ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Няма ни­що по-лес­но пос­ти­жи­мо днес от ус­пе­ха за ро­де­ни­те под Овен. Въп­ре­ки то­ва, ако наис­ти­на се стре­ми­те към реа­ли­за­ция, трябва да се съоб­ра­зи­те с ус­ло­вия­та и осо­бе­нос­ти­те на сре­да­та, в коя­то ще дей­ства­те и коя­то е поз­на­та за вас, но про­мен­ли­ва. Пър­во­то важ­но ус­ло­вие е да не се пре­до­вер­ява­те ни­ко­му.

ТЕЛЕЦ

Днес  бъ­де­те да­леч от сплет­ни и спо­ро­ве. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те и вър­ше­те лич­на­та си ра­бо­та. Мо­ше­ни­ци­те и вас няма да от­ми­нат, ако им да­де­те въз­мож­ност да проявят дол­на­та си при­ро­да. Има­те до­бър къс­мет и той няма да ви изо­ста­ви, но и вие се пос­та­рай­те да се въз­пол­зва­те от не­го. Не се за­лавяй­те с фи­нан­со­ви проб­ле­ми.

БЛИЗНАЦИ

Днес Слън­це­то на­пус­ка ва­шия знак и нав­ли­за в след­ва­щия, а то­ва оз­на­ча­ва, че ще се ак­ти­ви­зи­ра­те ка­то со­циал­ни ин­ди­ви­ди в ра­бо­та­та, фи­нан­си­те и кон­так­ти­те. За­сил­ва се и мис­лов­на­та ви мощ, коя­то не трябва да из­пол­зва­те не­кон­вен­цио­нал­но. Заб­ра­ве­те хит­роум­ни­те дей­ствия, под­лос­тта, из­ма­ма­та, зад­ку­лис­ни­те до­мог­ва­ния.

РАК

Ако се зах­ва­не­те днес с фи­нан­си, те ще ви съз­да­дат мно­го гри­жи, а уси­лия­та ви ще бъ­дат нап­раз­ни. В про­фе­сия­та и ос­та­на­ла­та де­ло­ва дей­ност ще има­те ус­пех, ако слу­ша­те собс­тве­ни­те си мис­ли. Вър­ху вас е спус­нат ог­ро­мен къс­мет, осъ­щест­вява­не­то на кой­то е из­вън съм­не­ние. Въз­мож­но е да по­лу­чи­те важ­но пред­ло­же­ние.

ЛЪВ

Твър­де ус­пе­шен ден е чет­вър­тък, а лич­на­та ви ак­тив­ност е га­ран­ция за ус­пе­хи­те. За съ­жа­ле­ние някои от вас са сла­бо во­ле­ви днес и ще се про­валят, ако не взе­мат де­ла­та си в ръ­це. Сла­бос­ти­те, кои­то мо­же­те да до­пус­не­те, са: неп­ра­вил­но ор­га­ни­зи­ран ден, из­ма­ма от ко­ле­га, ко­вар­на пос­тъп­ка от стра­на на парт­ньор или съд­руж­ник.

ДЕВА

Неиз­вес­тнос­тта ви до­веж­да до от­чая­ние и па­ра­ли­зи­ра же­ла­ние­то за дей­ствия при мно­го от вас, до­ка­то  при дру­ги пред­ста­ви­те­ли на зна­ка дей­ства тък­мо об­рат­но и ги при­нуж­да­ва да при­бър­зват, да об­ръ­щат гръб на лич­на­та си ме­то­ди­ка в ра­бо­та­та, до­веж­да до греш­ки и хао­тич­но дви­же­ние. Заб­ра­ве­те оно­ва, кое­то е би­ло, ус­по­кой­те се.

ВЕЗНИ

В чет­вър­тък ва­шият ус­пех мо­же да дос­тиг­не не­би­ва­ла ви­со­та и ед­ва ли ще се на­ло­жи на някои от Вез­ни да си слу­жат с не­чес­тни на­чи­ни за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та. Ако тръг­не­те по то­зи път, дей­ствие­то ще бъ­де пов­то­ре­но сре­щу вас от про­ти­во­по­лож­на­та стра­на. Ста­ва въп­рос за дъл­го от­ла­га­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

СКОРПИОН

Не­га­тив­но­то влия­ние не от­ми­на­ва и вас, днес то е осо­бе­но вред­но за Скор­пио­ни­те. От необ­мис­ле­ни­те ви и при­бър­за­ни дей­ствия ще се въз­пол­зват про­тив­ни­ци­те ви и ще ви на­не­сат фи­нан­со­ви вре­ди. Чет­вър­тък съз­да­ва пре­въз­ход­ни въз­мож­нос­ти за пе­чал­би от всяка­къв вид. Те са най-из­ра­зи­тел­ни в служ­ба­та и де­ло­ви­те от­но­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Не си поз­вол­явай­те до­ри и дреб­на лъ­жа днес в де­ло­вия жи­вот, за­що­то тя ще бъ­де раз­кри­та. Вни­ма­вай­те! Чет­вър­тък мо­же да ви до­не­се го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Про­фе­сио­нал­ният ден е до­бър, на пътя ви не съ­щес­тву­ват неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти и ще пос­тиг­не­те ус­пех. Вие съ­що не сте зас­тра­хо­ва­ни от неп­ра­во­мер­ни дей­ствия и из­ма­ма. Не се подвеждайте с дадено ви обещание, неизпълнимо е.

КОЗИРОГ

Днес  ще ус­пее­те да про­ме­ни­те тягос­тно об­ста­нов­ка­та в служ­ба­та си и да пос­тигнeтe лич­но спо­кой­ствие. Има­те две фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти – ис­ка­те уве­ли­че­ние на зап­ла­ща­не­то си или про­веж­да­те фи­нан­со­ва опе­ра­ция с прия­тел. И в два­та слу­чая е на­ли­це из­ма­ма. Трябва упо­ри­то да дър­жи­те на ис­ка­не­то си и ще го по­лу­чи­те. Използвайте чара си и умението да убеждавате.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те днес са в двой­нстве­но по­ве­де­ние, склон­ни да из­лъ­жат и заб­лудят око­лни­те. Към про­фе­сио­нал­ни­те ви да­де­нос­ти и пер­фек­тност се стре­ми ед­но ли­це. Как­во­то и да ви обе­щае, не се съг­лас­явай­те, за­що­то ще ви из­ма­ми. Най-лес­но ще се из­мък­не­те чрез дип­ло­ма­тич­ност. Днес не би­ва да търсите помощ и от прия­те­ли­те си, тъй като те са заети с трудни професионални задачи.

РИБИ

Чет­вър­тък е прек­ра­сен ден за вас и ос­вен че де­ла­та ви ще вървят пре­въз­ход­но, мно­зи­на ще си “от­ворят” очи­те и ще видят ис­тин­ски­те ли­ца на зао­би­кал­ящи­те ги. За вас за­поч­ва пло­дот­во­рен пе­риод в де­ло­вия жи­вот, в кон­так­ти­те и лич­ни­те от­но­ше­ния. Всич­ко за­ви­си от наг­ла­са­та ви. Мно­го важ­на мо­же да се ока­же ед­на сре­ща в прия­те­ли.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *