ХОРОСКОП ЗА 24 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дей­ства­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­те са във ва­ши ръ­це и ус­пе­хи­те са си­гур­ни. От­тук се из­ключ­ват са­мо фи­нан­со­ви­те де­ла, къ­де­то има и чуж­до вме­ша­телс­тво. При тях трябва да се съоб­ра­зи­те и с вън­шни фак­то­ри.

ТЕЛЕЦ

Мно­го раз­нооб­ра­зен ден, из­пъл­нен с дви­же­ние и емо­ции. У мно­зи­на усе­ща­не­то в края на деня ще про­во­ки­ра от­ри­ца­тел­но­то нас­трое­ние, осо­бе­но след де­ло­ви кон­так­ти. Пре­димс­тво­то ви е от­че­те­но мно­го точ­но, но ще се опи­тат да ви пов­лияят от­ри­ца­тел­но, но не се по­дд­авай­те на про­во­ка­ции.

БЛИЗНАЦИ

Пе­тък ще пре­ми­не в ти­пич­ния за Близ­на­ци­те стил. Има­те куп де­ла и же­лае­те да ги свър­ши­те из­вед­нъж. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва сте го­то­ви да по­мог­не­те на близ­ки­те, кои­то имат нуж­да от по­мощ. Дея­тел­ни сте днес, ма­кар и не на­пъл­но мо­би­ли­зи­ра­ни и с не­точ­ни пре­цен­ки.

РАК

Дъл­го вре­ме ве­че шан­сът за из­бор е ми­мо­ле­тен при вас. Уж ви се пред­ла­га та­къв, а на прак­ти­ка из­бо­рът се свеж­да до две ед­нак­ви въз­мож­нос­ти, без ни­как­ва раз­ли­ка. На­ли­це е се­га дру­га тен­ден­ция, коя­то сви­де­телс­тва за пром­яна. Нау­че­те се да от­каз­ва­те оно­ва, кое­то смята­те, че е без­по­лез­но.

ЛЪВ

Ха­рак­тер­ни в пе­тък са без­по­кой­ства­та за Лъ­во­ве­те. Оча­ква­те съоб­ще­ние от влия­те­лен чо­век за ау­диен­ция, с коя­то пос­лед­ният ще зас­ви­де­телс­тва свое­то бла­гос­клон­но от­но­ше­ние към лич­нос­тта ви. Ще ви бъ­де нап­ра­ве­но нео­чак­ва­но пред­ло­же­ние за до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

ДЕВА

В пе­тък са на­ли­це съв­сем ос­но­ва­тел­ни при­чи­ни, кои­то ще ви без­по­коят. Все­ки от вас има свои­те гри­жи и знае доб­ре в как­во точ­но не­ща­та трябва да се про­менят. Еди­нстве­но от вас за­ви­си та­зи пром­яна. Час по-ско­ро я за­поч­не­те, за­що­то та­ка ще за­па­зи­те по­зи­ции­те си.

ВЕЗНИ

В пе­тък по­ве­че от вас са обе­зпо­кое­ни от стаг­на­ция­та, коя­то усе­щат у се­бе си, и са склон­ни да до­пус­нат греш­ки. Та­ки­ва неп­ре­мен­но ще нас­тъпят в дей­ствия­та ви, ако ре­ши­те да хит­ру­ва­те за не­що. Най-уя­зви­ми сте на ра­бо­но­то си място и не би­ва да пра­ви­те опи­ти.

СКОРПИОН

Нав­ли­за­те в нов етап от живота ви, кой­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с из­вес­тни про­ме­ни у вас и на­чи­на ви на дей­ствие. Във всич­ки слу­чаи пром­яна­та е по­зи­тив­на, но ще бъ­де пог­реш­но, ако раз­чи­та­те са­мо на пър­во­на­чал­ния ефект. Необ­хо­ди­мо е да при­ло­жи­те вън­шно­то ста­тук­во.

СТРЕЛЕЦ

Доб­ра­та вест ви­на­ги е по­вод за ра­дост за Стрел­ци­те, днес тя ще бъ­де осо­бе­но прия­тна. Ве­роя­тно мно­зи­на от вас съз­на­ват необ­хо­ди­мос­тта от пром­яна в кон­так­ти­те и на­чи­на на дей­ствие, кое­то не­ми­нуе­мо во­ди и до смяна на хо­ра­та от об­кръ­же­ние­то. Не падайте духом, ако ви откажат съдействие по въпрос, отнасящ се до работата ви. Ще се справите и сами, вярвайте във възможностите си.

КОЗИРОГ

Ед­ва ли проб­ле­ми­те, кои­то има­те, ще се раз­ре­шат от са­мо се­бе си, без ва­ше­то лич­но уча­стие. Ов­ла­дей­те се и не по­па­дай­те под уда­ри­те на собс­тве­ни­те си при­тес­не­ния, кои­то ви водят са­мо към ед­но – от­каз от ак­тив­ност. На­ли­це са всич­ки необ­хо­ди­ми ус­ло­вия за ус­пеш­ни дей­ствия и запазете добрия тон в общуването си с колеги и началници. Така ще постигнете желания успех.

ВОДОЛЕЙ

Де­ла­та, кои­то сте оп­ре­де­ли­ли за днес, неп­ре­мен­но ще за­вър­ши­те спо­ред на­ме­ре­ния­та си. Са­ми­те вие не се съмн­ява­те в то­ва. Пе­тък бе­ле­жи края на из­върв­яния тру­ден път и но­во на­ча­ло. Се­га вие сте дос­та про­ме­не­ни, мо­же би умо­ре­ни – дос­тиг­на­ли сте це­ли­те си. Не се отпускайте, предстоят ви още битки, докато повишите стандарта си на живот.

РИБИ

Пе­тък ще до­не­се при­до­бив­ки за някои от вас, но ще упо­тре­би­те мно­го уси­лия и ре­зул­та­тът не ще от­го­варя на оча­ква­но­то. То­ва е сиг­нал, че е вре­ме да про­ме­ни­те ме­то­ди­те си на дей­ствия и се от­нася за всич­ки от Ри­би. Още днес някои ще се от­правят на път за от­дих с приятели. Релаксът е повече от необходим за вас поради по-голямото натоварване в работата.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *