HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те за­да­чи, но ако сте дос­та­тъч­но дея­тел­ни, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да има­те по­ве­че про­фе­сио­нал­на ра­бо­та, но ще се спра­ви­те блест­ящо, ще бъ­дат оце­не­ни ка­чес­тва­та ви и ще имате придобивки. Осо­бе­но из­год­ни за ус­пе­ха ви днес са кон­так­ти­те в об­щес­тво­то.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та ще се раз­крият някои фак­то­ри, вли­яе­щи вър­ху лич­ния и де­ло­вия ви жи­вот, не са прия­тни, из­глеж­да ще въз­препя­тстват ра­бо­та­та ви. Съоб­ра­зе­те се с об­стоя­телс­тва­та и от­ло­же­те някои ан­га­жи­мен­ти за друг ден от но­ва­та сед­ми­ца. Еве­нтуа­лен ус­пех мо­же да оча­ква­те по от­но­ше­ние на се­мей­но-до­маш­ни де­ла или взаимо-отношенията с приятели.

БЛИЗНАЦИ

Мно­зи­на Близ­на­ци са зав­ла­де­ни от мрач­ни мис­ли, но съ­бо­та­та е с доб­ра ха­рак­те­рис­ти­ка за емо­цио­нал­но­то ви със­тоя­ние. Бла­гот­вор­на роля за нас­трое­ние­то ви ще имат сре­щи­те и кон­так­ти­те днес. Ще ви рад­ва ком­па­ния­та на прия­те­ли, ще по­лу­чи­те прия­тно съоб­ще­ние. За някои се из­пълн­ява лю­бов­но же­ла­ние. Ще получите добри вести.

РАК

Съ­бо­та е кри­зи­сен за Ра­ци­те по от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­но­то раз­ви­тие, сил­но зас­тра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки в ра­бо­та­та си. Не сте пред­па­зе­ни и от ого­рче­ния. Прия­тно ще се чувс­тва­те в ком­па­ния­та на прия­тел­ка или близ­ка же­на вкъ­щи. Въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки от съд­ру­жен биз­нес или хазарт.

ЛЪВ

Мно­зи­на ще бъ­дат ан­га­жи­ра­ни с фи­нан­со­ви де­ла, ка­то не са из­клю­че­ни труд­нос­ти и сму­ще­ния в то­ва от­но­ше­ние. Зас­тра­ше­ни сте и от до­пус­ка­не на греш­ки. Оба­че се оче­рта­ват доб­ри пер­спек­ти­ви спрямо про­фе­сио­нал­но­то ви раз­ви­тие и ин­тим­ния жи­вот. По­ле­зен кон­такт с прия­тел или близ­ка же­на ви оча­кват в съ­бо­та, кое-то ще ви ободри.

ДЕВА

Денят е на­то­ва­рен с ан­га­жи­мен­ти, но съ­бо­та­та ви да­ва карт­бланш за осъ­щест­вява­не на прог­ра­ма­та. Още по­ве­че че в жи­во­та ви нас­тъп­ва бла­гот­вор­на пром­яна, коя­то пър­во­на­чал­но ще се яви в лю­бов­ни­те де­ла. Съ­щес­тве­но зна­че­ние има за­поз­нанс­тво, кое­то ще оче­ртае дъл­гос­роч­но прия­телс­тво и ед­на хар­мо­нич­на и ста­бил­на връз­ка.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та е неп­рия­тен за дам­ския със­тав на Вез­ни. За всич­ки оба­че ще нас­тъ­пи до­маш­но-се­мей­на пром­яна, коя­то ще е с по­ло­жи­те­лен знак и ще ока­же на­ча­ло на нов жи­вот. Труд­нос­ти­те ви днес са по от­но­ше­ние на ра­бо­та­та и об­щу­ва­не­то с ко­ле­ги­те. Ос­во­бо­де­те се от ми­съл­та за при­чи­не­но ви зло, не раз­чи­тай­те и на обе­ща­ния.

СКОРПИОН

Къс­мет­лии сте днес и ще ви вър­ви как­то по от­но­ше­ние на лю­бов­та, та­ка и в де­ло­ви сми­съл. Оче­рта­ват се бла­гот­вор­ни кон­так­ти­ сред биз­нес­ме­ни­те и хо­ра­та на из­кус­тво­то. За някои из­пък­ва за­поз­нанс­тво, по­лез­но за про­фе­сио­нал­но­то раз­ви­тие, а за дру­ги – ме­та­мор­фо­зи в лю­бов­ни­те от­но­ше­ния или пъ­ту­ва­не, свър­за­но с бли­зък прия­тел.

СТРЕЛЕЦ

Осо­бе­но бла­гоп­рия­тни са кон­так­ти­те, сре­щи­те и раз­го­во­ри­те ви в съ­бо­та. Не е из­клю­че­но ед­но за­поз­нанс­тво да про­ме­ни към доб­ро де­ло­вия ви жи­вот и бю­дже­та ви. По от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те де­ла се из­ясняват някои ин­те­ре­су­ва­щи ви об­стоя­телс­тва. Па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки в ра­бо­та­та или във взаимо-отношенията с колегите си.

КОЗИРОГ

За мно­зи­на съ­бо­та е из­цяло зае­та с уре­жда­не на до­маш­ни или се­мей­ни де­ла, из­готв­яне на до­ку­мен­ти. Из­ясняват се някои ин­те­ре­су­ва­щи фак­то­ри, вли­яе­щи вър­ху лич­ния ви жи­вот. Ос­во­бо­де­те се от вът­реш­ния не­га­ти­ви­зъм и бъ­де­те ми­ли и об­щи­тел­ни. На сил­ни по­зи­ции сте и бих­те мог­ли да пос­тиг­не­те ис­ка­ния­та си, действайте решително.

ВОДОЛЕЙ

Съ­бо­та е дос­та емо­цио­на­лен за пред­ста­ви­те­ли­те на Во­до­лей и ка­то че ли цяла­та им прог­ра­ма за деня е със­ре­до­то­че­на в об­лас­тта на кон­так­ти­те. Вни­ма­вай­те оба­че да не съз­да­де­те греш­но впе­чат­ле­ние за се­бе си у дру­ги­те. Ед­но за­поз­нанс­тво е със сил­на лю­бов­на тен­ден­ция, кое­то ще пре­рас­не в по-се­риоз­ни взаи­моот­но­ше­ния.

РИБИ

Съ­бо­та е бла­гоп­рия­тен как­то в де­ло­ви, та­ка и в ли­чен план. И за вас по­зи­тив­но влия­ние вър­ху нас­трое­ние­то ще ока­жат сре­щи­те и прия­тел­ски­те ком­па­нии. Ос­вен то­ва мо­же да по­лу­чи­те важ­на ин­фор­ма­ция от­нос­но до­маш­ни­те и про­фе­сио­нал­ни­те де­ла. Денят е мно­го до­бър за хо­ра­та, за­ни­ма­ва­щи се с из­кус­тво – ще бъдете вдъхновени и продуктивни.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *