб­ро. Неп­рия­тнос­ти­те ще усе­ти­те пре­дим­но на ра­бот­но­то си място, къ­де­то раз­лич­ни препя­тствия ще ви из­вадят от рав­но­ве­сие. Оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с ма­ши­ни и апа­ра­ту­ра, да не си от­вли­чат вни­ма­ние­то. Възможни са злополуки поради вашата разсеяност днес.

 ВОДОЛЕЙ

Втор­ник про­дъл­жа­ва ва­ша­та ус­пеш­на се­рия, коя­то се раз­ви­ва във всич­ки по­со­ки на лич­на­та ви ак­тив­ност. От про­фе­сия­та до лич­ни­те и об­щес­тве­ни кон­так­ти вие бе­ле­жи­те ус­пех след ус­пех и то­ва не е учу­два­що, ка­то се има пред­вид се­риоз­нос­тта и от­го­вор­нос­тта, с коя­то дей­ства­те. Разрешение ще имате и повъпроси за имотен спор.

РИБИ

 Някои про­пус­ки, кои­то сте до­пус­на­ли до то­зи мо­мент, ще ста­нат при­чи­на за за­бав­яне на де­ла­та ви и то­ва дос­та ще ви под­раз­ни. Та­ки­ва при някои от вас има и в про­фе­сия­та, кое­то мо­же да нап­ра­ви це­лия втор­ник неп­ро­дук­ти­вен. Не гу­бе­те кон­трол над се­бе си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни. Шпионирасе всяко ваше действие и дори бездействие и ще си навредите=

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *